Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Nowe standardy systemu AEO w kontekście postanowień Unijnego Kodeksu Celnego

Abstract

Zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowych łańcuchów dostaw, przy jednoczesnym wdrażaniu systemu uproszczeń i ułatwień w procesie obsługi celnej ładunków w handlu międzynarodowym jest celem strategicznym administracji celnych wszystkich krajów członkowskich WTO oraz głównym wyznacznikiem dla porozumień i wytycznych opracowywanych na forum Światowej Organizacji Celnej (WCO, 2015). Globalną wykładnię dla standardów bezpieczeństwa w handlu międzynarodowym oraz dokumentów strategicznych określających szczegółowe zasady organizacji i realizacji zadań ustawowych administracji celnych we wszystkich krajach członkowskich WTO stanowi dokument „WCO SAFE Framework” (WCO, 2007). Na jego podstawie opracowany został system obsługi rzetelnych przedsiębiorców – Authorized Economic Operator AEO, przyjęty przez niemal 70 krajów i wzajemnie uznawany na podstawie stosownych umów dwustronnych (WCO, 2016). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. (UKC, 2013), ustanawiające nowy Unijny Kodeks Celny wprowadziło istotne zamiany do systemu AEO w UE, szczególnie w zakresie kryteriów i korzyści wynikających dla przedsiębiorców z posiadania statusu AEO. W artykule przeprowadzono szczegółową analizę tych zmian. Ma ona stanowić podstawę do dalszych badań, w tym nad ich praktycznym i ekonomicznym uzasadnieniem oraz oceną przez przedsiębiorców AEO. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza aktów prawnych, literatury naukowej i dokumentów urzędowych, wtórna analiza statystyczna i synteza informacji.

PDF (Język Polski)

Downloads

Download data is not yet available.