Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Terroryzm a konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego z krajami Unii Europejskiej

DOI:

https://doi.org/10.15678/IER.2019.0501.04

Abstract

Cel artykułu: Celem tego artykułu jest ukazanie, czy i jak terroryzm wpływa na konkurencyjność handlu zagranicznego, na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej, w których w ostatnim dziesięcioleciu doszło do zamachów.

Metodyka badań: Jako główną metodę zastosowano analizę wskaźników konkurencyjności. Artykuł analizuje przy pomocy wskaźników RCA i IIT potencjalne skutki dla konkurencyjności gospodarek, ze szczególnym uwzględnieniem państw Unii Europejskiej. Zbadano, czy zamachy terrorystyczne w Unii wpłynęły na zmianę konkurencyjności handlu Polski z krajami nimi dotkniętymi.

Wyniki: Na podstawie osiągniętych wyników można stwierdzić, że choć terroryzm
w dłuższym okresie wpływa na konkurencyjność gospodarek, to jednak siła wpływu zależy od ich ogólnej kondycji i stopnia rozwoju systemu zabezpieczeń, a w przypadku Polski zależność ta nie jest silnie widoczna.

Wkład i wartość dodana: Wartością dodaną artykułu jest obliczenie wskaźników, autorska analiza skutków terroryzmu w nowym kontekście.

Keywords

terroryzm, konkurencyjność, Unia Europejska, polski handel zagraniczny, eksport

PDF (Polish)

Author Biography

Ewa Szymanik

Doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Zainteresowania: konkurencyjność gospodarek, wymiana handlowa krajów europejskich, szczególnie wewnątrz UE, problemy krajów strefy euro.


References

 1. Abadie, A., Gardeazabal, J. (2005). Terrorism and the world economy. Pozyskano 20.05.2019 z https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/6734/wp2005-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 2. Aon Risk Solutions (2017). 2017 Risk Maps Aon’s guide to Political Risk, Terrorism & Political Violence. Pozyskano 11.05.2019 z https://www.aon.com/poland/attachments/risk/Risk%20 Map%20Brochure%202017_w_LOGOS.pdf
 3. Berman, E. (2009). Radical, Religious and Violent. The New Economics of Terrorism. London: The MIT Press.
 4. Bolechów, B. (2003). Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 5. Cegiełka, R. (2014). Terroryzm i bezpieczeństwo ekonomiczne. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Agencja Wydawnicza Synergy.
 6. Cegiełka, R. (2015). Zagrożenie terroryzmem. Poczucie bezpieczeństwa na początku XXI wieku oraz wpływ terroryzmu na procesy gospodarcze w wymiarach mikro i makro. Warszawa: Agencja Wydawnicza Synergy.
 7. Engene, J. O. (2007). Five Decades of Terrorism in Europe: The TWEED Dataset. Journal of Peace Research, 44(1), 109-121.
 8. Europol (2008). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2008.
 9. Europol (2009). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2009.
 10. Europol (2010). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2010.
 11. Europol (2011). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2011.
 12. Europol (2012). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2012.
 13. Europol (2013). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2013.
 14. Europol (2014). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2014.
 15. Europol (2015). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2015.
 16. Europol (2016). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2016.
 17. Europol (2017). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2017.
 18. Europol (2018). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018.
 19. Fiszer, J. M. (2012). Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego i nowego ładu międzynarodowego. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 3(38), 155-187.
 20. Gold, D. (2003). Economics of Terrorism. Pozyskano 12.05.2019 z https://www.files.ethz.ch/isn/ 10698/doc_10729_290_en.pdf
 21. GUS (2008). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.
 22. GUS (2009). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.
 23. GUS (2010). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.
 24. GUS (2011). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.
 25. GUS (2012). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.
 26. GUS (2013). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.
 27. GUS (2014). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.
 28. GUS (2015). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.
 29. GUS (2016). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.
 30. GUS (2017). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.
 31. GUS (2018). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa: GUS.
 32. Howard, R. (2002). Understanding Al Quaeda’s Application of the New Terrorism – the Key to Victory in the Current Campaign. W: R. Howard, R. Sawyer (Eds.), Terrorism and Counterterrorism. Understanding the New Security Environment (ss. 189-191). Guilford: McGraw Hill.
 33. Hübner, D. (1994). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju. Ekonomista, 3, 335-349.
 34. Institute for Economic & Peace (2018a). Global Terrorism Index 2018. Pozyskano 29.04.2019
 35. z http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018-1.pdf
 36. Institute for Economics & Pace (2018b). The Economic Value of Pace 2018. Pozyskano 10.05.2019
 37. z http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2018/11/Economic-Value-of-Peace-2018.pdf
 38. Jóźwik, T. (2016). Terroryzm – niedoszacowane ryzyko. Forbes, 1, 16.
 39. Kacperska, E. (2017). Terroryzm międzynarodowy jako problem globalny współczesnej gospodarki. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 120, 17-31.
 40. Koran (1986). Warszawa: PIW.
 41. Łuczkowska, M., (2013). Piractwo i terroryzm morski jako zagrożenia transportu morskiego. Logistyka, 1, 734-742.
 42. Michalczuk-Ouerghi, K., Dłużewska, A. (2018). Wpływ terroryzmu i islamizacji na gospodarkę turystyczną Tunezji. Turystyka Kulturowa, 6, 58-79.
 43. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (2019). Sri Lanka. Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską. Pozyskano 29.05.2019 z https://www.gov.pl/documents/910151/911704/DHM_Sri_ Lanka_20190304.pdf/4670c013-305f-06a0-51a2-efcd84c9b2cf
 44. MSWiA (2016). Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 r. Pozyskano 11.05.2019
 45. z https://archiwumbip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html/
 46. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, Global Terrorism database, Pozyskano 11.05.2019 z https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?search= 2009&sa.x=56&sa.y=9.
 47. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (2017). Global Terrorism in 2017. Pozyskano 11.05.2019 z https://www.start.umd.edu/pubs/START_GTD_Overview2017_July2018.pdf
 48. Nowacki, G. (2015). Zagrożenia terrorystyczne na świecie. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 44 (4), 407-432.
 49. Nowa encyklopedia powszechna (1997). Warszawa: PWN.
 50. Pilarska, Cz. (2017). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 51. Rada Europejska (2005). Strategia UE w dziedzinie walki z terroryzmem z 15 grudnia 2005 r. Pozyskano 10.05.2019 z https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy
 52. Szubrycht, T., Rokiciński, K. (2006). Gospodarka morska w świetle wybranych zagrożeń współczesnego świata. Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej.
 53. Szymanik, E. (2004). Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej. Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 54. Szymanik, E. (2016). Konkurencyjność przedsiębiorstw – główne aspekty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 5(953), 107-123.
 55. Tavor, T. (2014). The effect of terror incidents on the yield of index markets for developing and developed market. Economy & Business, 8, 1148-1153.
 56. Volodin, S.N., Mikhalev, A.G. (2017). Analyzing the Impact of Terrorist Attacks on Stock Index Dynamics. Digest Finance, 22(2), 208-220.
 57. Walewska, D. (2019, kwiecień). Turystyczny exodus ze Sri Lanki. Rzeczpospolita. Pozyskano
 58. z https://www.rp.pl/Biznes/304229982-Turystyczny-exodus-ze-Sri-Lanki.html
 59. Wojciechowski, S. (2011). Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska. Bydgoszcz – Poznań: Oficyna Wydawnicza Branta.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 47

You may also start an advanced similarity search for this article.