Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Dylematy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w publicznych jednostkach ochrony zdrowia

Abstract

Przedsiębiorczość w sektorze publicznym może przyjmować wiele form i generować szereg korzyści, ale należy również mieć na uwadze uwarunkowania, w jakich może być rozwijana. Właśnie ewolucja przedsiębiorczości, jak również jej złożoność wynikająca z wielu uwarunkowań tego procesu jest istotną przyczyną stale pojawiających się badań w tej tematyce. Przykładem luki badawczej w tym obszarze jest kwestia pomiaru przedsiębiorczości w warunkach sektora publicznego. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań związanych z pomiarem przedsiębiorczości w publicznych jednostkach ochrony zdrowia oraz dylematów naukowca podejmującego tak zdefiniowany obszar badawczy. Sformułowano następującą hipotezę badawczą: Natężenie przedsiębiorczości w publicznych jednostkach ochrony zdrowia jest umiarkowane i nie znajduje zdecydowanego odzwierciedlenia w uzyskiwanych efektach tychże organizacji. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego w formie wywiadu przeprowadzanego z przedstawicielami kadry kierowniczej w 351 publicznych jednostkach ochrony zdrowia. Postawiona hipoteza została zweryfikowana pozytywnie. Badania w zakresie przedsiębiorczości publicznej stanowią ciekawy i inspirujący obszar badań w zakresie nauk o zarządzaniu. Pomimo zgłaszanych wątpliwości związanych z możliwością prowadzenia badań nad przedsiębiorczością w warunkach sektora publicznego, przeprowadzone badania oraz uzyskane wyniki badań empirycznych wskazują na zasadność podjętego nurtu badawczego.

Keywords

przedsiębiorczość, przedsiębiorczość publiczna, orientacja przedsiębiorcza, sektor ochrony zdrowia

PDF (Polish)

Author Biography

Grzegorz Głód

Grzegorz Głód
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Ekonomii
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
e-mail: grzegorz.glod@ue.katowice.pl


References

 1. Barczyk, S. (2010). Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje. Katowice: Wy-dawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 2. Bellone, C.J., Goerl, G.F. (1992). Reconciling public entrepreneurship and democracy. Public Administration Review, 52(2).
 3. Berman, E.M., West, J.P. (1998). Responsible risk-taking. Public Administration Review, 58.
 4. Bozeman, B., Kingsley, G. (1998). Risk culture in public and private organizations. Public Administration Review, 58(2).
 5. Brown, T.E., Davidsson, P. Wiklund, J. (2001). An operationalization of stevenson's con-ceptualization of entrepreneurship as opportunity-based firm behavior. Strategic Management Journal, 22(10).
 6. Cohen, S., Eimicke, W.B. (2000). Trends in 20th century United States government ethics. International Journal of Organization Theory and Behavior, 3.
 7. Currie, G., Humphreys, M., Ucbasaran, D., McManus, S. (2008). Entrepreneurial leader-ship in the English public sector: Paradox or possibility?. Public Administration, 86(4).
 8. Dess, G.G., Lumpkin, G.T. (2005). The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship. The Academy of Management Executive, 19(1).
 9. Diefenbach, F.E. (2011). Entrepreneurship in the public sector: when middle managers create public value. Wiesbaden: Gabler Verlag, Springer Fachmedien.
 10. Drucker, P. (1985). Innovation and entrepreneurship: Practice and principles. New York: Harpercollins Publishers.
 11. Dyduch, W. (2008). Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 12. Goodsell, C.T. (1993). Reinvent Government or Rediscover It? Public Administration Review, 53(1), 85-87.
 13. Gupta, A. (2008). Outsourcing and Offshoring of Professional Services: Business Optimi-zation in a Global Economy. London: IGI Global.
 14. Hass-Symotiuk, M. (2011). System pomiaru dokonań i dokonań szpitala. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 15. Ireland, R.D., Covin, J.G., & Kuratko, D.F. (2009). Conceptualizing corporate entrepre-neurship strategy. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(1), 19-46.
 16. Jadesadalug, V., Ussahawanitchakit, P. (2008). The impact of organizational synergy and autonomy on new product performance: moderating effects of corporate mindset and innovation. International Journal of Business Strategy, 8(3).
 17. Kanter, R.M. (1983). Change maters: Innovation for productivity in the American corpo-ration. New York: Simon & Schuster.
 18. Kearney, C., Hisrich, R.D., Roche, F. (2009). Public and private sector entrepreneurship: similarities, differences or a combination? Journal and Small Business and Enter-prise Development, 16(1)
 19. Kim, Y. (2007). A multidimensional model of public entrepreneurship (Dissertation). Rutgers The State University of New Jersey, Newark, NJ. Retrieved from: Disserta-tions & Theses: A&I database (Publication No. AAT 3280389).
 20. Kim, Y. (2010). Stimulating Entrepreneurial Practices in the Public Sector: The Roles of Organizational Characteristics. Administration & Society, 42(7).
 21. Knight, G.A. (1997). Cross-cultural reliability and validity of a scale to measure firm en-trepreneurial orientation. Journal of Business Venturing, 12(3).
 22. Kożuch, B., Tylek, A. (2012). Współczesne koncepcje w zarządzaniu publicznymi orga-nizacjami ochrony zdrowia. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIII, nr 5.
 23. Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekono-micznej. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE.
 24. Kraśnicka, T. (2011). Przedsiębiorczość publiczna – geneza, istota, modele. W: T. Kra-śnicka (red.), Przedsiębiorczość w sektorze publicznym: wybrane zagadnienia i wy-niki badań. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 25. Lee, L., Sukoco, B.M. (2007). The effects of entrepreneurial orientation and knowledge management on organizational effectiveness in Taiwan: The modelling role of so-cial capital. International Journal of Management, 24(3).
 26. Lumpkin, G.T., Dess, G.G. (2001). Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle. Journal of Business Venturing, 16.
 27. Lumpkin, G.T., Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(3).
 28. Morris, M.H., Jones F.F. (1999). Entrepreneurship in established organizations: The case of the public sector. Entrepreneurship Theory and Practice, 24(1).
 29. Ostrom, E. (1964). Public Entrepreneurship. A Casy Study in German Water Basin Man-agement. Los Angeles: University of California.
 30. Ramamurti, R. (1986). Public Entrepreneurs: Who They Are and How They Operate. Californian Management Review, 28(3).
 31. Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G. T., Frese, M. (2009). Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the fu-ture. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3).
 32. Roberts, N.C., King, P.J. (1991). Policy entrepreneurs: Their activity structure and function in the policy process. Journal of Public Administration Research and Theory, 1(2).
 33. Roberts, N., King, P. (1996). Transforming public policy: Dynamics of policy entrepre-neurship and innovation. San Francisco: Jossey-Bass.
 34. Stevenson, H.H., Jarillo, J.C. (1990). A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management. Strategic Management Journal, 11.
 35. Terry, L.D. (1998). Administrative Leadership, Neo-Manedalism, and the Public Man-agement Movement. Public Administration Review, 58(3).
 36. Wood, C.C., Holt, D.T., Reed, T.S., Hudgens, B.J. (2008). Perceptions of corporate entre-preneurship in Air Force organizations: Antecedents and outcomes. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 21(1).
 37. Wortman, M.S. Jr. (1986). A Unified Framework, Research Typologies. W: D.L. Sexton, R.W. Smilor (eds), The Art and Science of Entrepreneurship. Cambridge, Massa-chusetts: Ballinger Publishing Company.
 38. Xu, J., Carey, R. (2013). The Renaissance of Public Entrepreneurship: Governing Devel-opment Finance in a Transforming World. Background Research Paper. Pozyskano z: http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/Xu-Carey_The-Renaissance-of-Public-Entrepreneurship-Governing-Development-Finance-in-a-Transforming-World_FINALFINAL.pdf (15.04.2016).
 39. Zbierowski, P. (2012). Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności. War-szawa: ABC a Wolters Kluwer business.
 40. Zbierowski, P. (2014). Społeczne i kulturowe aspekty sukcesu przedsiębiorstw – społecz-na efektywność organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 1, 356(2).
 41. Zerbinati, S., Souitaris, V. (2005). Entrepreneurship in the public sector: a framework of analysis in European local governments. Entrepreneurship & Regional Deve-lopment: An International Journal, 17(1), 43-64. doi: 10.1080/0898562042000310723.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 43

You may also start an advanced similarity search for this article.