Giełdowe emisje obligacji korporacyjnych jako źródło zasilania finansowego przedsiębiorstw w Polsce i w wybranych krajach UEAbstract

W artykule przedstawiono charakterystykę obligacji jako źródła kapitału dla firm. Prowadzona jest również analiza rynków papierów wartościowych w wybranych krajach. Ponadto, w oparciu o analizę wielkości kapitału uzyskanego dzięki emisji obligacji giełdowych, autor stara się ocenić znaczenie tej formy pozyskiwania kapitału w wybranych krajach. Weryfikacja hipotez opierała się na badaniach literaturowych i analizie danych statystycznych w latach 1999-2015.


Antkiewicz, S. (2011). Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Bailey, R.E. (2015). The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press.

Beck, T., Demigurc-Kunt, A., & Levine, R. (2000). A New Database on Financial Development and Structure. World Bank Economic Review, 14.

Beck, T., Demigurc-Kunt, A., & Levine, R. (2009). Financial Institutions and Markets across Countries over Time: Data and Analysis. World Bank Policy Research, Working Paper, 4943.

Bień, W. (1999). Rynek papierów wartościowych. Warszawa: Difin.

Brealey, R.A., Myers, S.C., & Marcus, A.J. (2001). Fundamentals of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill.

Brown, P. (2006). An Introduction to the bond markets. West Sussex: Wiley Finance.

Bukowski, S.I. (2009). Rozwój rynków finansowych a wzrost gospodarczy: przypadek Polski, W: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala (red.), Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu. Warszawa: CeDeWu.

Bukowski, S.I. (2009). Developement of Financial Markets and Economic Growth: Case of Poland, Greece, Italy, Ireland, [w:], J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, G. A. Olszewska (red.), Eseje z polityki gospodarczej i rynków finansowych. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

Chisholm, A.M. (2009). An Introduction to International Capital Markets. Products, Strategies, Participants. West Sussex: Wiley Finance.

Cihak, M., Demirguc-Kunt, A., Feyen, E., & Levine, R. (2012). Benchmarking Financial Development around the World. World Bank Policy Research, Working Paper, 6175.

Dębski, W. (2007). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fabozzi, F.J. (2002). Corporate Bonds. In: F.J. Fabozzi (ed.), The Handbook of Financial Instruments. New Jersey: Wiley Finance.

Fabozzi, F.J. (2000). Rynki obligacji. Analiza i Strategie. Warszawa: WIG-Press.

Kosztowniak, A. (2011). Zmiany stopy oszczędzania i inwestycji oraz ich determinanty w Polsce w latach 1991-2007. Problemy regionalizmu i globalizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 221.

Madura, J. (2010). Financial Markets and Institutions. Mason: South-Western.

Milo, W. (2000). Finansowe rynki kapitałowe. Warszawa: PWN.

Mishkin, F.S., & Eakins, S.G. (2006). Financial Markets and Institutions. Pearson/Addison-Wesley.

Mishkin, F.S. (2001). The transmission mechanism and the role of asset prices in monetary

policy. NBER Working Papers, 8617.

Najlepszy, E. (2000). Zarządzanie Finansami Międzynarodowymi. Warszawa: PWE.

Nawrot, W. (2010). Rynek kapitałowy i jego rozwój. Warszawa: CeDeWu.

NBP (2015). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r., Warszawa: NBP.

Niedziółka, P. (2005). Pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarujące drogą emisji papierów udziałowych i dłużnych w Polsce a finansowanie za pomocą kredytu bankowego. W: G. Rytlewska (red.), Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse, zagrożenia. Warszawa: PWE.

Pagano, M., Panetta, F., & Zingales, L. (1998). Why do companies go public? An empirical analysis. The Journal of Finance, 53(1).

Poślad, M., Thiel, S., & Zwoliński, T. (2006). Akcje i obligacje korporacyjne – oferta publiczna i rynek regulowany. Warszawa: KPWiG.

Pszczółka, I. (2013). Funkcjonowanie rynku papierów wartościowych i jego znaczenie dla wzrostu gospodarczego w Polsce. W: T. Banasik, A. Kosztowniak, M. Sobol (red.), Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy, 75-99. Warszawa: CeDeWu.

Taylor, J., & Flanigan, R. (2013). Conertible Bonds, An Issuer’s Guide. Mayer Brown.

Ustawa o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r., art. 4, Dz. U. 2001 r. nr 120 poz. 1300


Published : 2017-11-23


Zięba Łukasz. (2017). Giełdowe emisje obligacji korporacyjnych jako źródło zasilania finansowego przedsiębiorstw w Polsce i w wybranych krajach UE. International Entrepreneurship Review, 3(3), 419-438. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1813

Łukasz Zięba  lukas_finch@wp.pl
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu  PolandCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search