Klauzula obejścia prawa podatkowego a zasada in dubio pro tributario: zależności i kontrowersjeAbstract

Od stycznia 2016 r. do przepisów Ordynacji podatkowej wprowadzono zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Oczekuje się, że w I kwartale tego roku wprowadzona zostanie również kontrowersyjna zasada określana mianem klauzuli obejścia prawa podatkowego. Celem opracowania jest wykazanie, w jaki sposób mogłyby obok siebie egzystować dwa zupełnie skrajne rozwiązania: zasada in dubio pro tributario, stawiająca podatnika w sprawach wątpliwych w pozycji dominującej oraz klauzula obejścia prawa podatkowego, nadająca organom prawo do samodzielnej interpretacji skutków podatkowych zawieranych umów w sytuacji, gdy ich celem było obejście prawa podatkowego i obniżenie ciężaru daninowego. Podjęta została próba oceny, czy zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika nie będzie w sprzeczności z proponowanymi zapisami klauzuli omijania prawa podatkowego. Czy w wyniku wprowadzenia tych zmian, polskie prawo podatkowe stanie się bardziej przyjaznym, zrozumiałym i akceptowalnym przez podatników, czy też obszary wątpliwości, niezrozumienia oraz konfliktów z organami podatkowymi jeszcze się bardziej pogłębią?


Adamiak, B., Korkowski, J., Mastalski, R., Zubrzycki, J. (2010). Ordynacja podatkowa. Komentarz. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.

Brolik, J., Dowgier, R., Etel, L., Kosikowski, C., Pietrasz, P., Popławski, P., Stachurski, W. (2013). Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Commonwealth of Australia (1915). Income Tax Assesment Act 1915. Pozyskano z: http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/num_act/itaa1915341915267/ (10.01.2016).

Dekret (1997). Dekret nr 600 Prezydenta Republiki Włoskiej z 29 września 1997 r., zmodyfikowany w grudniu 2007 r.

DLA Piper (2015). Raport DLA Piper: Klauzula obejścia prawa podatkowego. Pozyska-no z: https://www.dlapiper.com/~/media/Files/People/Matyka%20Marcin/DLA%20Piper%20w%20Polsce_Raport.PDF (10.01.2016).

Kalinowski, M., Pakulska, M. (2005). Perspektywy funkcjonowania w polskim prawie podatkowym klauzuli generalnych służących zwalczaniu unikaniu opodatkowania. W: H. Dzwonkowski (red.), Procedury podatkowe – gwarancje procesowe czy in-strument fiskalizmu. Warszawa: C.H. Beck.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2015). Opinia z 13 marca 2015 r. o projekcie sta-nowiska Rządu wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordyna-cja podatkowa oraz niektórych innych ustawa. Rada legislacyjna przy Prezesie Ra-dy Ministrów, RL-0303-3/15. Pozyskano z: http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-13-marca-2015-r-o-projekcie-stanowiska-rzadu-wobec-prezydenckiego-projektu-ustawy (10.01.2016).

Komisja Europejska (2012). Zalecenie Komisji z dnia 6.12.2012 r. w sprawie agresyw-nego planowania podatkowego. Bruksela, dnia 6.12.2012, C(2012) 8806 final.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr. 78, poz. 483).

Mariański, A. (2009). Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Przegląd Podat-kowy, 8.

Minister Finansów (2015). Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordyna-cja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Pozyskano z: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/161550 (10.01.2016).

OECD (2013). Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264202719-en

PWC (2013). Powrót klauzuli obejścia prawa podatkowego w Polsce. Warszawa: Price-waterhouseCoopers. Pozyskano z: https://www.pwc.pl/pl/publikacje/assets/pwc_i_lewiatan_powrot_klauzuli_obejscia_prawa_w_polsce.pdf (10.01.2016).

Rada Europejska (2012). Konkluzje Rady Europejskiej (1–2 marca 2012 r.). Bruksela, 8 maja 2012 r. (11.05). Pozyskano z: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/128547.pdf (10.01.2016).

Radwański, Z. (2008). System prawa prywatnego. Warszawa: C.H. Beck.

Radzikowski, K. (2010). Obejście prawa podatkowego w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych. Przegląd Podatkowy, 6.

Stanik, K., Winiarski, K. (2010). Praktyczne problemy nadużycia i obejścia prawa podat-kowego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.

Szulc, M., Zalewski, Ł., Dudek, P. (2015). Unikanie opodatkowania: Minister wydaje wojnę optymalizacjom. Gazeta prawna, data publikacji: 30.12.2015 r.

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 846).

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego skierowany w dniu 17 lutego 2003 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyrzykowski, W. (2013). Podatkowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (2014). Klauzula obejścia prawa podatkowego. Historia regulacji w Polsce. Jej kształt obecnie proponowany, implikacje i wątpliwości natury prawnej, ekonomicznej i politycznej. Warszawa: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.


Published : 2016-10-03


WyrzykowskiW. (2016). Klauzula obejścia prawa podatkowego a zasada in dubio pro tributario: zależności i kontrowersje. International Entrepreneurship Review, 2(1), 121-138. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1084

Wojciech Wyrzykowski  biuro@wwyrzykowski.pl
Politechnika Gdańska  Poland1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search