Polityka w zakresie szkolnictwa zawodowego wobec globalnych wyzwań stojących przed rynkiem pracy


Abstract

Celem artykułu jest zaprezentowanie globalnych wyzwań stojących przed rynkiem pracy, w tym wyzwań stojących przez szkolnictwem zawodowym, i analiza działań podejmowanych przez podmioty publiczne (w tym głównie Unię Europejską) na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego. Wnioski z analizy umożliwią ocenę polityki publicznej w tym zakresie i posłużą jako inspiracja do wskazania rekomendacji wybranych działań dla decydentów politycznych. Artykuł wykorzystuje przegląd literatury przedmiotu jako główną metodę badawczą – zastosowano przegląd istniejących opracowań analitycznych. Artykuł zawiera rekomendacje dla krajowych i międzynarodowych polityk w zakresie szkolnictwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na poziomie ISCED-5. Wkład artykułu w rozwój nauki leży w kompleksowym ujęciu wyzwań stojących przed rynkiem pracy (globalizacja, kryzys demograficzny, zmiana technologiczna) i odniesienie ich do problematyki wyższego szkolnictwa zawodowego (i koniecznych zmian w tym zakresie).


Arak, P. (2014). Migracje. Ilu obywateli straciła Polska. Analiza Polityki Insight. Pobrane z: http://zasoby. politykainsight.pl/politykainsight.pl/public-analyses/140429-dane-migracje.htm w dniu 23.01.2018.

CEDEFOP (2016). Future skill needs in Europe: critical labour force trends. Pobrane z: www.cedefop.europa.eu/files/5559_en.pdf w dniu 23.01.2018.

Citibank (2016). Technology at Work v2.0: The Future Is Not What It Used To Be. Pobrane z: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work_2.pdf w dniu 23.01.2018.

Descy, P. (2014). Projected labour market imbalances in Europe: policy challenges in meeting the Europe 2020 employment targets. W: Matching economic migration with labour market needs (ss. 315-333). Paris: OECD Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264216501-en.

Geus, A., Thode, E., Weidenfeld, T. (red.). (2016). Europe Reforms Labour Markets – Leaders‘ Per-spectives. Berlin: De Gruyter.

Kędzierski, M. (2012). Analiza powstawania i funkcjonowania globalnego reżimu uznawania kwalifi-kacji i kompetencji zawodowych. W: A. Surdej, J. Brzozowski (red.) Wprowadzenie do proble-matyki globalnych reżimów regulacyjnych, ss. 81-102. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kędzierski, M., Rybkowski, R. (2017). Zawodówki: reaktywacja. Rola wyższych szkół zawodowych w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Po-brane z: http://cakj.pl/wp-content/uploads/2017/10/Raport-4-2017-B5.pdf w dniu 23.01.2018.

Komisja Europejska (2002), Copenhagen Process. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ef0018&from=EN w dniu 23.01.2018.

Manpower Group (2016). Human Age 2.0. Future forces at work. Pobrane z: http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/aedec655-2cc6-4e8b-8795-5f4d892ea277/Human+Age+2.0++ Fu-ture+Forces+at+Work.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=aedec655-2cc6-4e8b-8795-5f4d892ea277 w dniu 23.01.2018.

Popławski, K. (2015). Ekonomiczne konsekwencje kryzysu migracyjnego dla Niemiec. Analizy OSW. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-09-23/ekonomiczne-konsekwencje-kryzysu-migracyjnego-dla-niemiec w dniu 23.01.2018.

Standing. G. (2017). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sułkowski, M. (2016). Polityczne konsekwencje kryzysu imigracyjnego w Niemczech. Chrześcijań-stwo, świat, polityka, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, vol. 20, 59-72. DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2016.20.1.04.


Published : 2018-05-15


KędzierskiM. (2018). Polityka w zakresie szkolnictwa zawodowego wobec globalnych wyzwań stojących przed rynkiem pracy. International Entrepreneurship Review, 4(1), 39-48. https://doi.org/10.15678/PM.2018.0401.03

Marcin Kędzierski  kedzierm@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Studiów Europejskich 
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search