Bariery działalności badawczo-rozwojowej krajów Grupy WyszehradzkiejAbstract

Kraje Grupy Wyszehradzkiej, które cechują się podobnymi uwarunkowaniami geograficzno-polityczno-gospodarczymi, aspirują do budowania gospodarek opartych na wiedzy i przyspieszenia postępu technologicznego. W tym kontekście intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej stanowi dla tych krajów kluczowe wyzwanie. Niniejsze opracowanie koncentruje się na określeniu obszarów problemowych w B+R Polski, Czech, Słowacji i Węgier na poziomie makroekonomicznym. Wydaje się bowiem, że nie tylko deficyt nakładów badawczo-rozwojowych stanowi barierę w efektywnym inwestowaniu w B+R, a problemy takie jak struktura finansowania, struktura realizacji B+R, czy problemy z zaangażowaniem w B+R sfery biznesu wciąż są kluczowymi barierami w modernizacji gospodarek i nadrabianiu dystansu do krajów rozwiniętych.


Balcerzak, A.P. (2015). Europe 2020 Strategy and Structural Diversity Between Old and New Member States. Application of Zero Unitarization Method for Dynamic Analysis in the Years 2004-2013, Economics and Sociology, Vol. 8, No. 2, 190-210.

Balcerzak, A.P., Pietrzak, M.B. (2016). Structural Equation Model in Evaluation of Technological Potential of European Union Countries in the years 2008-2012. Toruń: Institute of Economic Research Working Papers, 6.

Bartha, Z, Gubik, A. S. (2014). Specifics of International Business Competitiveness in Visegrad Countries – Qualitative Analysis of Selected Case Studies, W: D. Kiendl-Wendner, K. Wach (eds), Patterns of Business Internationalisation in Visegrad Countries – In Search for Regional Specifics. 127-159. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena.

Bočková, N. (2013). Visegrad Four countries: evaluation in R&D sectors of performance, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, LXI, 4, 873-880.

Buckley, P.J., Hashai, N. (2014). The role of technological catch up and domestic market growth in the genesis of emerging country based multinationals, Research Policy, 43, 423-437.

Daszkiewicz, N., Olczyk, M. (2014). Competitiveness of the Visegrad Countries – Paths for Competitiveness Growth. W: D. Kiendl-Wendner, K. Wach, (eds), International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspectives. 33-52. Graz: Fachhochschule Joanneum.

European Commission (2010). Europe 2020 – A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, COM(2010) 546, Brussels: European Commission.

European Commission (2011). Science, Technology and Innovation in Europe, Luxembourg: European Union.

European Commission (2012). The 2012 EU Survey on R&D Investment Business Trends, Luxembourg: European Communities.

European Commission (2013a). Innovation Union Scoreboard 2013, Brussels: European Union.

European Commission (2013b). EU R&D Scoreboard. The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Luxembourg: European Union.

European Commission (2015). Innovation Union Scoreboard 2015, Brussels: European Union.

European Commission (2017). Ranking World top 2500 companies, <http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html > (10.07.2017).

European Union (2017), IUS database, <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/ policy/innovation-scoreboard> (10.07.2017).

Eurostat (2012). Europe 2020 Strategy – towards a smarter, greener and more inclusive EU economy?, Statistics in Focus, 39.

Eurostat (2013). Science, technology and innovation in Europe. 2013 edition, Luxembourg: European Union.

Gardocka-Jałowiec, A. (2012). Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a innowacyjność polskiej gospodarki, Ekonomista, 1, 79-99.

Gokhberg, L. (2012). The Transformation of R&D in the Post-Socialist Countries: Patterns and Trends. W: D.A. Dyker, S. Radosevic, Innovation and Structural Change In Post-Socialist Countries: A Quantitative Approach. 153-172. London: Springer, Volume 20.

Golejewska, A. (2013). Competitiveness, Innovation and Regional Development. The Case of the Visegrad Group Countries. Gospodarka Narodowa, 7-8 (263-264),87-112.

Golejewska, A. (2014). Innowacyjność Input-Output regionów grupy wyszehradzkiej, Oeconomia Copernicana, 1, 61-78.

Hölzl, W., Janger, J. (2014). Distance to the frontier and the perception innovation barriers across European countries. Research Policy, 43, 707-725.

Hudec, O., Prochádzková, M. (2015). Visegrad Countries and Regions: Innovation Performance and Efficiency. Quality Innovation Prosperity, 19/2, 55-72.

Huňady, J., Orviská, M., Šarkanová, B. (2014). Determinants of European Firm’s Innovation and the Role of Public Financial Support. European Financial and Accounting Journal, 9, 1, 62-84.

Káposzta, J, Nagy, H. (2015). Status Report about The Progress of The Visegrad Countries in Relation To Europe 2020 Targets. European Spatial Research Policy, 1, 22, 81-99.

Kilar, W. (2014). Differentiation of Visegrad Group International Corporations in Comparison to World’s Largest Corporations. W: D. Kiendl-Wendner, K. Wach (eds), International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspectives. 171-186. Graz: Fachhochschule Joanneum.

Krajewski, S. (2014). Innovation Levels in The Economies of Central and Eastern Europe, Comparative Economic Research, 17, 3, 101-122.

Meske, W. (ed.) (2004). From System Transformation to European Integration. Science and Technology in Central and Eastern Europe at the Beginning of the 21th Century. Munster: Lit Verlag.

MSZ RP (2017). Grupa Wyszehradzka, <http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/ europa/grupa_wyszehradzka/> (09.07.2017).

OECD (2008). The internationalization of business R&D. Evidence, impacts and implications. Paris: OECD.

OECD (2012). OECD Science, Technology and Industry Outlook. Paris: OECD Publishing.

OECD (2014). OECD Science, Technology and Industry Outlook, Paris: OECD Publishing.

OECD (2017a). Science, Technology and R&D Statistics, database, < http://www.oecd-ilibrary.org/science-and- technology/data/oecd-science-technology-and-r-d-statistics_ strd-data-en > (10.07.2017).

OECD (2017b). Statistics on Measuring Globalisation, database, <http://han.uek.krakow.pl/han/oecd/www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/ data/oecd-statistics-on-measuring-globalisation_global-data-en > (10.07.2017).

Owczarczuk, M. ( 2013). Government Incentives and FDI into R&D. The Case of Visegrad Countries. Entrepreneurial Business and Economics Review, 1(2), 73‐86.

Piekut, M. (2013). Innowacyjność krajów Unii Europejskiej. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, 73-80.

Piekut, M. Pacian, J. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie nakładów na działalność badawczo-rozwojową na przełomie wieków. Economics and Management, 4, 205-224.

Podwysocka, A. (2015). Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce w latach 2000-2012 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie XlII – 1, 11-20.

Sierotowicz, T. (2015). Patent activity as an effect of the research and development of the business enterprise sectors in the countries of the European Union. Journal of International Studies, 8, 2, 101-113.

Tomaszewski, M. (2014). Outsourcing and Innovative Activity of the Companies From the Visegrád Group. Chinese Business Review, 13, 6, 399-409.

UNCTAD (2011). Foreign direct investment, the transfer and diffusion of technology, and sustainable development, UNCTAD, Geneva.

Visegrad Group (2017).< http://www.visegradgroup.eu/ > (09.06.2017).

Visegrad.info (2010). Visegrad countries on road towards knowledge society, <http://www.visegrad.info/innovation-and-research/factsheet/visegrad-countries-on-road-towards-knowledge-society.html > (10.06.2017).


Published : 2017-11-23


OdrobinaA. (2017). Bariery działalności badawczo-rozwojowej krajów Grupy Wyszehradzkiej. International Entrepreneurship Review, 3(3), 467-480. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1816

Anna Odrobina  odrobina@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  PolandCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search