Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w polskim systemie kształcenia oraz w państwach europejskichAbstract

Edukacja, a w szczególności kształcenie w zakresie przedsiębiorczości odgrywa obecnie kluczową rolę w budowaniu przedsiębiorczego społeczeństwa oraz przedsiębiorczej gospodarki. Zdaniem Androulla Vassiliou, komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, kształcenie w obszarze przedsiębiorczości jest czynnikiem napędowym przyszłego wzrostu, który pomoże europejczykom zainspirować kolejne pokolenia przedsiębiorców. A. Vassiliou uważa, że warunkiem utrzymania konkurencyjności Europy jest inwestowanie w ludzi, w ich umiejętności, zdolności przystosowawcze oraz innowacyjność. Oznacza to, że należy zachęcać do prawdziwej zmiany sposobu myślenia w Europie w kierunku większej przedsiębiorczości, rozpoczynając od zaszczepiania ducha przedsiębiorczości od najwcześniejszych lat szkolnych. Problemem badawczym poruszanym w niniejszym opracowaniu są metody nauczania przedsiębiorczości w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Autorka koncentruje swoją uwagę na systemie edukacji na rzecz przedsiębiorczości w polskim i europejskim systemie kształcenia jako istotnym, zewnętrznym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości. Celem publikacji jest wskazanie możliwości kształtowania postaw przedsiębiorczych u człowieka, przedstawienie stanu polskiego systemu edukacji na rzecz przedsiębiorczości oraz praktyk kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w państwach europejskich. W niniejszym opracowaniu autorka analizuje ścieżki edukacji w zakresie przedsiębiorczości, stosowane programy i metody nauczania oraz elementy edukacji na rzecz przedsiębiorczości w Polsce. Przedmiotem zainteresowania jest również kształcenie w obszarze przedsiębiorczości na poziomie Unii Europejskiej.


Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Bahavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2).

Boski, P. (2009). Komunizm jako źródło cynizmu i braku zaufania społecznego, czynników sprawczych niskiego dobrostanu. W: U. Jakubowska, K. Skarżyńska (red.), Między przeszłością a przyszłości. Szkice z psychologii politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

European Communities (2001). Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. Bruksela: Commission Of The European Communities. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:EN:PDF.

Chen, C.A., Greene, P.G., Crick, A. (1998). Does entrepreneurial efficacy distinguish entrepreneurs from managers? Journal of Business Venturing, 13, 295-316.

European Commission/EACEA/Eurydice (2016). Entrepreneurship education at school in Europe. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2797/301610

European Commission – Enterprise Directorate – General (2002). Best Procedure” Project On Education And Training For Entrepreneurship. Bruksela: European Commission.

European Commission (2012). Entrepreneurship Education at School in Europe. National Strategies, Curricula and Learning Outcomes. Bruksela: European Commission.

European Commission (2013). Education and Training in Europe in 2020. Responses from the EU Member States. Bruksela: European Commission.

Fishbein, M., Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Boston: Addison-Wesley.

Gartner, W.B. (1989). „Who Is an Entrepreneur?” Is the Wrong Question. Entrepreneurship Theory and Practice, 13(4).

Gibb, A. (1999). Can we build effective entrepreneurship through management development. Journal of General Management, 24(4), 1-21.

Hall, C.S., Lindzey, G.(1957). Theories of Personality. New York: John Wiley & Sons.

Hytti, U., O’Gorman, C. (2004). What is “enterprise education”? An analysis of the objectives and methods of enterprise education programmes in four European countries. Education + Training, 46(1), 11-23.

Jack, S.L., Anderson, A.R. (1998). Entreprenurship education within the condition of entreprenology. Second Enterprise an Learning Conference, Centre for Entrepreneurship, Aberdeen: University of Aberdeen.

Jack, S.L., Anderson, A.R. (1999). Entrepreneurship education within the enterprise culture. Producing reflective practitioners. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 5(3), 110-125.

Komisja Europejska (2010). Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela: Komisja Europejska.

Koryński, P., Ashmore, M.C., Kramer, K.L. (1991). Elementarz przedsiębiorczości. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”.

Kurczewska, A. (2010). Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. E-mentor, 4(36).

London, M., Smither, J.W. (1999). Empowered self-development and continuous learning. Human Resource Management, 38(1), 3-15.

Richert-Kaźmierska, A. (2011). Przedsiębiorczość jako przedmiot nauczania na wyższej uczelni – wyzwania merytoryczne i metodyczne. E-mentor, 2(39).

Roland-Lévy, Ch. (2004). W jaki sposób nabywamy pojęcia i wartości ekonomiczne? W: T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna (s. 277-299). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Salomon, G.T., Duffy, S., Tarabishy, A. (2002). The state of entrepreneurship education in the United States: a nationwide survey and analysis. International Journal of Entrepreneurship Education, 1(1), 65-86.

Santos-Cumplido, F.J., Liñán, F. (2007). Measuring entrepreneurial quality in southern Europe, International Entrepreneurship and Management Journal, 3(1).

Schermerhorn Jr., J.R., Hunt, J.G., Osborn, R.N. (1997). Organizational Behavior. New York: John Wiley & Sons Incorporation.

Shapero, A., Sokol, L. (1982). Social dimensions of entrepreneurship. W: C.A. Kent, D.L. Sexton, K.H. Vesper (eds), Encyclopedia of entrepreneurship (s. 72-90). University of Illinois: Prentice Hall.

Shefski, L.E. (1994). Entrepreneurs are made not born. USA: McGrow – Hill Incorporation.

Wach, K. (2014). Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe - Looking Back and Looking Forward. Horyzonty Wychowania, 13(26), 11-31.

Watson, J.B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. Psychological Review, 20, 158-177.

Wojciszke, B. (2011), Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Veciana, J.M., Aponte, M., Urbano, D. (2005). University Students’ Attitudes Towards Entrepreneurship: A Two Countries Comparison. International Entrepreneurship and Management Journal”, 1(2).


Published : 2016-10-03


SadowskaM. (2016). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w polskim systemie kształcenia oraz w państwach europejskich. International Entrepreneurship Review, 2(1), 149-164. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1086

Monika Sadowska  m.sadowska2@o2.pl
Uniwersytet w Białymstoku  Poland1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search