Diagnostyka marketingowa elementem kształcenia przedsiębiorczości w szkołach wyższych o profilu ekonomicznymAbstract

Niniejsze rozważania wpisują się w nurt propagowania zachowań przedsiębiorczych wśród studentów i koncentrują swoją uwagę na zaprezentowaniu nowego przedmiotu kształcenia „diagnostyka marketingowa”. Jest on bezpośrednio związany z diagnozowaniem pojawiających się szans na rozwój oraz symptomów zagrożeń dalszego wzrostu podmiotu gospodarującego. Nowe spojrzenie na badania marketingowe pozwoli studentom lepiej rozeznać się w lokalnych, regionalnych czy nawet międzynarodowych rynkach. Ponadto umożliwi im zakładanie własnych firm doradczych. Mogą one świadczyć usługi, związane z diagnozowaniem sytuacji społecznej i gospodarczej w kontekście podnoszenia efektywności działań marketingowych w dużych i małych przedsiębiorstwach.


Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Churchill, G.A. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dworak, J. (2014). Praktyczne aspekty kształcenia przedsiębiorczości w szkole wyższej. Horyzonty Wychowania, 13(25), 341-362.

Griffin, R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kaczmarczyk, S. (1995). Badania marketingowe, metody i techniki. Warszawa: Pań-stwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kotler, Ph. (1999). Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki. Kraków: Wy-dawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Kruchowska, E. (2010). Metoda wielostopniowa analizy interpretacji hermeneutycznej materiału empirycznego. W: M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red.), Badania narracyjne w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia.

Maison, D. (2007). Jakościowe metody badań marketingowych. W: D. Maison, A. Noga-Bogomilski (red.), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Młynarski, S. (1979). Elementy teorii systemów i cybernetyki. Warszawa: PWE.

Nowak, S. (2007). Metodologia badań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Paluchowski, W.J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces narzędzia-standardy. War-szawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Pierścionek, Z. (2003). Strategie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstwa. Warsza-wa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rymaniak, J. (2015). Resources as the Basis of Entrepreneurship a New Concept of Business Management. W: T. Kusio, M. Makowiec (red.), Entrepreneurship management. Functioning and development of an organization. Cracow: University of Economics.

Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom 1, War-szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,

Stabryła, A. (2007). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnic-two Naukowe PWN.

Walesiak, M. (1996). Metoda analizy danych marketingowych. Warszawa: Wydawnic-two Naukowe PWN.

Wrzosek, W. (2002). Funkcjonowanie rynku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne.

Ziemski, S. (1973). Problemy dobrej diagnozy. Warszawa: Wiedza Powszechna.


Published : 2016-10-03


DworakJ. (2016). Diagnostyka marketingowa elementem kształcenia przedsiębiorczości w szkołach wyższych o profilu ekonomicznym. International Entrepreneurship Review, 2(1), 39-49. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1078

Janusz Dworak  dworakjanusz@wp.pl
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku  Poland1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search