Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Dyplomacja gospodarcza Polski: organizacja, główne zadania w okresie transformacji

Abstract

Problematyka szeroko pojętej dyplomacji gospodarczej jest – jak dotąd – rzadko poruszana w polskiej literaturze. W sytuacji, gdy organizacja dyplomacji już od co najmniej kilku dekad odgrywa istotną i coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu międzynarodowych powiazań gospodarczych, uzasadnionym wydaje się spojrzenie na ten problem z polskiej perspektywy. W artykule podjęto próbę uporządkowania pewnego chaosu definicyjnego. Ważną jego częścią wydaje się prezentacja najważniejszych wyników analizy zmierzającej do nakreślenia genezy oraz ewolucji modelu organizacyjnego dyplomacji gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu transformacji. W badaniu przyjęto hipotezę, że mimo podejmowanych wielu prób dopasowania modelu organizacyjnego, zadań i funkcji dyplomacji gospodarczej do wymogów współczesnego otoczenia gospodarczego, nadal trudno mówić o jej spójności organizacyjnej i wymiernej – z punktu widzenia biznesu – skuteczności. Artykuł kończy zestawienie najważniejszych wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy.

Keywords

dyplomacja gospodarcza, dyplomacja handlowa, promocja eksportu, organizacja dyplomacji w Polsce

PDF (Język Polski)

References

 1. Berridge G., James A. (2001). A Dictionary of Diplomacy. Hampshire: Palgrave Macmillan.
 2. Cohen R. (1999). Reflections on the New Global Diplomacy: Statecraft 2500 bc to 2000 ad. W: Melissen J. (ed.) (1999). Innovation in Diplomatic Practice. London: Palgrave Macmillan.
 3. Dumała H. (2013). Dyplomacja ekonomiczna RP – założenia i realizacja. W: Surmacz B. (red. naukowa), Nowe oblicza dyplomacji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 4. Gawin G. (2008). Kształtowanie się i rola dyplomacji ekonomicznej w Polsce, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 3: 101-118).
 5. Hryniewiecki R., Borońska K. (2010), Dyplomacja gospodarcza jako nowe narzędzie polityki zagranicznej państwa W: J. Rymarczyk (red.), Ekonomia 12 – Problemy globalizacji: 111-122. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 6. Kostecki M., Naray O. (2007). Commercial diplomacy and international business, Discussion Papers in Diplomacy, April, 2007, Netherlands Institute of International Relations „Clingendael”, <http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20070400_cdsp_diplomacy_kostecki_naray.pdf > (data odczytu: 10.07.2017.)
 7. Kozerski P. (2002). Uwagi na temat struktury i zadań placówek ekonomiczno-handlowych za granicą, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 8. Krzymiński A.H. (2002). Dyplomacja gospodarcza. W: M. Wilk (red.), Dyplomacja, Łódź: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych.
 9. Kunikowski J., Turek A. (2011). Bezpieczeństwo i dyplomacja: słownik terminów, Warszawa: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych.
 10. Łossowski P. (1992). Dyplomacja Drugiej Rzeczpospolitej: z dziejów polskiej służby zagranicznej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 11. Marchewka-Bartkowiak K. (2014). Dyplomacja ekonomiczna w Polsce – organizacja, zadania i kierunki działalności. Analizy BAS nr 6 (110), s. 1-6.
 12. Marchewka-Bartkowiak K., Musiałkowska I. (2015). Dyplomacja handlowa w krajach Unii Europejskiej jako przykład współpracy administracji i przedsiębiorstw. Studia BAS, 1(41): 105-126.
 13. Melissen J. (ed.) (1999). Innovation in Diplomatic Practice. London: Palgrave Macmillan.
 14. Ministerstwo Gospodarki (2002a). Rola polskiej dyplomacji w promocji interesów gospodarczych Polski za granicą (materiały na posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, 26 lutego 2002).
 15. Ministerstwo Gospodarki (2002b). Rola Ministra Gospodarki i służb ekonomiczno – handlowych (WEH) w zagranicznej promocji polskiej promocji gospodarki. Ekonomizacja polskiej polityki zagranicznej a system promocji gospodarczej. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Departament Integracji Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych.
 16. Molendowski E., Polan W. (2007). Dyplomacja gospodarcza: rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa. Kraków: Wolters Kluwer business.
 17. Orzechowski M. (2002). Nowoczesna dyplomacja (geneza, ewolucja, istota, charakter, rola), W: M. Wilk (red.). Dyplomacja. Łódź: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych.
 18. Paulsen T. (1999). Economic Diplomacy. Die Ökonomisierung der amerikanischen Außenpolitik unter Präsident Clinton. Wiesbaden: Springer Verlag.
 19. Pen J. (1994). The Weight of Diplomacy: Its Impact on Trade, W: P. van Bergeijk, Economic Diplomacy, Trade and Commercial Policy; Positive and Negative Sanctions in a New World Order. Edward Elgar Pub.: 143-174.
 20. Pinder J. (1976). Economic Diplomacy. W: J. N. Rosenau, K. W. Thompson, G. Boyd (ed.), World Politics. An Introduction. New York: Macmillan: 312-336.
 21. Rana S.K. (2007). Economic diplomacy: the experience of developing states W: Bayne N., Woolcock S. The new economic diplomacy. Hampshire: Ashgate Publishing.
 22. Saner R., Yiu L. (2003). International Economic Diplomacy: Mutations in Post-modern Times, Discussion Papers in Diplomacy, No. 84, January 2003. Netherlands Institute of International Relations „Clingendael”, <http://www.diplomacydialogue.org/images/files/20030109-DP-DSP.pdf> (data odczytu: 10.07.2017.).
 23. Sejm RP (2007). Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 8904. <http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/ main/33DD7A0F> (data odczytu: 10.07.2017.).
 24. SEP (2008). Strategia proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej. Warszawa: Stowarzyszanie Eksporterów Polskich <http://eksporterzy.org.pl/documents/2009-03-27_strategia/Strategia%20proeksportowego%20rozwoju%20gospodarki%20polskiej .pdf> (data odczytu: 10.07.2017.).
 25. Sokolnicki M. (1931). O podłożu gospodarczym dyplomacji współczesnej. Sprawy Obce 1930-1931, nr 2.
 26. Surmacz B. (2008). Dyplomacja w późno westfalskim ładzie międzynarodowym.
 27. W: M. Pietraś, K. Marzęda (red.), Późno westfalski ład międzynarodowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 28. Sutor J. (2000). Prawo dyplomatyczne i konsularne. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 29. Szczepanik K. (2002). Organizacja i funkcjonowanie służby dyplomatyczno-konsularnej. W: R. Kużniar, K. Szczepanik (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa: Wydawnictwo Askon.
 30. Szczepanowski M. (2003). Promocja członkostwa Polski w UE w roku 2002. Sprawozdanie z realizacji Programu Ramowego Promocji Zagranicznej Procesu Akcesji RP do UE. Warszawa: MSZ, Departament Promocji.
 31. Wiśniewski R. (2006). Rola i zaangażowanie instytucji publicznych w promocję gospodarczą Polski i regionów, <http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=7520>. (data odczytu: 10.07.2017).

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.