System celny Unii Europejskiej wobec wyzwań XXI wiekuAbstract

System celny można sprowadzić do działań określonego państwa, a w przypadku Unii Europejskiej do działań UE i poszczególnych państw członkowskich, regulujących obrót towarowy z zagranicą, podejmowanych na podstawie prawa celnego przy zaangażowaniu administracji celnych. Celem artykułu jest ukazanie funkcjonowania systemu celnego Unii Europejskiej w świetle nowych wyzwań, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. W XXI wieku unijny system celny (podobnie jak inne systemy celne na świecie) stoi przed nowymi wyzwaniami związanymi z globalizacją (wzrost wolumenu obrotów towarowych, rozwój handlu elektronicznego, wzrost zagrożeń w skali międzynarodowej). Ponadto system celny UE stoi przez wyzwaniami wewnętrznymi wynikającymi z rozwoju unii celnej.


Commission Implementing Regulation No (EU) 2016/1821 of 6 October 2016 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical no-menclature and on the Common Customs Tariff, OJ L 294, 28.10.2016.

Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Commu-nity Customs Code, OJ L 253, 11.10.1993.

Commission Regulation (EC) No 1875/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regu-lation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code, O. J. L 360, 19.12. 2006.

Commission Regulation (EC) No 312/2009 of 16 April 2009 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code, OJ L 98, 17.4. 2009.

Council Decision No 2014/335/EU, Euratom: of 26 May 2014 on the system of own resources of the European Union, OJ L 168, 7.6.2014.

Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code, OJ L 302, 19.10.1992.

Czermińska, M. (2016a). Management of the EU customs union – challenges and activi-ties, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 8, 173-186.

Czermińska, M. (2016b). Program e-Customs – nowa jakość usług celnych świadczonych przez administracje celne dla przedsiębiorstw europejskich, Współczesna Gospodar-ka, nr 3, 1-12.

Czermińska, M. (2016c). The European Union customs system in the 21st century – chal-lenges and trends, Trends in the World Economy. Global Economy at the Cross-roads, nr 8, 39-56.

DG Taxation and Customs, http://ec.europa.eu/taxation_customs (2.6. 2017).

European Commission (2013). Proposal for a directive of the European Parliament and the Council on the Union legal framework for customs infringements and sanctions, COM(2013) 884 final, Brussels, COM/2013/0884 final – 2013/0432 (COD).

European Commission (2016). EU budget. Financial report.

European Commission (2017). EU Customs Union – Fact and figures, https://ec.europa.eu/taxation_customs/facts-figures/eu-customs-union-unique-world_en, (2.06. 2017).

Eurostat (2017). http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.

Gwardzińska, E. (2014). Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej.

W: I. Tymińska (red.), Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu do-staw. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego (2006). Interoperacyjność pa-neuropejskich usług administracji elektronicznej, KOM(2006) 45 wersja ostatecz-na z 13.02.

Mosiej, G. (2010). System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, Toruń: Wy-dawnictwo Adam Marszałek.

Naruszewicz, S., Laszuk, M. (2004). Wspólnotowe prawo celne, Warszawa: Wydawnic-two Prawnicze LexisNexis.

Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005 amending Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code, OJ L 117, 4.5. 2005.

Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code), Dz. U. L 145, 4.6. 2008.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 październi-ka 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny, Dz. U. L 269, 10.10.2013.

Waschko, S.(1971). Systemy celne, Warszawa: PWN.

WTO (2004). Trade Policy Review: European Communities 2004, Report by the Secretar-iat WTO, WT/TPR/S/136.

WTO (2007). Trade Policy Review: European Communities 2007, Report by the Secre-tariat WTO, WT/TPR/S/177.

WTO (2009). Trade Policy Review: European Communities 2009, Report by the Secretar-iat WTO, WT/TPR/S/214.

WTO (2015). Trade Policy Review: European Communities 2015, Report by the Secretar-iat WTO, WT/TPR/S/317.


Published : 2017-11-23


CzermińskaM. (2017). System celny Unii Europejskiej wobec wyzwań XXI wieku. International Entrepreneurship Review, 3(3), 299-312. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1804

Małgorzata Czermińska  emczermi@cyf-kr.edu.pl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  PolandCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search


Most read articles by the same author(s)