Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Rola rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw

Abstract

Koncepcja zrównoważonego rozwoju, kształtująca ideę trwałości gospodarowania zarówno w skali makroekonomicznej jak i w rozwoju przedsiębiorstwa, jest konsekwencją niekontrolowanych następstw dynamicznego rozwoju gospodarczego. Degradacja środowiska nastąpiła w wyniku skumulowanych skutków działalności gospodarki, kierującej się kryterium krótkookresowej maksymalizacji zysku, przy jednoczesnym braku dbałości o prawidłowy przebieg funkcji środowiskowych. Przedsiębiorstwo powinno działać w sposób zrównoważony w całym łańcuchu zależności, kształtując właściwe relacje z dostawcami oraz własnym kapitałem ludzkim, który w rzeczywistości przedsiębiorstwa tworzy najtrudniejszą do imitacji wartość dodaną. Wzrost znaczenia czynników niematerialnych w procesie tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej oraz społeczny charakter jej budowania wskazuje nowe miejsce dla koncepcji przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Celem artykułu jest ocena zależności występujących pomiędzy teoretycznymi założeniami idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu a przedsiębiorstwem oraz wskazanie zarówno korzyści jak i barier związanych z wdrażaniem teorii w praktyce biznesowej, wynikającej z przyjętej strategii konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Keywords

, rozwój zrównoważony, społeczna odpowiedzialność biznesu, konkurencyjność, małe i średnie przedsiębiorstwa

PDF (Polish)

References

 1. Charucka, O. (2014). Kluczowe czynniki konkurencyjności MSP i ich wpływ na rozwój gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, 35, 45-66.
 2. Daszkiewicz, N., & Wach, K. (2012). Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 3. Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju. Preambuła (1992). Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”.
 4. Gorynia, M., & Łaźniewska E. (red.) (2009). Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: PWN.
 5. Koźmiński, A.K. (2010). Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa: PWN.
 6. Paliwoda-Matiolańska, A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H.Beck, 177.
 7. Pomykalski, A. (2008). Zmiany strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku globalnym. [w:] Kaleta, A. & Moszkowicz. K. (red.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 20, 303-308.
 8. Porter, M.E. (2000). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 9. Stankiewicz, M.J. (2008). Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, 7-8, 95-111.
 10. Stawicka, E., & Wołoszyn, J. (2013). Praktyczne podejście przedsiębiorstw sektora MSP do koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warszawa, T.100, z.1, 44-51.
 11. Śleszyński, J. (2000). Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Warszawa: Aries.
 12. Wzorce zrównoważonej produkcji w działalności przedsiębiorstw- propozycje rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP. (2011). Raport z analizy danych zastanych. PARP. Warszawa.
 13. Żółtowska, I. (2009). Zarządzanie strategiczne [online]. http://home.elka.pw.edu.pl/~imilenko/zs_konspekt.pdf, dostęp 8.06.2017.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 62

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)