Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w polskim systemie kształcenia oraz w państwach europejskich

Abstract

Edukacja, a w szczególności kształcenie w zakresie przedsiębiorczości odgrywa obecnie kluczową rolę w budowaniu przedsiębiorczego społeczeństwa oraz przedsiębiorczej gospodarki. Zdaniem Androulla Vassiliou, komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, kształcenie w obszarze przedsiębiorczości jest czynnikiem napędowym przyszłego wzrostu, który pomoże europejczykom zainspirować kolejne pokolenia przedsiębiorców. A. Vassiliou uważa, że warunkiem utrzymania konkurencyjności Europy jest inwestowanie w ludzi, w ich umiejętności, zdolności przystosowawcze oraz innowacyjność. Oznacza to, że należy zachęcać do prawdziwej zmiany sposobu myślenia w Europie w kierunku większej przedsiębiorczości, rozpoczynając od zaszczepiania ducha przedsiębiorczości od najwcześniejszych lat szkolnych. Problemem badawczym poruszanym w niniejszym opracowaniu są metody nauczania przedsiębiorczości w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Autorka koncentruje swoją uwagę na systemie edukacji na rzecz przedsiębiorczości w polskim i europejskim systemie kształcenia jako istotnym, zewnętrznym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości. Celem publikacji jest wskazanie możliwości kształtowania postaw przedsiębiorczych u człowieka, przedstawienie stanu polskiego systemu edukacji na rzecz przedsiębiorczości oraz praktyk kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w państwach europejskich. W niniejszym opracowaniu autorka analizuje ścieżki edukacji w zakresie przedsiębiorczości, stosowane programy i metody nauczania oraz elementy edukacji na rzecz przedsiębiorczości w Polsce. Przedmiotem zainteresowania jest również kształcenie w obszarze przedsiębiorczości na poziomie Unii Europejskiej.

Keywords

przedsiębiorczość, edukacja, kształcenie w zakresie przedsiębiorczości

PDF (Polish)

References

 1. Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Bahavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2).
 2. Boski, P. (2009). Komunizm jako źródło cynizmu i braku zaufania społecznego, czynników sprawczych niskiego dobrostanu. W: U. Jakubowska, K. Skarżyńska (red.), Między przeszłością a przyszłości. Szkice z psychologii politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 3. European Communities (2001). Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. Bruksela: Commission Of The European Communities. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:EN:PDF.
 4. Chen, C.A., Greene, P.G., Crick, A. (1998). Does entrepreneurial efficacy distinguish entrepreneurs from managers? Journal of Business Venturing, 13, 295-316.
 5. European Commission/EACEA/Eurydice (2016). Entrepreneurship education at school in Europe. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2797/301610
 6. European Commission – Enterprise Directorate – General (2002). Best Procedure” Project On Education And Training For Entrepreneurship. Bruksela: European Commission.
 7. European Commission (2012). Entrepreneurship Education at School in Europe. National Strategies, Curricula and Learning Outcomes. Bruksela: European Commission.
 8. European Commission (2013). Education and Training in Europe in 2020. Responses from the EU Member States. Bruksela: European Commission.
 9. Fishbein, M., Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Boston: Addison-Wesley.
 10. Gartner, W.B. (1989). „Who Is an Entrepreneur?” Is the Wrong Question. Entrepreneurship Theory and Practice, 13(4).
 11. Gibb, A. (1999). Can we build effective entrepreneurship through management development. Journal of General Management, 24(4), 1-21.
 12. Hall, C.S., Lindzey, G.(1957). Theories of Personality. New York: John Wiley & Sons.
 13. Hytti, U., O’Gorman, C. (2004). What is “enterprise education”? An analysis of the objectives and methods of enterprise education programmes in four European countries. Education + Training, 46(1), 11-23.
 14. Jack, S.L., Anderson, A.R. (1998). Entreprenurship education within the condition of entreprenology. Second Enterprise an Learning Conference, Centre for Entrepreneurship, Aberdeen: University of Aberdeen.
 15. Jack, S.L., Anderson, A.R. (1999). Entrepreneurship education within the enterprise culture. Producing reflective practitioners. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 5(3), 110-125.
 16. Komisja Europejska (2010). Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela: Komisja Europejska.
 17. Koryński, P., Ashmore, M.C., Kramer, K.L. (1991). Elementarz przedsiębiorczości. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”.
 18. Kurczewska, A. (2010). Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. E-mentor, 4(36).
 19. London, M., Smither, J.W. (1999). Empowered self-development and continuous learning. Human Resource Management, 38(1), 3-15.
 20. Richert-Kaźmierska, A. (2011). Przedsiębiorczość jako przedmiot nauczania na wyższej uczelni – wyzwania merytoryczne i metodyczne. E-mentor, 2(39).
 21. Roland-Lévy, Ch. (2004). W jaki sposób nabywamy pojęcia i wartości ekonomiczne? W: T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna (s. 277-299). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 22. Salomon, G.T., Duffy, S., Tarabishy, A. (2002). The state of entrepreneurship education in the United States: a nationwide survey and analysis. International Journal of Entrepreneurship Education, 1(1), 65-86.
 23. Santos-Cumplido, F.J., Liñán, F. (2007). Measuring entrepreneurial quality in southern Europe, International Entrepreneurship and Management Journal, 3(1).
 24. Schermerhorn Jr., J.R., Hunt, J.G., Osborn, R.N. (1997). Organizational Behavior. New York: John Wiley & Sons Incorporation.
 25. Shapero, A., Sokol, L. (1982). Social dimensions of entrepreneurship. W: C.A. Kent, D.L. Sexton, K.H. Vesper (eds), Encyclopedia of entrepreneurship (s. 72-90). University of Illinois: Prentice Hall.
 26. Shefski, L.E. (1994). Entrepreneurs are made not born. USA: McGrow – Hill Incorporation.
 27. Wach, K. (2014). Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe - Looking Back and Looking Forward. Horyzonty Wychowania, 13(26), 11-31.
 28. Watson, J.B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. Psychological Review, 20, 158-177.
 29. Wojciszke, B. (2011), Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 30. Veciana, J.M., Aponte, M., Urbano, D. (2005). University Students’ Attitudes Towards Entrepreneurship: A Two Countries Comparison. International Entrepreneurship and Management Journal”, 1(2).

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 47

You may also start an advanced similarity search for this article.