Wpływ podatku VAT na działalność gospodarczą: analiza wybranych przykładówAbstract

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ustawodawca nakłada szczególne obowiązki podatkowe. Przykładem może być opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Podstawowa stawka podatku VAT w Polsce wynosi 23% od 1 stycznia 2011 r. Niektóre usługi bądź dostawa towarów mogą podlegać niższym stawkom, albo być całkowicie zwolnione z opodatkowania. Należy zauważyć, iż zastosowanie przez ustawodawcę czterech stawek podatku VAT, a także możliwość całkowitego zwolnienia z opodatkowania nasuwa pytanie o spójność polityki nakładania podatku VAT w odniesieniu do konkretnych towarów i usług. Niejasna procedura stosowania określonych stawek jest przeszkodą w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Ma także wpływ na poziom konkurencyjności pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Podatek VAT pomimo tego, że cechuje się neutralnością dla podatnika, nie jest jednak obojętny na kształtowanie się ceny. Okazuje się bowiem, iż wartość podatku VAT, w zależności od elastyczności cenowej popytu, wpływa na ostateczną cenę brutto. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług stało się zatem dla przedsiębiorstw dodatkowym kosztem zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i formalnym. Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny wpływu podatku VAT na prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wybrane przykłady. Wnioski z przeprowadzonej analizy dostarczą informacji o niektórych skutkach podatku VAT dla działalności przedsiębiorstw.


Deloitte (2009). Analiza wpływu zmiany stawki VAT na usługi hotelowe i gastronomicz-ne. Analiza na zlecenie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Warszawa: Delo-itte Business Consulting. Pozyskano z: http://docplayer.pl/1786159-Analiza-wplywu-zmiany-stawki-vat-na-uslugi-hotelowe-i-gastronomiczne.html (30.06.2016).

Dobrołęcki, P., Gołębiewski, Ł., Tenderenda-Ożóg, E., Waszczyk, P. (2014). Polski rynek książki. szanse i zagrożenia – konieczność zmian. Warszawa: Biblioteka Analiz. Po-zyskano z: http://www.ikp.org.pl/images/Opinia_o_rynku_ksiazki_Biblioteka_Analiz.pdf (30.06.2016).

Famulska, T. (2007). Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od war-tości dodanej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

GUS (1013). Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Warszawa: GUS.

Ickiewicz, J. (2009). Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnic-two Ekonomiczne.

Kamerschen, D., McKenzie, R. Nardinelli, C. (1991). Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Go-podarcza NSZZ.

Komisja Europejska (2015). Vat Rates Applied in the EU Member States. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf (28.12.2015).

Krajewska, A. (2012). Podatki w Unii Europejskiej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczna.

The World Bank (2013). Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medi-um-Size Enterprises. Washington: International Bank for Reconstruction and De-velopment / The World Bank. doi: 10.1596/978-0-8213-9615-5.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014 poz. 915).

Wach K. (2005). Systemy podatkowe Unii Europejskiej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2014 r. (sygn. III SA/Wa 2933/13).

Wyrzykowski, W. (2004). Polski system podatków i opłat w zarysie. Gdańsk: Scientific Publishing Group.


Published : 2016-10-03


KasprzakP. (2016). Wpływ podatku VAT na działalność gospodarczą: analiza wybranych przykładów. International Entrepreneurship Review, 2(1), 109-119. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1083

Piotr Kasprzak  piotr.jakub.kasprzak@gmail.com
Politechnika Gdańska  Poland1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search