Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Kryzys finansowy i kryzys fiskalny, ceny i kurs EUR/USD

Abstract

Celem badań w efekcie, których powstało opracowanie była odpowiedź na następujące pytanie: jak standardowe i niestandardowe instrumenty zastosowane w polityce monetarnej Europejskiego Banku Centralnego wpłynęły na poziom cen i kurs walutowy EUR/USD w okresie 2008-2014? Deprecjacja euro w stosunku do dolara amerykańskiego wystąpiła w okresie kryzysu finansowego i fiskalnego (2008-2014). Głównymi przyczynami tego zjawiska były: kryzys fiskalny w obszarze euro, zastosowanie standardowych i niestandardowych instrumentów polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny oraz związany z tym wzrost podaży pieniądza. W tym okresie wystąpił ekonomicznie i statystycznie istotny wpływ wzrostu podaży pieniądza M2 i różnic między stopami inflacji oraz stopami procentowymi w obszarze euro i Stanach Zjednoczonych na zmiany kursu EUR/USD. W celu weryfikacji hipotezy zastosowano model ekonometryczny estymowany metodą GARCH (0.1). Wyniki estymacji modelu potwierdziły przyjęte hipotezy.

Keywords

kryzys finansowy, kryzys fiskalny, kurs walutowy, model ekonometryczny, GARCH

PDF (Język Polski)

Author Biography

Sławomir I. Bukowski

Studia wyższe ukończył w 1979 roku na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Świętokrzyskiej (Ośrodek w Radomiu), uzyskując tytuł magistra ekonomii. Od 1 listopada 1979 roku pracuje w Politechnice Radomskiej na Wydziale Ekonomicznym.
W 1986 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1987-1988 był zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Społecznych WSI w Radomiu ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą oraz koordynatorem II stopnia Centralnego Programu Badawczego.
W latach 1996—2001 był prodziekanem ds. studiów dziennych i współpracy z zagranicą na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej.
W latach 80. i 90. pracował również w przemyśle państwowym i sektorze prywatnym, jako specjalista, doradca, główny księgowy. Był współzałożycielem, prezesem zarządu i głównym konsultantem w B&C Usługi Ekonomiczno-Prawne Sp. z o.o.(1989-1998).
Odbył staże naukowe w The Vienna Institute for International Economic Studies, w Austrii (1984) i w Uniwersytecie Łomonosowa, w Rosji (1988) oraz menedżerski - program EMED w USA, finansowany przez USAID (1996).
W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał 17 lipca 2013 r.
Od 1 września 2006 r. kieruje Katedrą Biznesu i Finansów Międzynarodowych, którą utworzył.
W latach 2008-2012 był Dziekanem Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej.
W latach 2000-2012 wykładał w uniwersytetach w Belgii, Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii i Wielkiej Brytanii.
Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji naukowych opublikowanych w kraju i za granicą (w tym na liście filadelfijskiej), oraz autorem i współautorem ponad 150 ekspertyz dla biznesu.
Jest członkiem European Association of Development Research and Training Institutes, International Atlantic Economic Society, American Economic Association, Society for the Study of Emerging Markets, Association for Comparative Economic Studies, Komisji Nauk Towaroznawczych Oddziału PAN w Poznaniu, Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
Nagrody, odznaczenia i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi (2000), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2011), Złoty Krzyż Zasługi (2012), Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za habilitację (2005), Nagroda Zespołowa J.M. Rektora Politechniki Radomskiej (2007), Nagrody Indywidualne J.M. Rektora Politechniki Radomskiej za osiągnięcia naukowe (2008, 2009, 2010). Jest Członkiem Honorowym Loży Radomskiej Business Center Club. Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim.
Prof. Sławomir I. Bukowski jest żonaty i ma dorosłego syna.
Hobby: sztuka, film, muzyka literatura, historia starożytna, enologia, różne formy aktywności fizycznej - kulturystyka, joga, jogging, tenis ziemny, pływactwo, surfing, turystyka krajowa i międzynarodowa.


References

  1. Barczyk, R., Kąsek, L., Lubiński, M., & Marczewski K. (2006). Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, Warszawa: PWE.
  2. Bukowski, S.I. (2009), Controversy over Economic Policy and Economic Growth, [in:] J. Sepp, D. Frear, W. Taylor (ed.), The Key – Factor of Business and Socio-Economic Development During the Global Crises, Congress of Political Economists International, USA, Wilkes -Barre, pp. 57-72.
  3. Bukowski, S.I. (2011). Economic and Monetary Union – Current Fiscal Disturbances and the Future. International Advances in Economic Research, 17(3), 274-287.
  4. Cassola, N., Durre, A., & Holthausen, C. (2011). Implementing Monetary Policy in Crisis Times – The Case of the ECB. W: Approaches to Monetary Policy Revisited – Lessons from the Crisis. Frankfurt a.M.: EBC.
  5. Minsky, H.P. (1992). The Financial Instability Hypothesis, The Jerome Levy Institute of Bard College Working Paper, 74.
  6. Mishkin, F.S. (1991). Anatomy of Financial Crisis. NBER Working Paper Series, 3934.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.