Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Relacje handlowe Polski ze Stanami Zjednoczonymi w latach 2006-2015

Abstract

Zarówno Stany Zjednoczone, jak Polska to otwarte gospodarki, aktywnie uczestniczące w kształ-towaniu międzynarodowych stosunków ekonomicznych, w tym zwłaszcza w handlu międzynaro-dowym oraz międzynarodowym przepływie kapitału oraz technologii. Różnica potencjałów ekonomicznych (oraz politycznych i militarnych) Polski i USA determinuje miejsce i rolę tych gospodarek we współczesnej gospodarce światowej: Stany Zjednoczone to globalne supermocarstwo, podczas gdy Polska wymieniana jest wśród państw o średnim potencjale. Celem artykułu jest zbadanie rozwoju powiązań handlowych między Polską i USA w latach 2006-2015. Analizą objęto wielkość i saldo oraz strukturę obrotów towarowych Polski ze Stanami Zjednoczonymi, zbadano znaczenie wzajemnych obrotów towarowych analizowanych państw. Podjęto próbę identyfikacji obszarów przewag komparatywnych wypracowywanych przez Polskę na rynku USA, a także zakresu i stopnia intensywności handlu wewnątrzgałęziowego w polsko-amerykańskich relacjach handlowych. W badaniach zastosowano indeks RCA B. Balassy oraz indeks IIT H.G. Grubela – P.H. Lloyda.

Keywords

Polska, Stany Zjednoczone, wymiana towarowa, handel wewnątrzgałęziowy

PDF (Polish)

References

 1. Akhtar, S.I., & Jones, V.C. (2014). Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP): In Brief. Washington: Congressional Research Service, 2.
 2. Benedictis, L., & Tamberi, M. (2001). A Note on the Balassa Index of Revealed Comparative Advantage. http://docs.dises.univpm.it/web/quaderni/pdf/158.pdf, dostęp: 20.11.2016.
 3. Bingen, D., Malinowski, K. (red.) (2000). Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989-1998, Poznań: Instytut Zachodni. 2000, 418.
 4. Brodzicki, T. (2006). Otwartość a wzrost gospodarczy. (w: ) Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy, red. K. Kaszuba, S. Wydymus. Kraków-Rzeszów: Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, 30.
 5. Brülhart, M., & Elliott, R.J.R., (2015), Adjustment to the European Single Market: Inferences from Intra-Industry Trade Patterns, University of Nottingham Research Papers, No. 96/15.
 6. Budnikowski, A. (2003). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Budzowski, K., & Wydymus S. (1999). Handel zagraniczny: metody, problemy, tendencje, Kraków: Wyd. AE w Krakowie, część I, 10.
 8. CIA (2017). The Word Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us, dostęp 10.07.2017.
 9. Czarny, E. (2002). Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Warszawa: PWE.
 10. Czarny, E. (2003). Intra-Industry Trade – Do We Really Know What It Is? (In:) European Trade Study Group (ETSG), 2003. http://www.etsg.org/ETSG2003/papers/czarny.pdf, dostęp: 20.10.2016.
 11. Domiter, M. (2008). Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 29-35.
 12. Dreyer, I. (2017). United States and TTIP. Opinion: The pitfalls of pushing for TTIP in 2017. Borderlex 20.03.2017, http://www.borderlex.eu/opinion-pitfalls-pushing-ttip-2017/, dostęp: 10.06.2017.
 13. Dyrekcja Generalna ds. Handlu KE (2015). Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP). W kierunku umowy między UE a Stanami Zjednoczonymi. Treść TTIP, Luksemburg: Dyrekcja Generalna ds. Handlu KE, 12.
 14. European Commission (2016). Conclusion of the 14th TTIP Negotiation Round. 15 July 2016. Statement by Ignacio Garcia Bercero EU Chief Negotiator for TTIP, Brussels: European Commission.
 15. European Commission (2017). EU and US publish TTIP state of play assessment. Brussels: European Commission. 17.01.17. http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm? &id=1613, dostęp: 1.07.2017.
 16. Gazeta Prawna (2017). Merkel chce wznowienia rozmów o TTIP. USA są “zA”. Gazeta Prawna.pl. 28.06.2017. http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1053781,wznowienie-rozmow-ws-ttip.html, dostęp: 1.07.2017.
 17. GUS (2007). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2007, Warszawa: GUS.
 18. GUS (2008). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2008, Warszawa: GUS.
 19. GUS (2009). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2009, Warszawa: GUS.
 20. GUS (2010). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2010, Warszawa: GUS.
 21. GUS (2011). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2011, Warszawa: GUS.
 22. GUS (2012). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2012, Warszawa: GUS.
 23. GUS (2013). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2013, Warszawa: GUS.
 24. GUS (2014). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2014, Warszawa: GUS.
 25. GUS (2015). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2015, Warszawa: GUS.
 26. GUS (2016). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2016, Warszawa: GUS.
 27. Krugman, P.R., Obstfeld, M., Melitz, M.J. (2014). International Economics. Theory and Policy. Prentice Hall International.
 28. Laursen, K. (2015): Revealed comparative advantage and the alternatives as measures of international specialization. (In:) Eurasian Business Review 2015, June, Volume 5, Issue 1, 99-115.
 29. Leszczyński, P. (red.) (2004). Globalizacja gospodarki, Poznań: Wyd. AE w Poznaniu, 32.
 30. Moussis (2015). Access to the European Union. Law, Economics, Policies. Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
 31. Mix, D.E. (2016). Poland and its Relations with the United States. Washington: Congressional Research Sernice.
 32. PAP (2017). Niemcy: Merkel i Ross za wznowieniem rozmów o wolnym handlu TTIP. Rzeczpospolita.pl, 28.06.2017. http://www.rp.pl/Handel/170629073-Niemcy-Merkel-i-Ross-za-wznowieniem-rozmow-o-wolnym-handlu-TTIP.html, dostęp: 2.07.2017.
 33. Pluciński, E.M. (2007). Struktura branżowa handlu Polski z krajami Unii Europejskiej przed i po akcesji a ryzyko komplementarności gospodarczej, (w: ) Zarządzanie ryzykiem, Warszawa: Akademia Finansów Warszawie, kwartalnik, nr 24.
 34. Pluciński, E.M. (2015). Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2015.
 35. Rogalski, P. (2016). Eksport do USA: Świetlane Perspektywy?, http://www.logistyka.net.pl/aktualnosci/transport-i-spedycja/item/87571-eksport-do-usa-swietlane-perspektywy, dostęp: 1.07.2017.
 36. Rynarzewski, T. (red.) (2004). Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa, Poznań: Wyd. AE w Poznaniu, 101.
 37. Stocker, M., Ohnsorge, F., Lakatos, C., & Kose, M.A. (2017). This is how important the US is to the global economy. Geneva: World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2017/03/this-is-how-important-the-us-is-to-the-global-economy, dostęp: 1.07.2017.
 38. Woźniak, A. (2016). Przybywa polskich towarów na rynku USA. http://www.rp.pl/Program -Rozwoju-Eksportu/304169962-Przybywa-polskich-towarow-na-rynku-USA.html, Rzeczpospolita.pl 16.04.2016. dostęp: 15.01.2017.
 39. UNCTAD (2017). World Investment Report 2017. Investment and the Digital Economy. Geneva: UNCTAD.
 40. WTO (2017a). WTO Trade Profile: Poland. http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Country=PL&Language=S, dostęp: 5.07.2017.
 41. WTO (2017b). WTO Trade Profile: United States. http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Country=US&, dostęp: 5.07.2017.
 42. WTO (2017c). WTO Statistics Database, http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E, dostęp 11.07.2017.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 22

You may also start an advanced similarity search for this article.