Wykorzystanie analizy conjoint do badania determinant polskich inwestycji bezpośrednich lokowanych poza obszarem Unii EuropejskiejAbstract

Celem artykułu jest hierarchizacja czynników decydujących o wyborze destynacji polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych zlokalizowanych w Europie poza obszarem UE. Przedmiotem badania są czynniki o charakterze kosztowym, społecznym, efektywnościowym, prawnym, rynkowym i politycznym, które mogą mieć znaczenie przy poszukiwaniu beneficjentów BIZ. Podstawowym narzędziem badawczym wykorzystanym w opracowaniu jest analiza conjoint. Jej zastosowanie umożliwiło oszacowanie użyteczności cząstkowych ankietowanych firm, dzięki czemu obliczono poziom ważności zmiennych reprezentujących determinanty wyboru destynacji BIZ. Ponadto oszacowane użyteczności cząstkowe pozwoliły na segmentację przedsiębiorstw według zbliżonych preferencji wyboru czynników lokalizacyjnych BIZ.W artykule posłużono się danymi pochodzącymi z badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw podejmujących BIZ lub planujących tę formę inwestowania.


Dunning, J.H. (1981a). Explaining the International Direct Investment . Position of Countries: Towards a Dynamic or Developmental Approach, Weltwirtschaftliches Archiv, 117(1), 30-64.

Dunning, J.H. (1981b). International Production and the Multinational Enterprise, London: G. Allen&Unwin,.

Dunning, J.H. (1988). The Eclectic Paradigm of International Production: a Restatement and Some Possible Extentions, Journal of International Business Studies, 19(13), 1-31.

Dunning, J.H. (2004). Determinants of Foreign Direct Investment: Globalization-Induced Changes and the Role of Policies. W: N. Stern, I. Kolstad (ed.), Toward Pro-Poor Policies. Aid, Institutions and Globalization. Washington: World Bank.

Fry, M. (1993). Foreign Direct Investment in a Macroeconomic Framework: Finance Efficiency, Incentives and Distortions. Working Paper WPS, 1141.

Green, P.E., & Wind, Y. (1975). New Way to Measure Consumers’ Judgments. Harvard Business Review, 53, 107-117.

Jun, K.W., & Singh, H. (1996). The Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries. Transnational Corporations, 5(2), 67-106.

Kojima, K. (1978). Direct Foreign Investment. A Japanese Model of Multinational Business Operations. London: Croom Helm.

Mottaleb, K. (2007). Determinants of Foreign Direct Investment and Its Impact on Economic Growth in Developing Countries. MPRA Paper, 9457.

Ozawa, T. (1992). Foreign Direct Investment and Economic Development. Transnational Corporation, 1(1), 27-54.

Ozawa, T., & Lukas, R. (1993). On the Determinants of Direct Foreign Investment: Evidence from East and Southeast Asia. World Development, 21, 391-406.

Pilarska, Cz. (2005). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Przybylska, K. (2001). Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, 144.

Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE.

Salamaga, M. (2015). Wielowymiarowa analiza statystyczna motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy. Przegląd Statystyczny, 62(4), 415-433.

Salamaga, M. (2016). Identyfikacja determinantów wyboru destynacji polskich inwestycji bezpośrednich poza obszarem UE. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2(950), 41-55.

Wach, K. (2014). The Role of Knowledge in the Internationalisation Process: An Empirical Investigation among Polish Businesses. In: D. Kiendl-Wendner,

& K. Wach (Eds), International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspectives. Graz: Fachhochschule Joanneum.

Walesiak, M., & Bąk, A. (2000). Conjoint analysis w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Wawrzyniak, D. (2010). Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Gospodarka Narodowa, 4, 89-111.

Witkowska, J. (1996). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji i teorii integracji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.


Published : 2017-11-23


SalamagaM. (2017). Wykorzystanie analizy conjoint do badania determinant polskich inwestycji bezpośrednich lokowanych poza obszarem Unii Europejskiej. International Entrepreneurship Review, 3(3), 191-200. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1797

Marcin Salamaga  salamaga@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  PolandCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search