Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Determinanty salda obrotów bieżących państw Unii Europejskiej

Abstract

W artykule dokonano próby oceny siły i kierunku oddziaływania wybranych czynników makroek-onomicznych na saldo bilansu obrotów bieżących państw Unii Europejskiej. W pierwszej kolejno-ści, w oparciu o przegląd literatury, wytypowano zbiór potencjalnych zmiennych, których wpływ na rachunek bieżący można uzasadnić na bazie teorii. Następnie wykorzystując model funkcji regresji dokonano estymacji parametrów dla tych zmiennych w odniesieniu do grup krajów UE28, UE15 oraz UE13. Dla wszystkich grup krajów analiza wykazała dodatni statystycznie istotny wpływ na saldo obrotów bieżących aktywów zagranicznych netto oraz oszczędności krajowych. Ujemną zależność wykazano w odniesieniu do poziomu rozwoju gospodarczego oraz stanu krajowych inwestycji.

Keywords

bilans obrotów bieżących, inwestycje, oszczędności, PKB, terms of trade

PDF (Polish)

References

 1. Bilewicz, E., Nakonieczna-Kisiel, H. (2016). Napływ kapitału zagranicznego a równowaga zewnętrzna Polski. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3(81), 15-24.
 2. Budzowski, K. (2003). Ekonomika handlu zagranicznego. Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 3. Czarny, E., Śledziewska, K. (2013). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2011. Materiały i Studia, 299.
 4. Debelle, G., & Faruquee, H. (1996). What Determines the Current Account? A Cross-Sectional and Panel Approach. IMF Working Paper, 58, 1-42.
 5. EUROSTAT (2017). Pozyskano z http://ec.europa.eu/eurostat/data/database we wrześniu 2017.
 6. Geise, A. (2013). Przestrzenno-czasowe modelowanie zmienności produkcji w sektorach mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce. Przegląd Statystyczny, 2, 269-282.
 7. Gotz-Kozierkiewcz, D. (2002). Deficyt rachunku obrotów bieżących w gospodarce transformowanej – obiektywne przesłanki a polityka makroekonomiczna. Ekonomista, 3, 347-348.
 8. IMF (2017). International Financial Statistics. Pozyskano z http://data.imf.org we wrześniu 2017.
 9. Jantoń-Drozdowska, E. (2004). Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Poznań: Ars boni et aequi.
 10. Kamecki, Z., Sołdaczuk, J., & Sierpiński, W. (1971). Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Zarys teorii i polityki. Warszawa: PWE.
 11. Klawe, A.J., & Makać, A. (1987). Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Warszawa: PWN.
 12. Landau, S.A.S. (2002). The intertemporal approach to the current account: Evidence for Chile. Pozyskano z: http://www2.udec.cl/enech2002/paper13.pdf. (styczeń, 2017)
 13. Lipiński, J. (1998). O niektórych zagadnieniach makroekonomicznych wiążących się z deficytem obrotów bieżących, Materiały z Konferencji nt. Bilans płatniczy Polski – wyzwania, zagrożenia, Warszawa, 11.12.1998.
 14. Mackiewicz, M. (2003). Determinanty bilansu obrotów bieżących w krajach OECD – wnioski dla gospodarki polskiej. Ekonomista, 2, 165-190.
 15. Martyniak, M. (2015). Analiza wpływu wybranych czynników społeczno-ekonomicznych na poziom współczynnika dzietności w Polsce. W: A. Prędki (red.), Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych. (s. 81-90). Kraków: Mfiles.pl.
 16. Najlepszy, E., & Sobański K. (2010). Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Obstfeld, M., & Rogoff, K. (1994). The Intertemporal Approach to the Current Account, NBER Workin Paper, 4893, 1-75.
 18. Orłowski, L.T. (1998). Realny kurs złotego a struktura obrotów kapitałowych Polski, International Journal of Management and Economics, 4, 24-46.
 19. Orłowski, W.M. (1999). Makroekonomiczne przyczyny deficytów obrotów bieżących. Ekonomista, 1-2, 15-30.
 20. Romer, D. (2000). Makroekonomia dla zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Salamaga, M. (2010). Wykorzystanie modelowania panelowego do analizy wpływu wartości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny Polski. Przegląd Statystyczny, 2-3, 53-62.
 22. Sachs, J. (1982). The Current Account in the Macroeconomic Adjustment Process. The Scandinavian Journal of Economics, 84(2), 147-159.
 23. Sheriff, S.M., & Woo, T. (1990). Present Value Tests of Intertemporal Model of the Current Account. Journal of International Economics, 29(3-4), 237-253.
 24. Śledziewska, K. (2016). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2014. W S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, (293-306). Warszawa: CeDeWu.
 25. Sobański, K. (2009). Uwarunkowania stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pozyskano z: http://www.wbc.poznan.pl/Content/161603/S4145SobanskiKonrad.pdf (styczeń, 2017).
 26. UNCTAD (2017). UnctadStat. Pozyskano z http://unctadstat.unctad.org/ we wrześniu 2017.
 27. WORLDBANK (2017). World Development Indicators. Pozyskano z http://databank.worldbank.org/data/ we wrześniu 2017.
 28. Yang, L. (2011). An Empirical Analysis of Current Account Determinants in Emerging Asian Economies. Cardiff Economics Working Papers, 10, 1-48.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 77

You may also start an advanced similarity search for this article.