Zrównoważony rozwój w krajach Grupy Wyszehradzkiej: ujęcie teoretyczne i empiryczneAbstract

Na przestrzeni ostatnich lat zdecydowana większość badaczy na świecie alarmuje, że rozwój gospodarczy nie może być oparty jedynie na samym wzroście PKB. Ich zdaniem kraje powinny przestrzegać zasad zrównoważonego rozwoju. Takie kwestie jak ekonomia, społeczność oraz środowisko powinny ze sobą ściśle współgrać. Celem rozdziału jest identyfikacja i weryfikacja wypełniania założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach Grupy Wyszehradzkiej w oparciu o programy wdrożone przez rządy poszczególnych państw. W niniejszej pracy przeanalizowano niektóre programy na rzecz zrównoważonego rozwoju w państwach należących do Grupy Wyszehradzkiej. Oprócz tego porównano je między sobą za pomocą metody taksonomicznej Hellwiga.


Adamowicz, M., Dresler, E. (2006). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie gmin województwa lubelskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo, 87, 17-24.

Akt z 5.12.1991 o Środowisku w Republice Słowackiej. Pozyskano z http://www.sazp.sk/english/tematika/vztahy/legislativa/time/1992_017.html w dniu 6 lipca 2017.

ARCCHIP (2000). National Sustainable Development Strategy of the Slovak Republic Summary. Pozyskano z http://www.arcchip.cz/w01/w01_appendix3.pdf w dniu 11 lipca 2017.

Baum, R. (2003). Kryteria oceny zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolnych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia, CCCLVIII (2), 3-10.

Bąk-Romaniszyn, L. (2013). Słowo wstępne. W: L. Bąk Romaniszyn (red.), Choroby społeczne i cywilizacyjne -wybrane zagadnienia (s. 5-6). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Bocian, A. F. (2009) Implementacja idei zrównoważonego rozwoju w procesie globalizacji. W: B. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy (s. 108-126). Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.

Dobrzański, P. (2011). Wzrost zrównoważony a ochrona środowiska. Podstawowe aspekty polityki gospodarczej. Prace Młodych Ekonomistów, Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu, Gospodarka: innowacje i rozwój, 2(8), 25-33.

Dudała, J. (2017). Energia głównie z węgla. Pozyskane z http://gornictwo.wnp.pl/energia-glownie-z-wegla,289012_1_0_0.html w dniu 14 lipca 2017.

Embros, G. (2010). Koncepcja ekorozwoju w ujęciu Stefana Kozłowskiego. Studia Ecologiae et Bioethicae, 8(2), 79-92.

Gacek, Ł. (2015). Zielona energia w Chinach: zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, gospodarka niskoemisyjna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Górka, K. (2010). Kwestie terminologiczne w ewolucji ekonomiki ochrony środowiska. Czasopismo Aura, 10, 10-13.

Hellwig, Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 15(4), 307-327.

Komisja Europejska (2010). Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu. Pozyskano z http://stat.gov.pl /files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5993/1/1/europa_2020_pl.pdf w dniu 11 lipca 2017.

Kozłowski, S. (2002). Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Warszawa: PWN.

Kozłowski, S. (2007). Przyszłość ekorozwoju, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kuzior, A. (2006). Człowiek jako racjonalny podmiot działań w świetle założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju, 1(2), 67-72.

Meadow, D.H., Meadow, D.L., Randers, J., Behrens, W.W. (1973). Granice wzrostu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2017). Polska Pomoc. Pozyskane z www.polskapomoc.gov.pl/Milenijne,cele,rozwoju,53.html w dniu 8 lipca 2017.

Ministerstwo Środowiska. (1999). Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku. Pozyskano z http://www.access.zgwrp.org.pl/materialy/dokumenty/StrategiaZrownowazonegoRozwojuPolski/index1.html w dniu 11 lipca 2017.

Ministry of the Environment of the Czech Republic (2008). Sustainable Development at the National Level. Pozyskano z http://www.mzp.cz/en/sustainable_development_at_the _national_level w dniu 12 lipca 2017.

Ministry of the Environment of the Czech Republic (2010). The Strategic Framework for Sustainable Development in the Czech Republic. Pozyskano z http://www.mzp.cz/ C125750E003B698B/en/czech_republic_strategy_sd/$FILE/KM-SFSD_CR_EN-20100317.pdf w dniu 11 lipca 2017.

Namieśnik J. (1999). Protection of the Environment – the Most Important Challenge for the Educational System. Journal of Environmental Studies, 8(5), 293-297.

National Development Office (2005). Sustainable Development Strategy Hungary. Pozyskano z https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3173hungary.pdf w dniu 12 lipca 2017.

OECD (1999). Environmental country reviews - Hungary. Pozyskane z https://www.oecd .org/env/country-reviews/2448808.pdf w dniu 12 lipca 2017.

Pawłowski, A. (2006). Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego. Problemy Ekorozwoju, 1(1), 23-32.

Pociecha, J. (2008). Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych, Główny Urząd Statystyczny, pozyskane z http://stat.gov.pl/ cps/rde/xbcr/gus/POZ_Rozwoj_metod_taksonomicznych.pdf w dniu 11 lipca 2017.

Poskrobko, B. (2009). Wpływ trendów społecznych i gospodarczych na implementacje idei zrównoważonego rozwoju. W: B. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy (s. 108-126). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Rada Unii Europejskiej (2006). Przegląd strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju (EU DS) – Odnowiona strategia. Pozyskano z http://register.consilium.europa.eu

/doc/srv?l=PL&f=ST%2010917%202006%20INIT w dniu 6 lipca 2017.

Satterthwaite, D. (2006). Barbara Ward and the Origins of Sustainable Development. London: International Institute for Environment and Development.

Stakeholder Forum for a Sustainable Development (2013). National Framework Strategy on Sustainable Development of Hungary. Pozyskane z http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/National%20Framework%20Strategy%20on%20Sustainable%20Development.pdf w dniu 12 lipca 2017.

Statsoft (2017). Internetowy Podręcznik Statystyki, Analiza skupień. Pozyskano z https://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?https%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstcluan.html w dniu 11 lipca 2017.

Trzepacz, P. (2012). Wprowadzenie do koncepcji rozwoju zrównoważonego W: P. Trzepacz (red.), Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich (s. 11-35). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uchwała Sejmu RP z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie Polityki Ekologicznej. Dz.U. 1991, nr 18, poz.118.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483, z poźn. zm.

Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie. Warszawa: PWN.

Wydymus, S. (1984). Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie (seria specjalna: monografie, nr 62).


Published : 2017-11-23


BigosK. (2017). Zrównoważony rozwój w krajach Grupy Wyszehradzkiej: ujęcie teoretyczne i empiryczne. International Entrepreneurship Review, 3(3), 107-126. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1792

Krystian Bigos  bigosk@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  PolandCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search


Most read articles by the same author(s)