Ocena pozycji konkurencyjnej i innowacyjności nowych państw członkowskich Unii Europejskiej na przykładzie Polski, Rumunii i Bułgarii w latach 2003-2016Abstract

Celem artykułu jest analiza i ocena pozycji konkurencyjnej i innowacyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej na przykładzie gospodarek Polski, Rumunii i Bułgarii w latach 2003-2016. Badane lata obejmują okres przedakcesyjny, kryzys i recesję gospodarczą oraz lata słabej koniunktury postkryzysowej. Podstawą oceny są mierniki konkurencyjności eksportu, przede wszystkim: udział w eksporcie światowym, udział eksportu w PKB oraz wskaźnik pokrycia importu. Wykorzystane zostały także mierniki oceny poziomu innowacyjności gospodarek: nakłady na badania i rozwój, Syntetyczny Wskaźnik Innowacyjności (Summary Innovation Index), liczba patentów triady oraz udział eksportu produktów high-tech w eksporcie ogółem. Analiza ma charakter porównawczy. Źródłami danych statystycznych są bazy danych Banku Światowego, UNCTAD oraz OECD.


Białoń, L., Werner, E. (2014). Zarządzanie działalnością innowacyjną w kontekście społecznej świadomości innowacyjności. W: A. Kamińska (red), Innowacyjność. uwarunkowania, strategie, wyzwania, Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Białowąs, T. (2012). Zróżnicowanie konkurencyjności a pozycja eksportowa krajów członkowskich Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym w latach 1955-2011.

W: P. Misztal, W. Rakowski (red), Przyszłość integracji europejskiej. uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Białowąs, T. (2014). Zmiany strukturalne w gospodarce. W: B. Mucha – Leszko (red), Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Lublin: Wydawnictwo Marii Curie – Skłodowskiej.

Bieńkowski, W. (1995). Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bossak, J. W., Bieńkowski, W. (2004). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Brocka – Palacz, B., Bil, I. (2010). Analiza studium przypadku: Niemcy. W: W. Bieńkowski, M. A. Weresa, M. J. Radło (red), Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Budnikowski, A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa: PWE.

Chruściel, M., Kloc, K. (2013). Polska w Unii Europejskiej – proces akcesyjny i priorytety polskiej polityki w ramach UE, Poliarchia, Kraków: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1, s. 89-108.

Czajkowski, Z., Gomułka, M. (2010). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki: metodologie pomiaru. W: W. Bieńkowski, M. A. Weresa, M. J. Radło (red), Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Denca, S. (2009). Orientacja proeuropejska w rumuńskiej polityce zagranicznej po 1989 roku. W: K. P. Marczuk (red), Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Gniadek, J. (2015). Kraje Unii Europejskiej – ogólna charakterystyka. W: H. Kępka, J. Gniadek (red), Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu. Unia Europejska. Bułgaria, Rumunia. Wybrane aspekty, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Gniadek, J. (2015). Współpraca gospodarcza Polski z Rumunią. W: H. Kępka, J. Gniadek (red), Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu. Unia Europejska. Bułgaria, Rumunia. Wybrane aspekty, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Kępka, H. (2015). Współpraca gospodarcza Polski z Bułgarią. W: H. Kępka, J. Gniadek (red), Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu. Unia Europejska. Bułgaria, Rumunia. Wybrane aspekty, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Krawczyk Sokołowska, I. (2014). Regionalne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw, Nowe Życie Gospodarcze, 1-2, s. 19

Lubiński, M., Michalski, T., Misala J. (1995). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia, Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.

Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Michalski, E. (2014). Czynniki determinujące innowacyjność przedsiębiorstwa. Handel wewnętrzny, 6, s. 78-87.

Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Warszawa: PWE.

Mucha – Leszko, B. (2014). Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Lublin: Wydawnictwo Marii Curie – Skłodowskiej.

Mucha – Leszko, B. (2014). Wzrost gospodarczy i proces konwergencji oraz średnio i długoterminowe perspektywy zmniejszania luki rozwojowej. W: B. Mucha – Leszko (red), Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Mucha – Leszko, B., Kąkol, M. (2012). Pozycja i rola Unii Europejskiej w globalnym układzie sił gospodarczych, Wyzwania gospodarki globalnej. Gdańsk: Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 31, s. 276-296.

Olejarz, T. (2009). Bułgaria i Rumunia we Wspólnocie Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne procesu akcesji, Lublin: Instytut Europy Środkowo – Wschodniej.

Oleksiuk, A. (2011). Innowacje jako czynnik rozwoju gospodarki światowej w świetle strategii innowacyjności OECD, Optimum Studia Ekonomiczne, 1, s. 53-63.

Opris, P. (2009). Transformacja rumuńskiej gospodarki: lata 1989-2009. W: K. P. Marczuk (red), Dwie dekady zmian: Rumunia 1989 – 2009, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Śledziewska, K. (2015). Ocena zmiany konkurencyjności eksportu państw UE po kryzysie 2008/2009, Warszawa: Instytut Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski, 316.

Willa, R. (2007). Droga do członkostwa w Unii Europejskiej – przykład Polski, Dialogi Polityczne. Polityka - Filozofia - Społeczeństwo – Prawo, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 8, s. 83-99.

Wojtas, M. (2014). Innowacyjność gospodarki. W: B. Mucha – Leszko (red), Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wołodkiewicz – Donimirski, Z. (2006). Kondycja sektora eksportowego na tle sytuacji polskiego handlu zagranicznego w trzech pierwszych kwartałach 2005 roku, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych, 1185.

Woźnica, R. (2012). Bułgarska polityka wewnętrzna a proces integracji z Unią Europejską, Kraków: Księgarnia Akademicka.


Published : 2017-11-23


NeldnerJ. (2017). Ocena pozycji konkurencyjnej i innowacyjności nowych państw członkowskich Unii Europejskiej na przykładzie Polski, Rumunii i Bułgarii w latach 2003-2016. International Entrepreneurship Review, 3(3), 91-106. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1791

Julia Neldner  julia_n@onet.eu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  PolandCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search