Wdrażanie innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie regionu łódzkiegoAbstract

Doświadczenie krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo potwierdza tezę, że innowacyjność jest źródłem sukcesu wielu firm działających na rynku. Prowadzi ona do rozwoju przedsiębiorstw we wszystkich płaszczyznach: technicznej, społecznej, ekonomicznej i rynkowej. Z badań wynika, że działalność innowacyjna jest w mniejszym stopniu podejmowana przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) niż ma to miejsce w przedsiębiorstwach dużych, w których specjalne komórki oraz zespoły pracowników realizują i zarządzają procesami innowacyjnymi. Celem artykułu jest analiza przyczyn, rodzajów, źródeł i barier działalności innowacyjnej przedsiębiorstw sektora MŚP na przykładzie regionu łódzkiego.


Bass, H.H. (2006). KMU in der Deutschen Volswirtschaft: Vergangenheit, Gegenwart. Zukunft, 101.

Brdulak, H., Gołębiowski, T. (red.) (2003). Wspólna Europa. Innowacyjność w działalno-ści przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.

Drucker, P.F. (2004). Natchnienie i fart, czyli innowacje i przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.

Golińska-Pieszyńska, M. (2007). Społeczne warunki kreowania innowacji. W: J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu. Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju. Katowice: Towarzystwo naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach.

Herman, A. (red.) (2014), Gospodarka Polski oparta na innowacjach? Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3.

Jasiński, A.H. (2014). Innowacyjność polskiego przemysłu. W: A. Kamińska (red.), Inno-wacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania. Warszawa: Placet.

Kaczmarska-Krawczak, J. (2014). Analiza częstości stosowania innowacji oraz czynni-ków warunkujących ich zastosowanie w MSP w regionie łódzkim. Studia Ekono-miczne Regionu Łódzkiego, Łódź: Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekono-miczne w Łodzi.

Komisja Europejska (2006). Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia. Pozyskano z: https://www.parp.gov.pl/files/74/87/1155.pdf (15.05.2016).

Marszałek, J., Starzyńska, D. (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw regionu łódzkiego – wyniki badań empirycznych. W: J. Różański (red.), Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego. Łódź: Wy-dawnictwo Biblioteka.

OECD (2008). Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pałucha, K. (2007). Innowacje organizacyjne w procesie rozwoju nowego produktu. W: J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu. Przedsiębiorczość i innowacje. Uwa-runkowania i czynniki rozwoju. Katowice: Towarzystwo naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach.

Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: PWN.

Różański, J. (red.) (2013). Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający inno-wacyjność regionu łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.

Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.


Published : 2016-10-03


Kaczmarska-KrawczakJ. (2016). Wdrażanie innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie regionu łódzkiego. International Entrepreneurship Review, 2(1), 99-108. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1082

Jadwiga Kaczmarska-Krawczak  jkaczmarska@interia.pl
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi  Poland1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search