Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Analiza wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej w branży motoryzacyjnej

Abstract

Celem artykułu jest ukazanie roli Polski jako istotnego ogniwa w wewnątrzwspólnotowej wymianie handlowej artykułami z branży motoryzacyjnej oraz podkreślenie istotności zjawiska wymiany wewnątrzgałęziowej naszego kraju z unijnymi partnerami. Artykuł ma również na celu podkreślenie znaczenia Unii Europejskiej jako lidera w światowym handlu pojazdami drogowymi. Podstawowym problemem artykułu jest ilościowa analiza danych uzyskanych z baz danych Eurostat oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Artykuł głównie wykorzystuje narzędzie badawcze w postaci analizy danych pozyskanych z powszechnie dostępnych źródeł. W pracy posłużono się indeksem Grubela-Lloyda (G-L) w celu zbadania intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej Polski z krajami Unii Europejskiej w zakresie grupy towarowej „pojazdy drogowe”. Wywód oparty jest na bezpośredniej analizie danych ukazujących znaczenie krajów Unii Europejskiej w światowej wymianie artykułami z grupy „pojazdy drogowe”. Badaniu poddano również udział Polski w handlu wewnątrzunijnym tymi artykułami oraz wymianę wewnątrzgałęziową w obrębie podgrup towarowych z tej branży. W polskiej literaturze naukowej przedmiotu niewiele jest publikacji dotyczących analizy roli Polski w wewnątrzwspólnotowej wymianie artykułami branży motoryzacyjnej, stąd jest ona zdecydowanie utrudniona. Analiza ta opiera się główne na wyciąganiu wniosków na podstawie informacji uzyskanych ze źródeł powszechnie dostępnych, głównie baz danych Eurostat oraz ONZ. Unia Europejska odgrywa bardzo ważną rolę w międzynarodowym handlu artykułami branży motoryzacyjnej. Polska stanowi coraz to bardziej istotny element rynku wewnętrznego UE, stale poprawiając swoją pozycję. Co ważne, handel Polski z innymi krajami Unii Europejskiej cechuje się wysokimi wartościami wymiany wewnątrzgałęziowej.

Keywords

przemysł motoryzacyjny, eksport, handel wewnątrzunijny, wymiana wewnątrzgałęziowa

PDF (Język Polski)

References

 1. Bartkowiak, R. (2013). Ekonomia rozwoju, Warszawa: PWE.
 2. Bombińska, E. (2010). Konkurencyjność eksportu i jej miary, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 845, 43-59.
 3. Chrzan, M. (2012). Korzyści z wymiany międzynarodowej. W: J. Rymarczyk (red.), Han-del zagraniczny. Organizacja i technika, 405-431. Warszawa: PWE.
 4. Czarny, E. (2002). Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa OFICYNA.
 5. Czarny, E., & Śledziewska, K. (2009). Polska w handlu światowym, Warszawa: PWE
 6. EUROSTAT (2016). Database Eurostat. Pozyskano z http://ec.europa.eu/eurostat/data/database w dniu 30 października 2016.
 7. Hübner, D. (1993). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju, Ekonomista 1993, 4.
 8. Misala, J., & Pluciński, E.M. (2000). Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 9. Molendowski, E. (2007). Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji. Ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 10. ONZ (2016). UN Comtrade Database. Pozyskano z http://unctadstat.unctad.org/wds w dniu 25 października 2016.
 11. Polan, W. (2010). Zmiany podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej przed i po akcesji. W: J. Misala (red.), Teoria i polityka wzrostu gospodarczego – osiągnięcia i doświadczenia, Warszawa: CeDeWu.
 12. Śledziewska, K. (2016). Znaczenie wspólnej polityki handlowej UE dla państw Grupy Wyszechradzkiej. W: S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw. Warszawa: CeDeWu.
 13. Zielińska-Głębocka, A., & Rynarzewski, T. (2008).
 14. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego. Warszawa: PWN.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.