Działalność eksportowa w opinii przedsiębiorstw sektora MŚPAbstract

Korzyści prowadzenia działalności eksportowej dla przedsiębiorstw są znaczne, należą do nich między innymi: otwarcie się przedsiębiorstw na nowe rynki zbytu, obniżenie kosztów jednostkowych produkcji, przedłużenie cyklu życia produktów, pozyskanie specjalistów, których brakuje na rynku. Dane statystyczne wskazują jednak, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które dominują w całkowitej liczbie wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku, stosunkowo rzadko decydują się na podjęcie działalności eksportowej. W artykule zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzonych wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego, które dotyczą analizy przyczyn nie prowadzenia działalności eksportowej przez przedsiębiorstwa. Ponadto zaprezentowane zostaną wyniki badań wśród eksporterów z sektora MŚP, co umożliwi sformułowanie wniosków i zaleceń na przyszłość.


Bank Pekao S.A. (2014). Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Warszawa: Bank Pekao S.A.

Biernaś, B. (1999). Handel zagraniczny. Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania i Finan-sów we Wrocławiu.

Dudziński, J., Knap, R. (1999). Handel zagraniczny. Szczecin: Wydawnictwo Zachodnio-pomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

Fandrejewska, A. (2012). Działa prawie 2,2 mln firm. Rzeczpospolita, data publikacji: 7-8 stycznia 2012, B4.

Jajuga, K. (2009). Część I. Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem, 1. Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie. W: K. Jajuga (red.), Zarzą-dzanie ryzykiem. Warszawa: PWN.

PARP (2013). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012. Warszawa: PARP.

Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.

Wach, K. (2008). Działalność eksportowa małopolskich przedsiębiorstw w procesie inte-gracji europejskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 250, Zarządza-nie i Marketing, z. 14, 453-464.

Wołodkiewicz-Dominirski, Z. (2014). Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w 2012 r. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Analizy BAS, 1(105).


Published : 2016-10-03


Soroka-PotrzebnaH. (2016). Działalność eksportowa w opinii przedsiębiorstw sektora MŚP. International Entrepreneurship Review, 2(1), 139-147. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1085

Hanna Soroka-Potrzebna  hanna.soroka@wzieu.pl
Uniwersytet Szczeciński  Poland1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search


Most read articles by the same author(s)