Rola rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwAbstract

Koncepcja zrównoważonego rozwoju, kształtująca ideę trwałości gospodarowania zarówno w skali makroekonomicznej jak i w rozwoju przedsiębiorstwa, jest konsekwencją niekontrolowanych następstw dynamicznego rozwoju gospodarczego. Degradacja środowiska nastąpiła w wyniku skumulowanych skutków działalności gospodarki, kierującej się kryterium krótkookresowej maksymalizacji zysku, przy jednoczesnym braku dbałości o prawidłowy przebieg funkcji środowiskowych. Przedsiębiorstwo powinno działać w sposób zrównoważony w całym łańcuchu zależności, kształtując właściwe relacje z dostawcami oraz własnym kapitałem ludzkim, który w rzeczywistości przedsiębiorstwa tworzy najtrudniejszą do imitacji wartość dodaną. Wzrost znaczenia czynników niematerialnych w procesie tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej oraz społeczny charakter jej budowania wskazuje nowe miejsce dla koncepcji przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Celem artykułu jest ocena zależności występujących pomiędzy teoretycznymi założeniami idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu a przedsiębiorstwem oraz wskazanie zarówno korzyści jak i barier związanych z wdrażaniem teorii w praktyce biznesowej, wynikającej z przyjętej strategii konkurencyjności przedsiębiorstwa.


Charucka, O. (2014). Kluczowe czynniki konkurencyjności MSP i ich wpływ na rozwój gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, 35, 45-66.

Daszkiewicz, N., & Wach, K. (2012). Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju. Preambuła (1992). Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”.

Gorynia, M., & Łaźniewska E. (red.) (2009). Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: PWN.

Koźmiński, A.K. (2010). Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa: PWN.

Paliwoda-Matiolańska, A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H.Beck, 177.

Pomykalski, A. (2008). Zmiany strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku globalnym. [w:] Kaleta, A. & Moszkowicz. K. (red.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 20, 303-308.

Porter, M.E. (2000). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.

Stankiewicz, M.J. (2008). Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, 7-8, 95-111.

Stawicka, E., & Wołoszyn, J. (2013). Praktyczne podejście przedsiębiorstw sektora MSP do koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warszawa, T.100, z.1, 44-51.

Śleszyński, J. (2000). Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Warszawa: Aries.

Wzorce zrównoważonej produkcji w działalności przedsiębiorstw- propozycje rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP. (2011). Raport z analizy danych zastanych. PARP. Warszawa.

Żółtowska, I. (2009). Zarządzanie strategiczne [online]. http://home.elka.pw.edu.pl/~imilenko/zs_konspekt.pdf, dostęp 8.06.2017.


Published : 2017-11-23


KlimaS. (2017). Rola rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. International Entrepreneurship Review, 3(3), 215-226. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1799

Stanisława Klima  klimas@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  PolandCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search