Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Zrównoważony rozwój w krajach Grupy Wyszehradzkiej: ujęcie teoretyczne i empiryczne

Abstract

Na przestrzeni ostatnich lat zdecydowana większość badaczy na świecie alarmuje, że rozwój gospodarczy nie może być oparty jedynie na samym wzroście PKB. Ich zdaniem kraje powinny przestrzegać zasad zrównoważonego rozwoju. Takie kwestie jak ekonomia, społeczność oraz środowisko powinny ze sobą ściśle współgrać. Celem rozdziału jest identyfikacja i weryfikacja wypełniania założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach Grupy Wyszehradzkiej w oparciu o programy wdrożone przez rządy poszczególnych państw. W niniejszej pracy przeanalizowano niektóre programy na rzecz zrównoważonego rozwoju w państwach należących do Grupy Wyszehradzkiej. Oprócz tego porównano je między sobą za pomocą metody taksonomicznej Hellwiga.

Keywords

zrównoważony rozwój, Grupa Wyszehradzka, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry

PDF (Polish)

References

 1. Adamowicz, M., Dresler, E. (2006). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie gmin województwa lubelskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo, 87, 17-24.
 2. Akt z 5.12.1991 o Środowisku w Republice Słowackiej. Pozyskano z http://www.sazp.sk/english/tematika/vztahy/legislativa/time/1992_017.html w dniu 6 lipca 2017.
 3. ARCCHIP (2000). National Sustainable Development Strategy of the Slovak Republic Summary. Pozyskano z http://www.arcchip.cz/w01/w01_appendix3.pdf w dniu 11 lipca 2017.
 4. Baum, R. (2003). Kryteria oceny zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolnych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia, CCCLVIII (2), 3-10.
 5. Bąk-Romaniszyn, L. (2013). Słowo wstępne. W: L. Bąk Romaniszyn (red.), Choroby społeczne i cywilizacyjne -wybrane zagadnienia (s. 5-6). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 6. Bocian, A. F. (2009) Implementacja idei zrównoważonego rozwoju w procesie globalizacji. W: B. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy (s. 108-126). Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 7. Dobrzański, P. (2011). Wzrost zrównoważony a ochrona środowiska. Podstawowe aspekty polityki gospodarczej. Prace Młodych Ekonomistów, Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu, Gospodarka: innowacje i rozwój, 2(8), 25-33.
 8. Dudała, J. (2017). Energia głównie z węgla. Pozyskane z http://gornictwo.wnp.pl/energia-glownie-z-wegla,289012_1_0_0.html w dniu 14 lipca 2017.
 9. Embros, G. (2010). Koncepcja ekorozwoju w ujęciu Stefana Kozłowskiego. Studia Ecologiae et Bioethicae, 8(2), 79-92.
 10. Gacek, Ł. (2015). Zielona energia w Chinach: zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, gospodarka niskoemisyjna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 11. Górka, K. (2010). Kwestie terminologiczne w ewolucji ekonomiki ochrony środowiska. Czasopismo Aura, 10, 10-13.
 12. Hellwig, Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 15(4), 307-327.
 13. Komisja Europejska (2010). Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu. Pozyskano z http://stat.gov.pl /files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5993/1/1/europa_2020_pl.pdf w dniu 11 lipca 2017.
 14. Kozłowski, S. (2002). Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Warszawa: PWN.
 15. Kozłowski, S. (2007). Przyszłość ekorozwoju, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 16. Kuzior, A. (2006). Człowiek jako racjonalny podmiot działań w świetle założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju, 1(2), 67-72.
 17. Meadow, D.H., Meadow, D.L., Randers, J., Behrens, W.W. (1973). Granice wzrostu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 18. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2017). Polska Pomoc. Pozyskane z www.polskapomoc.gov.pl/Milenijne,cele,rozwoju,53.html w dniu 8 lipca 2017.
 19. Ministerstwo Środowiska. (1999). Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku. Pozyskano z http://www.access.zgwrp.org.pl/materialy/dokumenty/StrategiaZrownowazonegoRozwojuPolski/index1.html w dniu 11 lipca 2017.
 20. Ministry of the Environment of the Czech Republic (2008). Sustainable Development at the National Level. Pozyskano z http://www.mzp.cz/en/sustainable_development_at_the _national_level w dniu 12 lipca 2017.
 21. Ministry of the Environment of the Czech Republic (2010). The Strategic Framework for Sustainable Development in the Czech Republic. Pozyskano z http://www.mzp.cz/ C125750E003B698B/en/czech_republic_strategy_sd/$FILE/KM-SFSD_CR_EN-20100317.pdf w dniu 11 lipca 2017.
 22. Namieśnik J. (1999). Protection of the Environment – the Most Important Challenge for the Educational System. Journal of Environmental Studies, 8(5), 293-297.
 23. National Development Office (2005). Sustainable Development Strategy Hungary. Pozyskano z https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3173hungary.pdf w dniu 12 lipca 2017.
 24. OECD (1999). Environmental country reviews - Hungary. Pozyskane z https://www.oecd .org/env/country-reviews/2448808.pdf w dniu 12 lipca 2017.
 25. Pawłowski, A. (2006). Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego. Problemy Ekorozwoju, 1(1), 23-32.
 26. Pociecha, J. (2008). Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych, Główny Urząd Statystyczny, pozyskane z http://stat.gov.pl/ cps/rde/xbcr/gus/POZ_Rozwoj_metod_taksonomicznych.pdf w dniu 11 lipca 2017.
 27. Poskrobko, B. (2009). Wpływ trendów społecznych i gospodarczych na implementacje idei zrównoważonego rozwoju. W: B. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy (s. 108-126). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 28. Rada Unii Europejskiej (2006). Przegląd strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju (EU DS) – Odnowiona strategia. Pozyskano z http://register.consilium.europa.eu
 29. /doc/srv?l=PL&f=ST%2010917%202006%20INIT w dniu 6 lipca 2017.
 30. Satterthwaite, D. (2006). Barbara Ward and the Origins of Sustainable Development. London: International Institute for Environment and Development.
 31. Stakeholder Forum for a Sustainable Development (2013). National Framework Strategy on Sustainable Development of Hungary. Pozyskane z http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/National%20Framework%20Strategy%20on%20Sustainable%20Development.pdf w dniu 12 lipca 2017.
 32. Statsoft (2017). Internetowy Podręcznik Statystyki, Analiza skupień. Pozyskano z https://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?https%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstcluan.html w dniu 11 lipca 2017.
 33. Trzepacz, P. (2012). Wprowadzenie do koncepcji rozwoju zrównoważonego W: P. Trzepacz (red.), Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich (s. 11-35). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 34. Uchwała Sejmu RP z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie Polityki Ekologicznej. Dz.U. 1991, nr 18, poz.118.
 35. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483, z poźn. zm.
 36. Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie. Warszawa: PWN.
 37. Wydymus, S. (1984). Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie (seria specjalna: monografie, nr 62).

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 34

You may also start an advanced similarity search for this article.