Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Możliwości rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Indii w kontekście nowej bilateralnej umowy o współpracy w dziedzinie rolnictwa

Abstract

Polscy eksporterzy produktów rolno-spożywczych wykazują rosnące zainteresowanie ekspansją na rynki pozaunijne, w tym również na rynek indyjski. Celem artykułu jest zidentyfikowanie uwarunkowań i czynników rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Indii, ze szczególnym uwzględnieniem ustaleń podpisanej w kwietniu 2017 r. polsko-indyjskiej umowy sektorowej o współpracy w dziedzinie rolnictwa. Badania oparte na studiach literaturowych i analizie aktów prawnych oraz danych statystycznych z bazy WITS-Comtrade wykazały, że Indie, mimo odległości geograficznej i kulturowej oraz nadal wysokiego protekcjonizmu handlowego, są rynkiem perspektywicznym dla polskich eksporterów artykułów rolnych i żywności. Obecna pozycja polskich firm jest jednak wciąż niestabilna, a poziom eksportu rolno-spożywczego – niski, choć cechuje go stosunkowo wysokie tempo wzrostu. Podpisanie dwustronnej umowy o współpracy w dziedzinie rolnictwa może ułatwić pokonanie barier w dostępie do rynku indyjskiego, m.in. poprzez wymianę informacji o sytuacji rynkowej i rozwiązaniach prawno-systemowych dotyczących rynków rolnych, współpracę w dziedzinie marketingu i promocji oraz podejmowanie dwustronnych inicjatyw na rzecz rozwoju bilateralnego handlu. Ocena efektów tej umowy będzie wymagała jednak przeprowadzenia dalszych badań naukowych, gdyż obecnie podejmowane są dopiero pierwsze działania w ramach tej współpracy. Przyszłe kierunki badań i analiz powinny również uwzględniać wiele dodatkowych czynników, które mogą istotnie zmienić warunki handlu z partnerem indyjskim, takich jak m.in. wyniki prowadzonych obecnie negocjacji porozumienia o wolnym handlu między UE a Indiami.

Keywords

polski eksport, produkty rolno-spożywcze, Indie, umowa o współpracy

PDF (Polish)

References

 1. Drzymała, A. (2016). Rozwój stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Azji a współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. DOI: 10.18778/8088-089-4.01.
 2. Fearon, J.D. (2003). Ethnic and Cultural Diversity by Country. Journal of Economic Growth, 8(2), 195-222.
 3. Gesteland, R. R. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Hajdukiewicz, A. (2016). Środki sanitarne i fitosanitarne jako bariery pozataryfowe we współczesnym handlu międzynarodowym. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Miscellanea Oeconomicae, 3(I), 71-79.
 5. Hofstede, G., Hofstede G.J., &Minkov M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind. Revised and expanded 3rd Edition. New York: McGraw-Hill.
 6. I-TIP (2017). Integrated Trade Intelligence Portal. Tables by members. Pozyskano z: http://itip.wto.org/goods/ (dostęp: 5.07.2017).
 7. Kavalski, E. (2016). The EU-India strategic partnership: neither very strategic, nor much of a partnership. Cambridge Review of International Affairs, 29(1), 192-208.
 8. MADB (2017). Trade barriers: India. Pozyskano z: http://madb.europa.eu/madb/barriers_result.htm?isSps=false&countries=IN (dostęp: 5.07.2017).
 9. Ministerstwo Rozwoju (2017a). INDIE Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską. Departament Współpracy Międzynarodowej, MR: Warszawa.
 10. Ministerstwo Rozwoju (2017b). Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Departament Strategii Rozwoju, MR: Warszawa.
 11. Narlikar, A. (2006). Peculiar Chauvinism or Strategic Calculation? Explaining the Negotiating Strategy of a Rising India. International Affairs, 82(1), 59-76. DOI: 10.1111/j.1468-2346.2006.00515.x.
 12. National Portal of India (2017). Profile. Pozyskano z: https://india.gov.in/india-glance/profile (dostęp: 10.06.2017).
 13. Siles-Brügge, G. (2014). EU trade and development policy beyond the ACP: subordinating developmental to commercial imperatives in the reform of GSP. ContemporaryPolitics, 20-1, 49-62. DOI: 10.1080/13569775.2014.881604.
 14. Transparency International (2017). Corruption Perception Index 2016. Pozyskano z: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 (dostęp: 15.06.2017).
 15. Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Dobrostanu Rolników Republiki Indii o współpracy w dziedzinie rolnictwa, …, Monitor Polski z dnia 14 czerwca 2017 r., Poz. 573.
 16. UNSD (2017). Demographic Yearbook 2015. Pozyskano z: https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2015/AnnexI.pdf (dostęp: 5.07.2017).
 17. WITS (2017). Data on Export, Import. Pozyskano z: http://wits.worldbank.org/ (dostęp: 20.06.2017).
 18. World Bank (2017a). Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-0948-4.
 19. World Bank (2017b). Gross domestic product 2016, PPP. Pozyskano z:
 20. http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-PPP-based-table (dostęp: 15.06.2017).
 21. WTO (2017). Tariff Profiles – India. Pozyskano z: http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=IN (dostęp: 20.06.2017).

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 28

You may also start an advanced similarity search for this article.