Dyplomacja gospodarcza Polski: organizacja, główne zadania w okresie transformacjiAbstract

Problematyka szeroko pojętej dyplomacji gospodarczej jest – jak dotąd – rzadko poruszana w polskiej literaturze. W sytuacji, gdy organizacja dyplomacji już od co najmniej kilku dekad odgrywa istotną i coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu międzynarodowych powiazań gospodarczych, uzasadnionym wydaje się spojrzenie na ten problem z polskiej perspektywy. W artykule podjęto próbę uporządkowania pewnego chaosu definicyjnego. Ważną jego częścią wydaje się prezentacja najważniejszych wyników analizy zmierzającej do nakreślenia genezy oraz ewolucji modelu organizacyjnego dyplomacji gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu transformacji. W badaniu przyjęto hipotezę, że mimo podejmowanych wielu prób dopasowania modelu organizacyjnego, zadań i funkcji dyplomacji gospodarczej do wymogów współczesnego otoczenia gospodarczego, nadal trudno mówić o jej spójności organizacyjnej i wymiernej – z punktu widzenia biznesu – skuteczności. Artykuł kończy zestawienie najważniejszych wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy.


Berridge G., James A. (2001). A Dictionary of Diplomacy. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Cohen R. (1999). Reflections on the New Global Diplomacy: Statecraft 2500 bc to 2000 ad. W: Melissen J. (ed.) (1999). Innovation in Diplomatic Practice. London: Palgrave Macmillan.

Dumała H. (2013). Dyplomacja ekonomiczna RP – założenia i realizacja. W: Surmacz B. (red. naukowa), Nowe oblicza dyplomacji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Gawin G. (2008). Kształtowanie się i rola dyplomacji ekonomicznej w Polsce, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 3: 101-118).

Hryniewiecki R., Borońska K. (2010), Dyplomacja gospodarcza jako nowe narzędzie polityki zagranicznej państwa W: J. Rymarczyk (red.), Ekonomia 12 – Problemy globalizacji: 111-122. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kostecki M., Naray O. (2007). Commercial diplomacy and international business, Discussion Papers in Diplomacy, April, 2007, Netherlands Institute of International Relations „Clingendael”, <http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20070400_cdsp_diplomacy_kostecki_naray.pdf > (data odczytu: 10.07.2017.)

Kozerski P. (2002). Uwagi na temat struktury i zadań placówek ekonomiczno-handlowych za granicą, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

Krzymiński A.H. (2002). Dyplomacja gospodarcza. W: M. Wilk (red.), Dyplomacja, Łódź: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych.

Kunikowski J., Turek A. (2011). Bezpieczeństwo i dyplomacja: słownik terminów, Warszawa: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych.

Łossowski P. (1992). Dyplomacja Drugiej Rzeczpospolitej: z dziejów polskiej służby zagranicznej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Marchewka-Bartkowiak K. (2014). Dyplomacja ekonomiczna w Polsce – organizacja, zadania i kierunki działalności. Analizy BAS nr 6 (110), s. 1-6.

Marchewka-Bartkowiak K., Musiałkowska I. (2015). Dyplomacja handlowa w krajach Unii Europejskiej jako przykład współpracy administracji i przedsiębiorstw. Studia BAS, 1(41): 105-126.

Melissen J. (ed.) (1999). Innovation in Diplomatic Practice. London: Palgrave Macmillan.

Ministerstwo Gospodarki (2002a). Rola polskiej dyplomacji w promocji interesów gospodarczych Polski za granicą (materiały na posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, 26 lutego 2002).

Ministerstwo Gospodarki (2002b). Rola Ministra Gospodarki i służb ekonomiczno – handlowych (WEH) w zagranicznej promocji polskiej promocji gospodarki. Ekonomizacja polskiej polityki zagranicznej a system promocji gospodarczej. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Departament Integracji Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych.

Molendowski E., Polan W. (2007). Dyplomacja gospodarcza: rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa. Kraków: Wolters Kluwer business.

Orzechowski M. (2002). Nowoczesna dyplomacja (geneza, ewolucja, istota, charakter, rola), W: M. Wilk (red.). Dyplomacja. Łódź: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych.

Paulsen T. (1999). Economic Diplomacy. Die Ökonomisierung der amerikanischen Außenpolitik unter Präsident Clinton. Wiesbaden: Springer Verlag.

Pen J. (1994). The Weight of Diplomacy: Its Impact on Trade, W: P. van Bergeijk, Economic Diplomacy, Trade and Commercial Policy; Positive and Negative Sanctions in a New World Order. Edward Elgar Pub.: 143-174.

Pinder J. (1976). Economic Diplomacy. W: J. N. Rosenau, K. W. Thompson, G. Boyd (ed.), World Politics. An Introduction. New York: Macmillan: 312-336.

Rana S.K. (2007). Economic diplomacy: the experience of developing states W: Bayne N., Woolcock S. The new economic diplomacy. Hampshire: Ashgate Publishing.

Saner R., Yiu L. (2003). International Economic Diplomacy: Mutations in Post-modern Times, Discussion Papers in Diplomacy, No. 84, January 2003. Netherlands Institute of International Relations „Clingendael”, <http://www.diplomacydialogue.org/images/files/20030109-DP-DSP.pdf> (data odczytu: 10.07.2017.).

Sejm RP (2007). Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 8904. <http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/ main/33DD7A0F> (data odczytu: 10.07.2017.).

SEP (2008). Strategia proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej. Warszawa: Stowarzyszanie Eksporterów Polskich <http://eksporterzy.org.pl/documents/2009-03-27_strategia/Strategia%20proeksportowego%20rozwoju%20gospodarki%20polskiej .pdf> (data odczytu: 10.07.2017.).

Sokolnicki M. (1931). O podłożu gospodarczym dyplomacji współczesnej. Sprawy Obce 1930-1931, nr 2.

Surmacz B. (2008). Dyplomacja w późno westfalskim ładzie międzynarodowym.

W: M. Pietraś, K. Marzęda (red.), Późno westfalski ład międzynarodowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Sutor J. (2000). Prawo dyplomatyczne i konsularne. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.

Szczepanik K. (2002). Organizacja i funkcjonowanie służby dyplomatyczno-konsularnej. W: R. Kużniar, K. Szczepanik (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa: Wydawnictwo Askon.

Szczepanowski M. (2003). Promocja członkostwa Polski w UE w roku 2002. Sprawozdanie z realizacji Programu Ramowego Promocji Zagranicznej Procesu Akcesji RP do UE. Warszawa: MSZ, Departament Promocji.

Wiśniewski R. (2006). Rola i zaangażowanie instytucji publicznych w promocję gospodarczą Polski i regionów, <http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=7520>. (data odczytu: 10.07.2017).


Published : 2017-11-23


MolendowskiE. (2017). Dyplomacja gospodarcza Polski: organizacja, główne zadania w okresie transformacji. International Entrepreneurship Review, 3(3), 449-466. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1815

Edward Molendowski  molendoe@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  PolandCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search