Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Problem zbieżności dochodowej państw Unii Europejskiej w świetle klasycznych modeli konwergencji

Abstract

Zbieżność dochodowa choć jest już tematem rozpoznanym w literaturze przedmiotu, nie traci na ważności i aktualności. Ma ona szczególne znaczenie dla państw Unii Europejskiej, które zgodnie z ideą integracji powinny upodobniać się do siebie pod względem dochodowym, poprzez doganianie krajów bogatszych przez kraje będące na niższym poziomie wzrostu gospodarczego. W artykule prezentuje się wynik badań własnych wskazanych procesów. Celem opracowania jest zatem zweryfikowanie zbieżności dochodowej państw Unii Europejskiej (UE28) przy zastosowaniu miar konwergencji klasycznej. W opracowaniu dokonano systematyzacji pojęć związanych z konwergencją i zaprezentowano sposoby jej mierzenia. Następnie przedstawiono ewolucję znaczenia konwergencji w praktyce unijnej. Dokonano przeglądu dotychczasowych badań nad konwergencją w Unii Europejskiej i przedstawiono wyniki badań własnych konwergencji w latach 1995-2016. Metoda badawcza zastosowana w pracy to studia literaturowe oraz ilościowa analiza konwergencji dochodowej z wykorzystaniem algorytmów beta i sigma konwergencji.

Keywords

konwergencja dochodowa, sigma i beta konwergencja, wzrost konwergentny, Unia Europejska

PDF (Język Polski)

References

 1. Alexe, I. (2012). How Does Economic Crisis Change the Landscape of Real Convergence for Central and Eastern Europe? Romanian Journal of Fiscal Policy (RJFP), 3(1), 1-8.
 2. Barro, R.J. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. Quarterly Journal of Economics, 106, 407-443.
 3. Barro, R.J. i Sala – i – Martin, X. (1992). Convergence. The Journal of Political Economy, 100(2), 223-251.
 4. Barro R.J., Sala – i – Martin X., (2003). Economic Growth. Cambridge – London: The MIT Press.
 5. Barro, R.J. i Sala-i-Martin, X. (2004). Economic Growth. Cambridge: The MIT Press.
 6. Ben – David, D. (1993). Equalizing Exchange: Trade Liberalization and Income Convergence. Quarterly Journal of Economics, 108(3), 653-679.
 7. Boldrin, M. i Canova, F., (2001). Inequality and convergence in Europe’s regions: reconsidering European regional policies. Economic Policy, 16(32), 206-253.
 8. Boyle, G. i McCarthy T. (1997). A Simple Measure of Beta – Convergence. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 59(2), 257-264.
 9. Cuestas, J.C., Monfort, M. i Ordonez, J., (2012). Real Convergence in Europe; A cluster analysis (Sheffield Economic Research Paper Series SERP: 2012023). Sheffield: University of Sheffield.
 10. De la Fuente, A. (1997). The Empirics of Growth and Convergence: A Selective Review. Journal of Economic Dynamics and Control,21(1), 23-73.
 11. De la Fuente, A. (2003). Convergence Equations and Income Dynamics: The Sources of OECD Convergence 1970-1995. Economica, 70(280), 655-671.
 12. Di Liberto, A. i Symons, J. (2003). Some Econometric Issues in Convergence Regressions. The Manchester School, 71(3), 293-307.
 13. Fagerberg, J. i Verspagen, B. (1996). Heading for Divergence? Regional Growth in Europe Reconsidered. Journal of Common Market Studies, 34, 431-448.
 14. Giannetti, M. (2002). The effects of integration on regional disparities: Convergence, divergence or both? European Economic Review, 46, 539-567.
 15. Głodowska, A. (2016). Struktura specjalizacji eksportowej a proces konwergencji państw Unii Europejskiej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3(81), 79-89.
 16. Głodowska, A. (2017). Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze jako czynnik dezintegracji Unii Europejskiej. Horyzonty Polityki, 8(23), 55-67. doi: 10.17399/HP.2017.082203.
 17. Islam, N. (1995). Growth Empirics: A Panel Data Approach. Quarterly Journal of Economics, 110(4), 1127-1170.
 18. Islam, N. (2003). What have we learned from the convergence debate? Journal of Economic Surveys, 17(3), 309-362.
 19. Jabłoński, Ł. (2012). Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza. Warszawa: C.H.Beck.
 20. Kaitila, V. (2004). Convergence of Real GDP Per Capita in the EU15. How Do the Accesion Countries Fit In? (ENEPRI Working Paper, 25). Bruksela: European Network of Economic Policy Research Institutes.
 21. Kaitilia, V. (2014). Transnational Income Convergence and National Income Disparity: Europe, 1960~2012. Journal of Economic Integration, 29(2), 343-371.
 22. Komisja Europejska. (2007). Rozwijające się regiony – rozwijająca się Europa (Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej). Luksemburg: Urząd Oficjalny Publikacji Wspólnot Europejskich.
 23. Komisja Europejska. (2010). Inwestowanie w przyszłość Europy (Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej). Bruksela: Komisja Europejska.
 24. Komisja Europejska. (2014). Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej). Bruksela: Komisja Europejska.
 25. Kusideł, E. (2013). Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 26. Magrini, S. (1999). The evolution the income disparities among the regions of the European Union. Regional Science and Urban Economics, 29, 257-281.
 27. Mankiw, N.G., Romer, D. i Weil, D.N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 107, 407-437.
 28. Matkowski, Z. i Próchniak, M. (2005). Zbieżność rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowo – Wschodniej i w stosunku do Unii Europejskiej. Ekonomista, 3, 293-320.
 29. Matkowski, Z. i Próchniak, M. (2009). Zbieżność rozwoju gospodarczego Polski i innych krajów Europy Środkowo – Wschodniej w stosunku do Unii Europejskiej. Zarządzanie Ryzykiem, 30, 53-97.
 30. Matkowski, Z. i Próchniak, M. (2014). Realna konwergencja dochodowa w UE -pozycja i szanse Polski. [w]: M. A. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej (45-63). Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 31. Matkowski, Z., Próchniak, M. i Rapacki, R. (2013). Nowe i stare kraje Unii Europejskiej: konwergencja czy dywergencja? Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 91, 63-98.
 32. Mello, M. i Perrelli, R. (2003). Growth Equations: A Quantile Regression Exploration. Quarterly Review of Economics and Finance, 43(4), 643-667.
 33. Milanovic, B. (2003). Income Convergence during the Disintegration of the World Economy, 1919-39 (World Bank Policy Research Working Paper, 2941). Waszyngton: World Bank.
 34. Miao, X. (2013). Atlanta: School of Economics.
 35. Monastiriotis, V. (2011). Regional Growth Dynamics in Central and Eastern Europe (LSE ‘Europe in Question’ Discussion Paper Series, 33). Londyn: London School of Economics.
 36. Monfort, P. (2008). Convergence of EU regions. Measures and evolution (Working Papers of European Union Regional Policy, 1). Bruksela: Komisja Europejska.
 37. Neven, D. i Gouyette, C. (1995). Regional Convergence in the European Community. Journal of Common Market Studies, 33(1), 47-65.
 38. Nowak, W. (2007). Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego. Wrocław: Kolonia Limited.
 39. Próchniak, M. (2006). Realna konwergencja typu beta (β) i sigma (σ) w świetle badań empirycznych. Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 20, 74-91.
 40. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktat Rzymski. Pobrano 20 lipca, 2017 z: www.europa.eu
 41. Próchniak, M. i Rapacki, R. (2009). Konwergencja typu beta (β) i sigma (σ) w krajach transformacji w latach 1990-2005. [w:] R. Rapacki (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji – konwergencja czy dywergencja? (146-170). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 42. Próchniak, M. i Rapacki, R. (2014). The Impact of EU Membership on Economic Growth and Real Convergence of the Central and Eastern European Countries. Ekonomia Journal, 39, 39-87.
 43. Siwiński, W. (2005). Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria. Ekonomista, 6, 723-747.
 44. Smolny, W. (2000). Post-War Growth, Productivity Convergence and Reconstruction. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 62 (5), 589-606.
 45. Stanisic, N. (2012). The effects of the economic crisis on income convergence in the European Union. Acta Oeconomica. Periodical of the Hungarian Academy of Sciences, 62(2), 161-182.
 46. Varblane, U. i Vahter, P. (2005), An Analysis of the Economic Convergence Process in the Transition Countries. Working Paper Series, 37. Pobrano 24 lipca, 2017 z: ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/mtk/febpdf/febawb37.pdf

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.