Wykorzystanie wybranych metod analizy strategicznej w diagnozie potencjału rozwojowego organizacji pozarządowychAbstract

Artykuł przedstawia specyfikę organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem trudnych warunków ich funkcjonowania w Polsce i na tym tle przedstawia ważność zastosowania w tych organizacjach zarządzania strategicznego, a zwłaszcza jego kluczowego elementu, czyli analizy strategicznej. Autor na bazie własnego doświadczenia związanego z wykonaną analizą strategiczną dwóch organizacji pozarządowych oraz przeglądu literatury przedstawia propozycję zastosowania wybranych analiz strategicznych z ustaleniem kolejności ich wykonania. Propozycja obejmuje co najmniej po jednej metodzie z analiz: makrootoczenia, mikrootoczenia, organizacji oraz uwzględnia analizę zintegrowaną SWOT z jej dwiema odmianami SWOT/TOWS i MOWST. W artykule została postawiona hipoteza, że odpowiedni dobór metod analizy strategicznej z umiejscowieniem ich przed analizą SWOT i jej modyfikacjami pozwala na bardziej obiektywne określenie potencjału rozwojowego organizacji. Może to mieć wpływ na doprecyzowanie czy też zmianę misji organizacji, zwiększając tym samym zdecydowanie szanse na lepszy dobór strategii, a tym samym ułatwiając stabilny rozwój organizacji.


Allison, M., Kaye, J. (2005). Strategic Planning for Nonprofit Organization. A Practical Guide and Workbook. San Francisco: John Willey & Sons.

Bohdziewicz-Lulewicz, M. (2008). Balanced Scorecard jako narzędzie pomiaru oddzia-ływania społecznego w przedsiębiorstwach społecznych, tworzonych przez organi-zacje pozarządowe w Polsce. Ekonomia Społeczna, 2.

Bryson, J.M. (2011). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. 4th Edition, San Francisco: John Wiley & Sons.

Cardeall, N., António, N. (2012). Valuable, rare, inimitable resources and organization (VRIO) resources or valuable, rare, inimitable resources (VRI) capabilities: What leads to competitive advantage? African Journal of Business Management, 6(37), 10160-10161.

Daniluk, P. (2008). Zarządzanie strategiczne. Analiza strategiczna organizacji. Warsza-wa: Akademia Obrony Narodowej.

Dobbs, M.E., Pisarczyk, T. (2012). The MOWST Matrix for nonprofit strategic decision making. Journal of Business Society & Government, 4(1), 30-45.

Domański, J. (2010a). Model zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit. W: A. Zakrzewska-Bielawska (red.) (2010). Koncepcje i metody zarządzania strate-gicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania. Warszawa: C.H. Beck.

Domański, J. (2010b). Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce. War-szawa: Oficyna.

Fudaliński, J. (2002). Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków-Kluczbork: Antykwa.

Fudaliński, J. (2013). Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organi-zacji non profit w Polsce. Warszawa: Difin.

Fudaliński, J. (2014). Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context: Some International Comparisons. Entrepreneurial Business and Economics Review, 2(1), 81-94.

Gajdzik, B., Jama, B. (2006). Analiza strategiczna w procesie zarządzania przedsiębior-stwem. Gliwice: Politechnika Śląska.

Gierszewska, G. (1993). Metody analizy strategicznej. Organizacja i Kierowanie, 4.

Gierszewska, G., Olszewska, B., Skonieczny, J. (2013). Zarządzanie strategiczne dla inży-nierów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gierszewska, G., Romanowska, M. (2002). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. War-szawa: PWE.

Główny Urząd Statystyczny (2010). Stowarzyszenia, fundacje i społeczne podmioty wy-znaniowe w 2008 r. Studia i analizy statystyczne. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Główny Urząd Statystyczny (2014). Trzeci Sektor w Polsce – Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodar-czego i pracodawców w 2012 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Główny Urząd Statystyczny (2015). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Grant, R.M. (2011). Współczesna analiza strategii. Warszawa: Oficyna.

Hudson, M. (1997). Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora poza-rządowego. Warszawa: Civic Dialogue Programme Phare.

Kafel, T. (2005). Alternatywna metoda BCG jako narzędzie analizy strategicznej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 670.

Kafel, T. (2000). Metodologiczne aspekty analizy mikrootoczenia organizacji. Zeszyty Naukowe Akademii Naukowej w Krakowie, 554.

Kafel, T. (2003). Nowoczesne metody zarządzania w organizacjach non-profit. W: L.M. Pacholski, S. Trzcieliński (red.), Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem w oto-czeniu burzliwym i nieprzewidywalnym. Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Kafel, T. (2008). Strategiczne zarządzanie organizacjami pozarządowymi. Ekonomia Społeczna, 2.

Kwaśnicki, W. (2005). Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej. Trzeci Sektor, 2, 10-35.

Kwiecińska, M. (2008). Zarządzanie strategiczne w organizacjach niedochodowych – wyniki badań, W: A. Kaleta i K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w ba-daniach teoretycznych i w praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 20.

Lindenberg, M. (2001). Are We at the Cutting Edge or the Bunt Edge?: Improving NGO Organizational Performance with Private and Public Sector Strategic Management Frameworks. Nonprofi t Management and Leadership, 11(3), 247-270.

Matyaszek-Szarek, B. (2008). Interwencjonizm państwa a sektor ekonomii (gospodarki) społecznej. Ekonomia Społeczna, 2.

Nogalski, B., Rybicki, J., Gacek-Bielec, J. (1996). Modele analizy portfelowej. Teoria i praktyka. Bydgoszcz: TNOiK.

Nowacki, P. (2015). Analiza strategiczna i identyfikacja strategii grupy ChSCh. Niepubli-kowana praca magisterska. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Obłój, K. (1998). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyj-nej. Warszawa: PWE.

Pierścionek, Z. (2012). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: WN PWN.

Rawski, M. (2002). Nowe podejście do badania efektów synergii w metodzie refleksji strategicznej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 581, 43-54.


Published : 2016-10-03


NowackiP. (2016). Wykorzystanie wybranych metod analizy strategicznej w diagnozie potencjału rozwojowego organizacji pozarządowych. International Entrepreneurship Review, 2(1), 23-37. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1075

Piotr Nowacki  piotr.nowacki@ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  Poland1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search