Eksport jako determinanta rozwoju MałopolskiAbstract

Celem niniejszego artykułu jest naświetlenie endogenicznego potencjału regionalnego gospodarki Małopolski i jego weryfikacja przez pryzmat handlu zagranicznego województwa. W sposób syntetyczny dokonano analizy danych statystycznych w zakresie wartości, struktury oraz przestrzennego rozłożenia aktywności eksportowej małopolskich firm. Pozwoliło to na określenie specjalizacji regionalnych i wskazanie endogenicznego potencjału Małopolski w zakresie działalności eksportowej. Przeprowadzone badania potwierdziły istotne znaczenie Krakowa jako stolicy województwa i motoru wzrostu w przedmiotowym obszarze oraz znaczenie zasobów technologicznych i kapitału ludzkiego dla rozwoju eksportu w Małopolsce.


Antończak-Świder, K. (2015). Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2014. Kraków: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Bukowski, S. I., & Garlińska-Bielawska, J. (2014). Eksport do Niemiec jako czynnik wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2000-2012 Makroekonomia gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 3 (303), 45-60.

Czermińska, M. (2009). Zmiany regulacji i wykorzystania instrumentów promocyjno-informacyjnego wspierania eksportu w Polsce w świetle integracji z Unią Europej-ską, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 794, 25-44.

Głuszczuk, D. (2011). Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty. Ekonomia, 5(17), 68-80.

Golejewska, A. (2012). Eksport jako czynnik rozwoju regionalnego. Aspekt teoretyczny. Zarządzanie i Finanse, 10(1)2, 269-279.

Grosse, T. G. (2007). Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne doty-czące rozwoju regionów peryferyjnych. Studia Regionalne i Lokalne, 1(27), 27-49.

Jewtuchowicz, A. (2001). Rozwój, środowisko, sieci innowacyjne i lokalne systemy pro-dukcyjne. W: K. Matusiak i in. (red.), Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyj-nych firm, 233-251. Łódź: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania.

Krugman, P. (1979). Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade. Journal of International Economics, 9(4), 469-479.

Kwaśny, J. (2015). Kierunki rozwoju województwa małopolskiego w świetle nowej per-spektywy finansowej Unii Europejskiej. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomi-cae, 19(1), 129-144.

Lewis, W. C. (1972). A critical examination of the export-base theory of urban regional growth. The Annals of Regional Science, 6(2), 15-25.

Pietrzyk, I. (2004). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach człon-kowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Przygodzki, Z. (2007). Region i klasyczne teorie jego rozwoju. W: Chądzyński, J. i in. (red.). Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, 34-61. Warszawa: CeDe-Wu.pl Wydawnictwa Fachowe.

Zielińska-Głębocka, A. (2008). Specjalizacja i lokalizacja działalności gospodarczej. Przegląd problemów i literatury. W: Zielińska-Głębocka A. (red.). Lokalizacja prze-mysłu a konkurencyjność polskich regionów (w kontekście integracji europejskiej). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Żur, A. (2015). Opportunity Identification and Creation as Factors of Firm Internationali-sation. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(2), 25-39. doi: 10.15678/EBER.2015.030203.


Published : 2017-11-23


KwaśnyJ., MroczekA., & UlbrychM. (2017). Eksport jako determinanta rozwoju Małopolski. International Entrepreneurship Review, 3(3), 349-364. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1808

Jakub Kwaśny  kwasnyj@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Poland
Arkadiusz Mroczek 
Marta Ulbrych Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search