Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

O tożsamości biznesu międzynarodowego

Abstract

Przemiany polityczne, społeczne i przede wszystkim gospodarcze zapoczątkowane na przełomie lat 80. i 90. XX wieku wywarły istotny wpływ zarówno na akademickie nauczanie odnoszące się do międzynarodowej współpracy gospodarczej, jak i na badania naukowe prowadzone w tym obszarze. Dwa wiodące przedmioty, jakie pojawiły się w programach studiów to ekonomia międzynarodowa (EM) i biznes międzynarodowy (BM). Skupiając uwagę na stanowiącym przed-miot naszego zainteresowania BM w tym miejscu wystarczy podkreślić, że jest on subdyscypliną w ramach dziedziny nauk ekonomicznych. Celem niniejszego opracowania jest określenie miejsca BM w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz dokonanie diagnozy stanu i stopnia jego związków z innymi dyscyplinami zarówno w ramach tej dziedziny, jak i spoza niej.

Keywords

biznes międzynarodowy, klasyfikacja nauk, interdyscyplinarność, multidyscyplinarność

PDF (Język Polski)

References

 1. Ball, D., & McCulloch, W.H. (1991). International Business - Introduction and Essentials, New York, Addison-Wesley Publishing Company.
 2. Boddewyn, J.,J. (2016). Is your “IB” Research Truly “International”? AIB Insights, 16 (2), s. 3-5.
 3. Boddewyn, J.J., & Iyer, G. (1999). International business research: Beyond dejá vu. Management International Review, 39 (2), s. 161-176.
 4. Boddewyn, J.J., & Rottig, D. (2017). How to regain legitimacy and relevance in a new era for International Business: if not us, who?, AIB Insights, 17 (2), s. 2-6.
 5. Buckley, P.J. (2005). What is International Business? London, Palgrave Macmillan.
 6. Buckley, P.J., & Ghauri, P.N. (2004). Globalisation, economic geography and the strategy of multinational enterprises. Journal of International Business Studies, 35, s. 81-98.
 7. Collison, S. (2017). The declining relevance and legitimacy of IB Scholarship in a World that really needs it. AIB Insights, 17 (2), s. 7-10.
 8. Czinkota, M.R., Rivoli, P., & Ronkainen, I.A. (1989). International Business, Chicago, The Dryden Press.
 9. Czinkota, M.R., Rivoli, P., Ronkainen, I.A., Marinova S., & Marinov M. (2009). International Business – European Edition, Chichester, Wiley.
 10. Daniels, J.D., & Radebaugh, L.H. (1989). International Business. Environments and Operations, Reading, Addison-Wesley.
 11. Dunning, J.H. (1981). International Production and Multinational Enterprise, London, Allen and Unwin.
 12. Dunning, J.H. (2002). Perspectives on international business research: A professional autobiography. Journal of International Business Studies, 33(4), 817–835.
 13. Fiedor, B. (2013). Stan nauk ekonomicznych w Polsce w świetle wyników badania ankietowego, maszynopis powielony. Warszawa, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
 14. Gagatek, W. (2014). Dyscyplinarna analiza czy interdyscyplinarna synteza? Uwagi o europeistyce jako kierunku studiów uniwersyteckich. W: J. Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
 15. Gorynia, M. (2012). O klasyfikacji nauk zajmujących się międzynarodową działalnością gospodarczą. W: B. Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej: księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 16. Gorynia, M. (2016). On the interdisciplinary nature of international business. W: T. Rynarzewski, M. Szymczak (red.), Changes and Challenges in the Modern World Economy, Poznań, PUEB Press.
 17. Gorynia, M., Jankowska, B., & Owczarzak, R. (2005). Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa. Ekonomista, 5, 595-619.
 18. Gorynia, M., & Kowalski, T. (2013). Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki. Ekonomista, 4, 458-474.
 19. Griffin, R.W., & Pustay, M.W. (1995). International Business. A Managerial Perspective, Reading, Addison-Wesley.
 20. Journal of Economic Literature, (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel).
 21. Journal of International Business Studies, 2015, Statement of Editorial Policy, vol. 46, no 9).
 22. Kjeldsen-Kragh, S. (2002). International Economics. Trade and Investment, Copenhagen, Copenhagen Business School Press.
 23. Krugman, P.R., & Obstfeld, M. (2000). International Economics. Theory and Policy, Reading, Addison-Wesley.
 24. Morrison J. (2009) International Business. Challenges in a changing world, New York, Palgrave Macmillan.
 25. Nowak-Far, J. (2014). Multidyscyplinarność w metodologii nauk ekonomicznych stosowanej do analizy i opisu procesów integracji europejskiej. W: J. Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
 26. Obłój, K., & Wąsowska, A. (2014). Zarządzanie międzynarodowe, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 27. Pabis, S., & Jaros, M. (2009). O klasyfikacji nauk. Forum Akademickie, 2, 22-24.
 28. Pitelis, C., & Boddwyn, J.J. (2009). Where is the “I” in IB research?. Working paper, Cambridge University and Baruch College, March.
 29. Porter, M. E. (2009). On Competition, Boston, Harvard Business School Publishing.
 30. Root, F. R. (1984). International Trade and Investment, Cincinnati, South-Western Publishing Co.
 31. Rugman, A.M., & Hodgetts, R.M. (2000) International Business. A Strategic Management Approach, Harlow, Pearson Education.
 32. Rymarczyk, J. (2012). Biznes międzynarodowy, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 33. Salvatore, D. (1998). International Economics, Upper Saddle River, Prentice Hall.
 34. Shenkar, O., & Luo, Y. (2000). International Business, New York, John Wiley & Sons, Inc.
 35. Tayeb, M. H., (ed.) (2000). International Business. Theories, Policies and Practices, Harlow, Prentice Hall.
 36. Żukrowska, K. (2014). Interdyscyplinarność związków między ekonomią a studiami europejskimi. W: J. Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.