Właściwości konkurencyjności: przemiany istoty, uwarunkowań, potencjału i ocenyAbstract

Konkurencyjność jest ściśle związana ze zmianami, przystosowaniem do zmieniających się warunków lub ich wyprzedzeniem. Warunki te zmieniały się, przeobrażały, a obecnie proces ten znacznie przyśpieszył. Powoduje to ewolucję poglądów dotyczących uwarunkowań konkurencyjności, jej istoty i determinant oraz jej efektów i ich oceny. Zmiany te stały się przesłanką niniejszego studium teoriopoznawczego. Jego celem jest poznanie, objaśnienie i wysublimowanie właściwości kategorii konkurencyjności. Struktura i następstwo prowadzonego wnioskowania obejmują opis nurtów badań konkurencyjności, wielopoziomowości jej istoty, uwarunkowań i potencjału konkurencyjności, przewagi konkurencyjnej i sposobów jej wzrostu oraz oceny efektów i pomiaru konkurencyjności.


Baker, T., Kohler, J. (1996). Environmental Policy and Competitiveness. Environmental Policy Research Briefs, 2, 1-15.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management. 1, 99-120.

Best, M.H. (2001). The New Competitive Advantage. The Reneval of American Industry, Oxford: Oxford University Press.

Bieńkowski, W. (2007). Studia nad konkurencyjnością i ich rezultaty jako podstawa decyzji z zakresu polityki gospodarczej. W: M. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2007. Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu przewag konkurencyjnych: 322. Warszawa: SGH.

Bojewska, B. (2002). Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W: M. Strużycki (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie: 110. Warszawa: Difin.

Borowiecki, R. (1995). Bariery restrukturyzacji przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej. Przegląd Organizacji, 6, 19-20.

Bossak, J. (2006). Teoria i metodologia. Krytyczna ocena stosowanych metod analizy. W: M. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych: 243. Warszawa: SGH.

Bratnicki, M. (2002). Kompetencje przedsiębiorstwa, Warszawa: Agencja Wydawnicza „Placet”.

Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą, Warszawa: Gebethner i Spółka.

Drucker, P.F. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa: PWE.

Dunford, M, Smith, A., Tsoukalis, L., Hall, R., Louri, H., & Rosenstock, M. (2001). Competition, Competitiveness and Enterprise Policies. W: R. Hall, A. Smith, L. Tsoukalis (red.), Competitiveness and Cohesion in EU Policies: 110. Oxford: Oxford University Press.

Faulkner, D., & Bowman, C. (1996). Strategie konkurencji, Warszawa: Gebethner i Spółka.

Feenstra, R.C. (red.) (1989). Trade Policies for International Competitiveness, Chicago – London: The University of Chicago Press.

Flejterski, S. (1984). Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej. Gospodarka Planowa, 9, 388-395.

Foss, N.J., & Mahnke, V. (1998). Strategy Research and the Market Process Perspective. DRUID Working Paper, 29, http://www3.druid.dk/wp/19980029.pdf.

Frischtak, C. (1999). Manufacturing, Competitiveness: Concept, Measurement Policies. W: F. Sercovich, Ch-Y. Ahn, C. Frischtak, M. Mrak, H. Muegge, W. Peres (red.),Competition and the World Economy UNIDO: 86. Northampton: E. Elgar Publishing.

Galli, G., & Pelkmans, J. (red.) (2000). Regulatory Reform and Competitiveness in Europe, Cheltenham: E. Elgar Publishing.

Gierszewska, G., Romanowska, M. (2002). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE.

Godziszewski, B. (2001). Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Gorynia, M. (1998a). Konkurencyjność przedsiębiorstwa – próba konceptualizacji i operacjonalizacji. W: E. Najlepszy (red.), Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej: 10. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Gorynia, M. (1998b). Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Gorynia, M. (2002). Schemat analityczny luki konkurencyjnej. W: M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej: 93. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Gorynia, M., Stępień, B. (2000). Konkurencyjność przedsiębiorstwa – koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 278, 46-57.

Hübner, D. (1994). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju. Ekonomista, 3, 335-349.

Kaczmarek, J. (2015). Wielowymiarowa ocena efektów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. Przegląd Organizacji, 9, 18-26.

Kaczmarek, J. (2016). Intensywność i efekty transformacji gospodarczej. Przegląd Organizacji, 10, 62-71.

Krafft, J. (2000). The Process Competition, Cheltenham: E. Elgar Publishing.

Krugman, P.R. (1994a). Competitiveness: a Dangerous Obsession. Foreign Affairs, 73, 28-44.

Krugman, P.R. (1994b). Import Protection as Export Promotion: International Competititionin the Presence of Oligopoly and Economies of Scale. W: P.R. Krugman (red.), Rethinking International Trade: 178. Cambridge: MIT Press.

Kudełko, J. (2005). Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów. W: Z. Zioło (red.), Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów: 66. Rzeszów: WSIiZ w Rzeszowie.

Lipiec-Zajchowska, M. (2000). Metody i modele oceny konkurencyjności gospodarki. W: M. Lipiec-Zajchowska (red.), Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Rosji: 12. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Majewska-Jurczyk, B. (1998). Dominacja w polityce konkurencyjności UE, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Meeusen, W., Rayp, G. (1998). The determinants of competitiveness of OECD-countries and the relevance of some simple S&T indicators as proxies for product quality and marketing efforts. CESIT paper, RUCA, 98-102.

Morgan, K. (1997). The Learning Regions: Institutions, Innovation and Regional Removal. Regional Studies, 31, 491-503.

Nazarczuk, J.M. (2008). Wybrane aspekty konkurencyjności polskiej gospodarki. W: A.P. Balcerzak, E. Rogalska (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski: 29-30. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.

Nowakowski, M.K. (red.) (2000). Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych, Warszawa: Key Text.

Obłój, K. (1998). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Warszawa: PWE.

Obłój, K. (2001). Logika przewagi konkurencyjnej. Przegląd Organizacji, 9, 3-6.

Olczyk, M., & Daszkiewicz, N. (2008). Konkurencyjność podmiotów – ujęcie teoretyczne. W: N. Daszkiewicz (red.), Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro: 14. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oziewicz, E. (red.) (2000). Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie, Warszawa: Agencja Wydawnicza „Placet”.

Płowiec, U. (1994). Sprostać wyzwaniom konkurencyjności. W: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw: 10. Warszawa: PTE, Warszawa.

Porter, M.E. (1986). Competition in Global Industries, Boston: HBS Press.

Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations, New York: The Free Press.

Porter, M.E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, 11, s. 77-90.

Porter, M.E. (2000). The Current Competitiveness Index: Measuring Microeconomic Foundations of Prosperity. The Global Competitiveness Report, Geneva: World Economic Forum.

Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji, Warszawa: PWE.

Reynauld, A., Vidal, J.P. (1998). Labour Standards and International Competitiveness: A Comparative Analysis of Developing and Industrialized Countries, Cheltenham: E. Elgar Publishing.

Skawińska, E. (2002). Reakcje na zmiany a konkurencyjność przedsiębiorstw. W: E. Skawińska (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście: 66. Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stankiewicz, M.J. (2000). Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, 7-8, 95-111.

Swann, G.M.P., Prevezer, M., Stout, D. (red.) (1998). The Dynamics of Industrial Clusters, Oxford: Oxford University Press.

Tyson, L.D’A. (1992). Who’s Bashind Whom: Trade Conflict in High Technology Industries, Washington: Institute for International Economics.

Wawrzyniak, B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Warszawa: Poltext.

Wierzbowski, J. (1995). Państwo jako aktywny uczestnik kształtowania międzynarodowej konkurencyjności. W: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki – uwarunkowania i perspektywy, Raport nr 38. Warszawa: IRiSS.

Wrzosek, W. (1999). Przewaga konkurencyjna. Marketing i rynek, 7, 2-8.

Wziątek-Kubiak, A. (2003). Konkurencyjność polskiego przemysłu, Warszawa: Bellona.

Wziątek-Kubiak, A. (2011). Międzynarodowa specjalizacja a konkurencyjność. Ekonomista, 4, 471-491.

Zinnes, C., Eilat, Y., Sachs, J. (2001). Benchmarking Competitiveness in Transition Economies. Economics of Transition, 9, 315-353.


Published : 2017-11-23


KaczmarekJ. (2017). Właściwości konkurencyjności: przemiany istoty, uwarunkowań, potencjału i oceny. International Entrepreneurship Review, 3(3), 201-214. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1798

Jarosław Kaczmarek  kaczmarj@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  PolandCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search