Uwarunkowania rozwoju handlu i usług na przykładzie Krakowa – Nowej HutyAbstract

Sukces rozwoju firm handlowych i usługowych jest uzależniony od wielu czynników, przede wszystkim od typu przedsiębiorstwa, od jego wielkości, formy prawnej, sytuacji ekonomicznej, charakteru otoczenia rynkowego i od wielu innych uwarunkowań. W literaturze przedmiotu podkreślane jest znaczenie oddziaływania środowiska lokalnego na firmę i wzajemna więź, dzięki czemu zwłaszcza małe firmy mogą istnieć i rozwijać się. Środowisko lokalne udostępnia małym przedsiębiorstwom podstawowe zasoby, zapewnia wsparcie instytucjonalne i zmniejsza niestabilność rynków. Rozwój rynku lokalnego zależy od funkcjonowania na nim małej przedsiębiorczości. Małe firmy z kolei opierają swoją działalność na lokalnych zasobach czynników produkcji. We wzajemne interakcje firm i środowiska lokalnego za każdym razem bezpośrednio zaangażowane są lokalne społeczności. Niezwykle ważne jest także, aby środowisko to tworzyło przyjazny dla małej przedsiębiorczości klimat, interpretowany jako pewien rodzaj bliskości – kulturowej, społecznej i geograficznej. Problematykę uwarunkowań rozwoju małych firm podjęto również w trakcie badań empirycznych realizowanych w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej (Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) w latach 2013-2015 za pomocą inwentaryzacji, kwestionariuszy ankiet oraz wywiadów z przedsiębiorcami. Badaniami objęto obszar Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Nowa Huta. W ramach badań stwierdzono istotny wpływ starzenia się demograficznego społeczności oraz sytuacji finansowej mieszkańców na preferencje miejsca dokonywania zakupów na terenie Nowej Huty. Ponadto zaobserwowano umiarkowane, opóźnione wkraczanie globalizacji (poprzez lokalizację firm globalnych) do centrum miejskiego, w odpowiedzi na potrzeby pewnej grupy mieszkańców, będących reprezentantami nowego pokolenia, tzw. gentryfikatorów.


Bednarczyk, M. (1996). Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym or-ganizacją gospodarczą. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria Specjalna: Mono-grafie, 128.

Bednarczyk, M. (2001). Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością. War-szawa: PWN.

Dzieszyński, R., Franczyk J.L. (2006). Encyklopedia Nowej Huty. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, współpraca: „Głos – Tygodnik Nowohucki”, Nowohuckie Centrum Kultury.

Gądecki, J. (2012), I Love Nowa Huta. Gentryfikacja Nowej Huty? Warszawa: Wydaw-nictwo IFiS PAN.

Koźmiński, A.K., Piotrowski, W. (red.) (1995). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.

Matejun, M., Nowicki, M. (2013). Organizacja w otoczeniu – od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji. W: A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dyna-miczne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Piasecki, B., Konieczny, Z. (1995). Dyskusja Okrągłego Stołu. Centralny czy regionalny poziom polityki promocji małych i średnich przedsiębiorstw. W: B. Piasecki, Z. Konieczny, Uwarunkowania rozwoju sektora MŚP w krajach Centralnej i Wschodniej Europy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pizło, W., Mazurkiewicz-Pizło, A. (2008). Koncepcja otoczenia organizacji z uwzględnie-niem wybranych aspektów międzynarodowych. Zeszyty Naukowe SGGW –Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 71.

Płaziak, M. (2014). Przemiany funkcji handlowo-usługowych w mieście postsocjalistycz-nym na przykładzie Nowej Huty. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych (s. 85-100). Vol. 1, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2014). Rola placów targowych w strukturze przestrzenno-społecznej i ekonomicznej Nowej Huty. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Spo-łeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych (s. 91-108). Vol. 2, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

StatKrak (2015). Serwis WWW StatKrak, http://msip2.um.krakow.pl/statkrak (30.12.2015).

Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. Jr. (2001). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Strużycki, M. (2004). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.

Urbanowska-Sojki, E. (2007). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.

Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo UEK.

Wach, K. (2016). Otoczenie międzynarodowe jako czynnik internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geo-graficznego, 30(1), 7-20.

Winiarczyk-Raźniak, A. (2006). Uczestnictwo w kulturze jako przejaw miejskiego stylu życia w regionie miejskim Krakowa. W: B. Górz (red.), Urbanizacja i społeczeństwo (s. 203-213). Kraków: Wyd. Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krako-wie.

Winiarczyk-Raźniak, A. (2008). Wybrane usługi a jakość życia mieszkańców w regionie miejskim Krakowa. Kraków: Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Żurek, J. (red.) (2007). Przedsiębiorstwo, zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.


Published : 2016-10-03


PłaziakM., & SzymańskaA. I. (2016). Uwarunkowania rozwoju handlu i usług na przykładzie Krakowa – Nowej Huty. International Entrepreneurship Review, 2(1), 231-246. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1091

Monika Płaziak  mplaziak@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Poland
Monika Płaziak
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii
Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
e-mail: mplaziak@up.krakow.pl
Anna Irena Szymańska 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search