Mobilność pracowników a retencja wiedzy w branży hotelarskiejAbstract

Współczesna teoria i praktyka zarządzania podkreśla kluczowe znaczenie wiedzy dla przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw. Zwiększająca się mobilność pracowników i związany z nią odpływ wiedzy z organizacji staje się niezwykle trudnym wyzwaniem dla menedżerów. Problem odnajduje swój szczególny wyraz w branży hotelarskiej, w której fluktuacja zatrudnienia uznawana jest za immanentną cechę biznesu. W literaturze przedmiotu występuje znaczący niedostatek opracowań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych, poświęconych praktykom zatrzymywania wiedzy w przedsiębiorstwach hotelarskich. Dlatego celem niniejszego artykułu jest uzupełnienie istniejącej luki poznawczej poprzez analizę problemu retencji wiedzy w branży hotelarskiej. Podstawę analizy stanowi przegląd współczesnego dorobku literaturowego związanego z zarządzaniem wiedzą i mobilnością zatrudnienia w branży hotelarskiej.


Afiouni, F. (2007), Human resource management and knowledge management: a road map toward improving organizational performance. Journal of American Academy of Business, 11, 124-131.

Ahmad, A., Bosua, R., Scheepers, R. (2014). Protecting organizational competitive ad-vantage: A knowledge leakage perspective. Computers & Security, 42, 27-49.

Barron P., Anastasiadou, C. (2009). Student part-time employment. Implications, chal-lenges and opportunities for higher education. International Journal of Contempo-rary Hospitality Management, 21(2), 140-153.

Baum, T. (2008), Implications of hospitality and tourism labour markets for talent man-agement strategies. International Journal of Contemporary Hospitality Manage-ment, 20(7), 720-729.

Bednarczyk, M., Najda-Janoszka, M. (red.) (2014). Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski. CeDeWu, Kraków.

Borkowski S., Wszendybył E. (2007). Jakość i efektywność usług hotelarskich. PWN, Warszawa.

Botha, A., Kourie, D., Snyman, R. (2008). Coping with continuous change in the busi-ness environment: Knowledge management and knowledge management technolo-gy. Oxford, UK: Chandos Pub.

Buckingham, M., Coffman, C. (2001). Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Warszawa: MT Biznes.

Chalkiti, K., Sigala, M. (2010). Staff turnover in the Greek tourism industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(3), 335-359.

Cho, S., Johanson, M.M., Guchait, P. (2009). Employees intent to leave: a comparison of determinants of intent to leave versus intent to stay. International Journal of Hos-pitality Management, 28(3), 374-381.

Cooper, C. (2006). Knowledge management and tourism. Annals of Tourism Research, 33(1), 47-64.

Daghfous, A., Belkhodja, O., Angell, L.C. (2013). Understanding and managing knowledge loss. Journal of Knowledge Management, 17(5), 639-660.

Davenport, T.H., Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage, What They Know. Cambridge: Harvard Business School Press.

Davidson, M.C.G., Timo, N., Wang, Y. (2010). How much does labour turnover cost? A case study of Australian four and five star hotels. International Journal of Con-temporary Hospitality Management, 22(4), 451-466.

Dejnaka, A. (2002). CRM: zarządzanie kontaktami z klientami. Gliwice: Wydawnictwo Helion – Onepress.

de Kok, A., Bellefroid, B., Helms, R. (2013). Knowledge Sharing and Channel Choice: Effects of the new way of working. W: Proceedings of the 14th European Confer-ence on Knowledge Mangement ECKM 2013.

Droege, S.B., Hoobler, J.M. (2003). Employee Turnover And Tacit Knowledge Diffusion: A Network Perspective. Journal of Managerial Issues, 15(1), 50-64.

Gamble, P.R., Blackwell, J. (2001). Knowledge Management. A state of the art guide. London: Kogan Page.

Hinkin, T.R., Tracey, J.B. (2000). The cost of turnover. Putting a price on the learning curve. Cornell Hotel&Restaurant Administration Quartely, 41(3), 14-21.

Hinkin, T., Tracey, J. (2006). Development and use of a web-based tool to measure the costs of employee turnover: Preliminary findings. Cornell Hospitality Report, 6(6).

Hinkin, T., Tracey, J. (2008). Contextual factors and cost profiles associated with em-ployee turnover. Cornell Hospitality Quarterly, 49(1), 12-27.

Hjalager, A.M. (2002). Repairing innovation defectiveness in tourism. Tourism Manage-ment, 23(5), 465-474.

Horvath, J.A. (2000). Working with Tacit Knowledge. W: J.W. Cortada, J.A. Woods (eds), The Knowledge Management Yearbook 2000-2001 (s. 34-51). Butterworth-Heinemann.

Hughes, J.C., Rog E. (2008). Talent management: A strategy for improving employee recruitment, retention and engagement within hospitality organizations. Interna-tional Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(7), 743-757.

Jurkowska, A. (2015). Talent chce być wolny. Kompendium HR, 102-103.

Kurowska-Pysz, J. (2013). Rola pracowników wiedzy w działalności innowacyjnej przed-siębiorstw. W: M. Moszkowicz, R. Kamiński, M. Wąsowicz (red.), Budowa gospo-darki opartej na wiedzy w Polsce – modele i doświadczenia (s. 115-126). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Liebowitz, J. (2009). Knowledge retention strategies and solutions. New York: Taylor & Francis Group.

Marshall, N., Sapsed, J. (2000). The Limits of Disembodied Knowledge: Challenges of Inter-Project Learning in the Production of Complex Products and Systems. Paper presented at the conference, Knowledge Management: Concepts and Controversies, Warwick University, 10-11 February.

Milman, A., Ricci, P. (2004). Predicting job retention of hourly employees in the lodging industry. Journal of Hospitality and Tourism Management, 11(1), 28-41.

Najda-Janoszka, M. (2013a). Zatrzymywanie wartości z innowacji w branży turystycz-nej. Współczesne Zarządzanie, 1, 96-105.

Najda-Janoszka, M. (2013b). Zatrzymywanie wartości z innowacji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa turystyczne. Przegląd Organizacji, 7, 20-26.

Najda-Janoszka, M., Wszendybył-Skulska, E. (2015). Knowledge leakage in the context of staff outflow – the case of small hotels in southern Poland. Paper presented at the EIASM 5th International Conference on Tourism Management and Related Is-sues, Kos, Greece, 8-9 October 2015.

Nelson, R.R., Winter, S.G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Bellk-nap: Cambridge Mass.

Parise, S., Cross, R., Davenport, T.H. (2006). Strategies for Preventing a Knowledge-Loss Crisis. Sloan Management Review, 47(4), 31-38.

Paulin, D., Suneson, K. (2012). Knowledge Transfer, Knowledge Sharing and Knowledge Barriers – Three Blurry Terms in KM. Electronic Journal of Knowledge Manage-ment, 10(1), 81-91, www.ejkm.com

Płoszaj, A. (2012). Doświadczenia administracji kanadyjskiej. W: S. Mazur, A. Płoszaj (red.), Wspieranie mechanizmu uczenia się w organizacjach publicznych. Doświad-czenia międzynarodowe (s. 124-143). Warszawa: Scholar.

Ratajczyk, M. (2014). Personel wciąż za mało doceniany czynnik. Raport 2014 Rynek hotelarski w Polsce. Warszawa: Brog Marketing.

Smith, K., Gregory, S.R., Cannon, D. (1996). Becoming an employer of choice: assessing commitment in the hospitality workplace. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8(6), 3-9.

Sturman, M.C. (2001). The compensation conundrum: Does the hospitality industry shortchange its employees – and itself? Cornell Hotel and Restaurant Administra-tion Quarterly, 42(4), 70-76.

Taylor, M., Finley D. (2009). Acculturation, assimilation, and retention of international workers in resorts. International Journal of Contemporary Hospitality Manage-ment, 22(5), 681-692.

Teece, D.J. (2002). Managing Intellectual Capital: Organizational, Strategic, and Policy Dimensions. Oxford: Oxford University Press.

Urbancova, H., Linhartova, L. (2011). Staff Turnover as a Possible Threat to Knowledge Loss. Journal of Competitiveness, 3, 84-98.

Walsh, K., Taylor, M.S. (2007). Developing in housecareers and retaining management talent. Cornell Hotel&Restaurant Administration Quartely, 48(2), 163-182.

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016). Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą w organizacji. Pozyskano z: www.wszechnica.uj.pl/_public/temp/Zalaczniki/Podrecznikdozarzadzaniawiedza.pdf (12.01.2016).

Wszendybył-Skulska, E. (2011). Istota zarządzania wiedzą w hotelarstwie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe, 651 (Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Tom II), 763-770.

Yiu, M., Law, R. (2014). Review and application of knowledge management and knowledge sharing in tourism. Asia Pacfic Journal of Tourism Research, 19(7), 737-759.


Published : 2016-10-03


Najda-JanoszkaM., & Wszendybył-SkulskaE. (2016). Mobilność pracowników a retencja wiedzy w branży hotelarskiej. International Entrepreneurship Review, 2(1), 215-229. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1089

Marta Najda-Janoszka  eknajda@cyfronet.pl
Uniwersytet Jagielloński  Poland
Ewa Wszendybył-Skulska 
Uniwersytet Jagielloński  Poland1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search