Wykorzystanie przedsiębiorczości strategicznej w zarządzaniu organizacją sportowąAbstract

W kontekście przedsiębiorczości strategicznej problem strategii przedsiębiorstwa z branży sportowej nabiera szczególnej wagi. Działalność sportowa to proces przedsiębiorczy, w którym innowacyjność i zmiana są kluczowymi elementami w wykorzystywaniu okazji i uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji przedsiębiorczości strategicznej jako determinanty rozwoju organizacji sportowych. Dynamicznie rozwijający się rynek sportowy może być jednym z tych obszarów gospodarki, które dają możliwość zbadania, jak przedsiębiorczość strategiczna kształtuje i rozwija organizacje poprzez innowacyjność, proaktywność oraz przewagę konkurencyjną.


Alvarez, S.A., Barney, J.B. (2008). Opportunities, organizations, and entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal, 2(3), 171-173.

Appenzeller, H., Appenzeller, T. (2008). Successful Sport Management. Durham NC: Carolina Academic Press.

Barney, J.B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 1(17), 197–211.

Bednarczyk, M. (2001). Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością. War-szawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe: PWN.

Bednarczyk, M., Batorski, J. (2009). Przedsiębiorczość w zarządzaniu sportem: studium praktyków. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bednarczyk, M., Gancarczyk, J. (2013). From the editors. Entrepreneurship in Tourism and Sport. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 9(1).

Bolchover, D., Brady, Ch. (2007). 90-minutowy menedżer. Lekcje z pierwszej linii zarzą-dzania. Poznań: Zysk i S-ka.

Dimitrov, D., Helmenstein, C., Kleissner, A., Moser, B., Schindler, J. (2006). Die mak-roökonomischen Effekte des Sports in Europa. Wien: Studie im Auftrag des Bun-deskanzleramts, Sektion Sport.

Engelhardt, J. (2009). Typologia przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.pl.

Filipiak, B., Panasiuk, A. (red.), (2008). Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika. Warsza-wa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gancarczyk, M. (2015). Proces wzrostu przedsiębiorstwa w świetle podejścia zasobowego i teorii kosztów transakcyjnych. Gospodarka Narodowa, 5(279), 5-31.

Gancarczyk, M., Gancarczyk, J. (2016). SME Supplier Upgrading during the Cooperation Life Cycle – Evidence from Central and Eastern Europe. Journal for East European Management Studies, 21(3), s. 318-351.

Gancarczyk, M., Gancarczyk, J. (2011). Wzrost i internacjonalizacja przedsiębiorstw w klastrach. Organizacja i Kierowanie, 3(146), s. 59-75.

Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer.

Grant, R.M. (2007). Contemporary strategy analysis. Cambridge: Blackwell.

Griffin, R.W. (2005). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Guttmann, A. (1995). Games and empires. New York: Columbia University Press.

Hamel, G., Prahalad, C.K. (1999). Przewaga konkurencyjna jutra, Warszawa: Business Press.

Hitt, M.A., Ireland, R.D., Camp, S.M., Sexton, D.L. (2001). Guest editors. Introduction to the special issue strategic entrepreneurship: entrepreneurial strategies for wealth cre-ation, Strategic Management Journal, 22(6-7), 479-724.

Hopfner, K. (2008). Spezielle Bewertungsfragen – die Rechnungslegung eines Fußball-Unternehmens. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 22, 1167-1169.

Ireland, R.D. (2007). Strategy vs. entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1-2), 7-10.

Ireland, R.D., Hitt, M.A., Sirmon, D.G. (2003). A model of strategic entrepreneurship: the construct and its dimensions. Journal of Management, 29(6), 963-989.

Kesenne, S. (2007). The Economic Theory of Professional Team Sports. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar.

Kim, W.C., Mauborgne, R. (2007). Strategia Błękitnego Oceanu. Warszawa: MT Biznes.

Komisja Europejska (2011). Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu. Bruksela, KOM(2011) 12 wersja ostateczna.

Komisja Wspólnot Europejskich (2007). Biała księga na temat sportu. Bruksela, COM (2007), 391 wersja ostateczna.

Krawczyk, Z. (2000). Sport w zmieniającym się społeczeństwie. Warszawa: Wydawnic-two AWF w Warszawie.

Krupski, R. (2009). Strategie elastyczne. W: R. Krupski, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet (red.), Koncepcje strategii organizacji. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Libera, B., Tomaszewicz, Ł., Świeczewska, I., Trębska, J. (2013). Rachunek Satelitarny Sportu dla Polski za 2008 rok. Raport. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Najda-Janoszka, M. (2016). Dynamic capability-based approach to value appropria-tion. Cracow: Jagiellonian University Press.

Neal, W. (1964). The Peculiar Economics of Professional Sport. The Quarterly Journal of Economics, 78(1), 1-14.

Noga, A. (2009). Teorie przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Panfil, R. (2004). Zarządzanie produktem klubu sportowego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie.

Porter, M.E. (1998). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.

Schendel, D., Hitt, M.A. (2007). Introduction to Volume 1. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1-2), 1-6.

Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity Nexus. Northampton, MA: Edward Elgar.

Shane, S., Venkatamaran, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Re-search. Academy of Management Review, 25(1), 217-226.

Starakiewicz, U., Kubów, M. (2014). Przejawy przedsiębiorczości w sporcie w kontekście uwarunkowań kulturowych i organizacyjnych rozwoju branży. Problemy Zarzą-dzania, 3(47), 109-126.

Sznajder, A. (2012). Marketing sportu. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Szymanski, S., Ross, S.F. (2000. Open Competition in League Sports. University of Illi-nois Law & Economics Research Paper, Working Paper No. 00-07, 1-39.

Teichmann, K. (2007). Strategie und Erfolge von Fußballunternehmen. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.

Timmons, J.A. (1999). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 2lst Century. Boston: Irwin/McGraw-Hill.

Tręda, T. (2009). Nowoczesne zarządzanie klubem sportowym na przykładzie Mancheste-ru United. Poznań: Wydawnictwo Football Business Group.

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. 1996 Nr 25 poz. 113 z późn. zm.), tekst ujednolicony na dzień 21.11.2007.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 Nr 127 poz. 857 z późn. zm.), tekst ujednolicony na dzień 23.07.2015.

Wach, K. (2015). Entrepreneurial Orientation and Business Internationalisation Process: The Theoretical Foundations of International Entrepreneurship. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(2), 9-24. doi:10.15678/EBER.2015.030202.

Waśkowski, Z. (2004). Ocena atrakcyjności widowiska sportowego. Poznań: Wydawnic-two Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Waśkowski, Z. (2005). Relacyjny model rynku sportowego i jego marketingowe implika-cje. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Weiss, O. (2001). Trends and Problems of Sport Today and Tomorrow. Vienna: ENGSO-Forum.

Zdebska, H. (2008). Istota i wartości zespołowych gier sportowych. Kraków: Wydawnic-two AWF w Krakowie.


Published : 2016-10-03


GancarczykJ. (2016). Wykorzystanie przedsiębiorczości strategicznej w zarządzaniu organizacją sportową. International Entrepreneurship Review, 2(1), 201-213. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1090

Jacek Gancarczyk  jacek.gancarczyk@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński  Poland1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search