Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Handel zagraniczny przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim w świetle badań ankietowych

Abstract

Handel zagraniczny jest rozszerzeniem handlu wewnętrznego, który przynosi szereg korzyści samym przedsiębiorstwom, jak i państwom tych podmiotów. Przedsiębiorstwa dostrzegają prócz korzyści, również wiele barier i trudności, które zniechęcają je do podejmowania działalności międzynarodowej. W literaturze spotkać można wiele pozycji poświęconych  tematyce handlu zagranicznego, a także badań dotyczących jego rozwoju w Polsce, jak i w innych krajach. Celem artykułu jest prezentacja handlu zagranicznego z perspektywy przedsiębiorstw sektora MŚP, na podstawie badań PARP przeprowadzonych dla całego kraju, oraz badań własnych dla województwa zachodniopomorskiego. Artykuł pozwoli również odpowiedzieć na pytanie czy dane uzyskane w wyniku badań przedsiębiorstw z całego kraju są zbieżne z wynikami dla wybranego regionu.

Keywords

eksport, import, handel zagraniczny, sektor MŚP, województwo zachodniopomorskie

PDF (Polish)

References

 1. Bank Pekao S.A. (2014), Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013, Warszawa.
 2. Bielawska, A. (2006). Finanse zagraniczne MŚP Wybrane problemy, Warszawa: PWN.
 3. Biernaś B. (1999), Handel zagraniczny, Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu.
 4. Dudziński, J. (2010). Podstawy handlu zagranicznego, Warszawa: Difin.
 5. Kaczmarek, T. T., Zarzycki M. (2005). Poradnik eksportera, Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
 6. Koładkiewicz, I. (2011) (red.), Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP – dominujące praktyki. W: J. Cieślik, I. Koładkiewicz (red.) Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 7. PARP (2014), Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw, Warszawa: PARP
 8. Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 24.12.2007 r.
 9. Trąmpczyńska I. (2004). Cechy dobrego kontraktu eksportowego, Warszawa: PARP.
 10. Sherlock, J., Reuvid, J. (2008). The Handbook of International Trade. A Guide to the Principles & Practice of Export, London: GMB Publishing Ltd.
 11. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 37

You may also start an advanced similarity search for this article.