Terroryzm a konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego z krajami Unii Europejskiej


Abstract

Cel artykułu: Celem tego artykułu jest ukazanie, czy i jak terroryzm wpływa na konkurencyjność handlu zagranicznego, na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej, w których w ostatnim dziesięcioleciu doszło do zamachów.

Metodyka badań: Jako główną metodę zastosowano analizę wskaźników konkurencyjności. Artykuł analizuje przy pomocy wskaźników RCA i IIT potencjalne skutki dla konkurencyjności gospodarek, ze szczególnym uwzględnieniem państw Unii Europejskiej. Zbadano, czy zamachy terrorystyczne w Unii wpłynęły na zmianę konkurencyjności handlu Polski z krajami nimi dotkniętymi.

Wyniki: Na podstawie osiągniętych wyników można stwierdzić, że choć terroryzm
w dłuższym okresie wpływa na konkurencyjność gospodarek, to jednak siła wpływu zależy od ich ogólnej kondycji i stopnia rozwoju systemu zabezpieczeń, a w przypadku Polski zależność ta nie jest silnie widoczna.

Wkład i wartość dodana: Wartością dodaną artykułu jest obliczenie wskaźników, autorska analiza skutków terroryzmu w nowym kontekście.


Abadie, A., Gardeazabal, J. (2005). Terrorism and the world economy. Pozyskano 20.05.2019 z https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/6734/wp2005-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Aon Risk Solutions (2017). 2017 Risk Maps Aon’s guide to Political Risk, Terrorism & Political Violence. Pozyskano 11.05.2019 z https://www.aon.com/poland/attachments/risk/Risk%20 Map%20Brochure%202017_w_LOGOS.pdf

Berman, E. (2009). Radical, Religious and Violent. The New Economics of Terrorism. London: The MIT Press.

Bolechów, B. (2003). Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Cegiełka, R. (2014). Terroryzm i bezpieczeństwo ekonomiczne. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Agencja Wydawnicza Synergy.

Cegiełka, R. (2015). Zagrożenie terroryzmem. Poczucie bezpieczeństwa na początku XXI wieku oraz wpływ terroryzmu na procesy gospodarcze w wymiarach mikro i makro. Warszawa: Agencja Wydawnicza Synergy.

Engene, J. O. (2007). Five Decades of Terrorism in Europe: The TWEED Dataset. Journal of Peace Research, 44(1), 109-121.

Europol (2008). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2008.

Europol (2009). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2009.

Europol (2010). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2010.

Europol (2011). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2011.

Europol (2012). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2012.

Europol (2013). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2013.

Europol (2014). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2014.

Europol (2015). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2015.

Europol (2016). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2016.

Europol (2017). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2017.

Europol (2018). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018.

Fiszer, J. M. (2012). Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego i nowego ładu międzynarodowego. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 3(38), 155-187.

Gold, D. (2003). Economics of Terrorism. Pozyskano 12.05.2019 z https://www.files.ethz.ch/isn/ 10698/doc_10729_290_en.pdf

GUS (2008). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.

GUS (2009). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.

GUS (2010). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.

GUS (2011). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.

GUS (2012). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.

GUS (2013). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.

GUS (2014). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.

GUS (2015). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.

GUS (2016). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.

GUS (2017). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.

GUS (2018). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.

Howard, R. (2002). Understanding Al Quaeda’s Application of the New Terrorism – the Key to Victory in the Current Campaign. W: R. Howard, R. Sawyer (Eds.), Terrorism and Counterterrorism. Understanding the New Security Environment (ss. 189-191). Guilford: McGraw Hill.

Hübner, D. (1994). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju. Ekonomista, 3, 335-349.

Institute for Economic & Peace (2018a). Global Terrorism Index 2018. Pozyskano 29.04.2019

z http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018-1.pdf

Institute for Economics & Pace (2018b). The Economic Value of Pace 2018. Pozyskano 10.05.2019

z http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2018/11/Economic-Value-of-Peace-2018.pdf

Jóźwik, T. (2016). Terroryzm – niedoszacowane ryzyko. Forbes, 1, 16.

Kacperska, E. (2017). Terroryzm międzynarodowy jako problem globalny współczesnej gospodarki. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 120, 17-31.

Koran (1986). Warszawa: PIW.

Łuczkowska, M., (2013). Piractwo i terroryzm morski jako zagrożenia transportu morskiego. Logistyka, 1, 734-742.

Michalczuk-Ouerghi, K., Dłużewska, A. (2018). Wpływ terroryzmu i islamizacji na gospodarkę turystyczną Tunezji. Turystyka Kulturowa, 6, 58-79.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (2019). Sri Lanka. Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską. Pozyskano 29.05.2019 z https://www.gov.pl/documents/910151/911704/DHM_Sri_ Lanka_20190304.pdf/4670c013-305f-06a0-51a2-efcd84c9b2cf

MSWiA (2016). Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 r. Pozyskano 11.05.2019

z https://archiwumbip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html/

National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, Global Terrorism database, Pozyskano 11.05.2019 z https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?search= 2009&sa.x=56&sa.y=9.

National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (2017). Global Terrorism in 2017. Pozyskano 11.05.2019 z https://www.start.umd.edu/pubs/START_GTD_Overview2017_July2018.pdf

Nowacki, G. (2015). Zagrożenia terrorystyczne na świecie. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 44 (4), 407-432.

Nowa encyklopedia powszechna (1997). Warszawa: PWN.

Pilarska, Cz. (2017). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Rada Europejska (2005). Strategia UE w dziedzinie walki z terroryzmem z 15 grudnia 2005 r. Pozyskano 10.05.2019 z https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy

Szubrycht, T., Rokiciński, K. (2006). Gospodarka morska w świetle wybranych zagrożeń współczesnego świata. Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej.

Szymanik, E. (2004). Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej. Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Szymanik, E. (2016). Konkurencyjność przedsiębiorstw – główne aspekty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 5(953), 107-123.

Tavor, T. (2014). The effect of terror incidents on the yield of index markets for developing and developed market. Economy & Business, 8, 1148-1153.

Volodin, S.N., Mikhalev, A.G. (2017). Analyzing the Impact of Terrorist Attacks on Stock Index Dynamics. Digest Finance, 22(2), 208-220.

Walewska, D. (2019, kwiecień). Turystyczny exodus ze Sri Lanki. Rzeczpospolita. Pozyskano

z https://www.rp.pl/Biznes/304229982-Turystyczny-exodus-ze-Sri-Lanki.html

Wojciechowski, S. (2011). Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska. Bydgoszcz – Poznań: Oficyna Wydawnicza Branta.


Published : 2019-12-04


Szymanik, E. (2019). Terroryzm a konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego z krajami Unii Europejskiej. International Entrepreneurship Review, 5(1), 57-75. https://doi.org/10.15678/IER.2019.0501.04

Ewa Szymanik  szymanie@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych  Poland

Doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Zainteresowania: konkurencyjność gospodarek, wymiana handlowa krajów europejskich, szczególnie wewnątrz UE, problemy krajów strefy euro.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC-BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search


Most read articles by the same author(s)