Determinanty handlu zagranicznego Polski mierzonego wartością dodaną


Abstract

Celem artykułu jest zbadanie czynników wzrostu eksportu i importu wartości dodanej Polski w latach 2000-2014 oraz porównanie otrzymanych wyników z czynnikami determinującymi eksport i import brutto. W artykule wykorzystano ogólny model grawitacji w handlu wyjaśniający polski eksport (import) brutto oraz mierzony wartością dodaną. Strumienie handlu wartością dodaną obliczono na podstawie światowych tablic przepływów międzygałęziowych pochodzących z bazy World Input-Output Database (WIOD, 2016). Kierunek wpływu trzech podstawowych zmiennych w oszacowanym modelu (PKB handlujących krajów oraz odległość między nimi) na eksport (import) brutto oraz w kategoriach wartości dodanej był taki sam. Różniły się tylko wartości współczynników. Największe różnice dotyczyły odległości geograficznej, co można tłumaczyć istnieniem pośredniego handlu wartością dodaną. Wykorzystanie w modelu grawitacji strumieni handlu wartością dodaną nie zmienia zatem istotnie oszacowań modeli oraz wartości wskaźników w porównaniu do oszacowań na podstawie strumieni handlu brutto.

Ambroziak, Ł. (2014). Uczestnictwo Unii Europejskiej w globalnym łańcuchu wartości. International Business and Global Economy, 33, 47–61. DOI: 10.4467/23539496IB.13.003.2388.

Ambroziak, Ł. (2015). Wpływ fragmentaryzacji produkcji na polski handel zagraniczny maszynami i urządzeniami. Inwestycje zagraniczne w Polsce, 1,267-291.

Ambroziak, Ł. (2016). Handel zagraniczny nowych państw członkowskich UE z Niemcami – analiza z wykorzystaniem międzynarodowych tablic przepływów międzygałęziowych. Unia Europej-ska.pl, 5, 7-19.

Ambroziak, Ł. (2017). Pozycja konkurencyjna nowych państw członkowskich UE w handlu towarami zaawansowanymi technologicznie. Ekonomista, 5, 506-526.

Ambroziak, Ł., Marczewski, K. (2014). Zmiany w handlu zagranicznym Polski w kategoriach wartości dodanej. Unia Europejska.pl, 6, 6-17.

Baldwin, R., Robert-Nicoud, F. (2014). Trade-In-Goods and Trade-In-Tasks: An Integrating Frame-work. Journal of International Economics, 92(1), 51–62. DOI: 10.1016/j.jinteco.2013.10.002

Białowąs, T., Wojtas, M. (2014). The Role of Foreign Value Added in Creating Poland's Comparative Advantage in World Merchandise Exports. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec-tio H. Oeconomia, 48(2), 31-40.

Cieślik, E., Biegańska, J., Środa-Murawska, S. (2016). The Intensification of Foreign Trade in Post-Socialist Countries and Their Role in Global Value Chains. Acta Oeconomica, 66(3), 465–487. DOI: 10.1556/032.2016.66.3.5.

Folfas, P. (2016). Handel międzynarodowy mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną – anali-za porównawcza. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Fronczek, M. (2016). Na ile polski eksport jest polski? Eksport towarów przemysłowych według koncepcji mierzenia handlu wartością dodaną. Studia Ekonomiczne, 305, 43-56.

Grodzicki, M. J. (2014). Global Value Chain and Competitiveness of V4 Economies. W: D. Kiendl-Wendner, K. Wach (red.), International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Mi-cro Perspectives (13–31). Graz: Fachhochschule Joanneum.

Havlik, P. (2014). Patterns of Structural Change in the New EU Member States. wiiw Research Pa-per, 394, Vienna.

Johnson, R. C., Noguera, G. (2012). Accounting For Intermediates: Production Sharing and Trade in Value-Added. Journal of International Economics, 86(2), 224–236. DOI: 10.1016/j.jinteco.2011.10.003.

Kaliszuk, E. (red.). (2013). Mierzenie wartości dodanej w handlu zagranicznym. Nowe koncepcje, metody i wyzwania. Warszawa: IBRKK.

Kawecka-Wyrzykowska, E., Ambroziak, Ł., Molendowski, E., Polan, W. (2017). Intra-Industry Trade of the New EU Member States: Theory and Empirical Evidence. Warszawa: PWN.

Koopman, R., Wang, Z., Wei ,S-J. (2014). Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Ex-ports. American Economic Review, 104(2), 459–494. DOI: 10.1257/aer.104.2.459.

Kuźnar, A. (2017). Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości. Horyzonty Polityki, 8(22), 49-67. DOI: 10.17399/HP.2017.082203.

Nagengast, A., Stehrer, R. (2016). Accounting for the Differences Between Gross and Value Added Trade Balances. The World Economy, 39(9), 1276–1306. DOI: 10.1111/twec.12401.

Olczyk, M., Kordalska, A. (2017). Gross Exports Versus Value-Added Exports: Determinants and Policy Implications for Manufacturing Sectors in Selected CEE Countries. Eastern European Economics, 55(1), 91–109. DOI: 10.1080/00128775.2016.1254564.

Stehrer, R. (2012). Trade in Value Added and the Value Added in Trade. WIIW Working Paper, 81, Vienna.

Stehrer, R. (2013). Accounting Relations in Bilateral Value Added Trade. WIIW Working Papers, 101, Vienna.

Timmer, M.P., Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, R., de Vries, G.J. (2015). An Illustrated User Guide to the World Input–Output Database: the Case of Global Automotive Production. Review of In-ternational Economics, 23, 575–605. DOI: 10.1111/roie.12178.

Tinbergen, J. (1962). Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. New York: Twentieth Century Fund.

WIOD (2016). World Input-Output Database, Release 2016.


Published : 2018-05-15


Ambroziak Łukasz. (2018). Determinanty handlu zagranicznego Polski mierzonego wartością dodaną. International Entrepreneurship Review, 4(1), 9-22. https://doi.org/10.15678/PM.2018.0401.01

Łukasz Ambroziak  la28204@sgh.waw.pl
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.  Poland
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search