Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Właściwości konkurencyjności: przemiany istoty, uwarunkowań, potencjału i oceny

Abstract

Konkurencyjność jest ściśle związana ze zmianami, przystosowaniem do zmieniających się warunków lub ich wyprzedzeniem. Warunki te zmieniały się, przeobrażały, a obecnie proces ten znacznie przyśpieszył. Powoduje to ewolucję poglądów dotyczących uwarunkowań konkurencyjności, jej istoty i determinant oraz jej efektów i ich oceny. Zmiany te stały się przesłanką niniejszego studium teoriopoznawczego. Jego celem jest poznanie, objaśnienie i wysublimowanie właściwości kategorii konkurencyjności. Struktura i następstwo prowadzonego wnioskowania obejmują opis nurtów badań konkurencyjności, wielopoziomowości jej istoty, uwarunkowań i potencjału konkurencyjności, przewagi konkurencyjnej i sposobów jej wzrostu oraz oceny efektów i pomiaru konkurencyjności.

Keywords

konkurencyjność, potencjał konkurencyjności, przewaga konkurencyjna

PDF (Język Polski)

References

 1. Baker, T., Kohler, J. (1996). Environmental Policy and Competitiveness. Environmental Policy Research Briefs, 2, 1-15.
 2. Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management. 1, 99-120.
 3. Best, M.H. (2001). The New Competitive Advantage. The Reneval of American Industry, Oxford: Oxford University Press.
 4. Bieńkowski, W. (2007). Studia nad konkurencyjnością i ich rezultaty jako podstawa decyzji z zakresu polityki gospodarczej. W: M. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2007. Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu przewag konkurencyjnych: 322. Warszawa: SGH.
 5. Bojewska, B. (2002). Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W: M. Strużycki (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie: 110. Warszawa: Difin.
 6. Borowiecki, R. (1995). Bariery restrukturyzacji przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej. Przegląd Organizacji, 6, 19-20.
 7. Bossak, J. (2006). Teoria i metodologia. Krytyczna ocena stosowanych metod analizy. W: M. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych: 243. Warszawa: SGH.
 8. Bratnicki, M. (2002). Kompetencje przedsiębiorstwa, Warszawa: Agencja Wydawnicza „Placet”.
 9. Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą, Warszawa: Gebethner i Spółka.
 10. Drucker, P.F. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa: PWE.
 11. Dunford, M, Smith, A., Tsoukalis, L., Hall, R., Louri, H., & Rosenstock, M. (2001). Competition, Competitiveness and Enterprise Policies. W: R. Hall, A. Smith, L. Tsoukalis (red.), Competitiveness and Cohesion in EU Policies: 110. Oxford: Oxford University Press.
 12. Faulkner, D., & Bowman, C. (1996). Strategie konkurencji, Warszawa: Gebethner i Spółka.
 13. Feenstra, R.C. (red.) (1989). Trade Policies for International Competitiveness, Chicago – London: The University of Chicago Press.
 14. Flejterski, S. (1984). Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej. Gospodarka Planowa, 9, 388-395.
 15. Foss, N.J., & Mahnke, V. (1998). Strategy Research and the Market Process Perspective. DRUID Working Paper, 29, http://www3.druid.dk/wp/19980029.pdf.
 16. Frischtak, C. (1999). Manufacturing, Competitiveness: Concept, Measurement Policies. W: F. Sercovich, Ch-Y. Ahn, C. Frischtak, M. Mrak, H. Muegge, W. Peres (red.),Competition and the World Economy UNIDO: 86. Northampton: E. Elgar Publishing.
 17. Galli, G., & Pelkmans, J. (red.) (2000). Regulatory Reform and Competitiveness in Europe, Cheltenham: E. Elgar Publishing.
 18. Gierszewska, G., Romanowska, M. (2002). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE.
 19. Godziszewski, B. (2001). Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 20. Gorynia, M. (1998a). Konkurencyjność przedsiębiorstwa – próba konceptualizacji i operacjonalizacji. W: E. Najlepszy (red.), Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej: 10. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 21. Gorynia, M. (1998b). Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 22. Gorynia, M. (2002). Schemat analityczny luki konkurencyjnej. W: M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej: 93. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 23. Gorynia, M., Stępień, B. (2000). Konkurencyjność przedsiębiorstwa – koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 278, 46-57.
 24. Hübner, D. (1994). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju. Ekonomista, 3, 335-349.
 25. Kaczmarek, J. (2015). Wielowymiarowa ocena efektów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. Przegląd Organizacji, 9, 18-26.
 26. Kaczmarek, J. (2016). Intensywność i efekty transformacji gospodarczej. Przegląd Organizacji, 10, 62-71.
 27. Krafft, J. (2000). The Process Competition, Cheltenham: E. Elgar Publishing.
 28. Krugman, P.R. (1994a). Competitiveness: a Dangerous Obsession. Foreign Affairs, 73, 28-44.
 29. Krugman, P.R. (1994b). Import Protection as Export Promotion: International Competititionin the Presence of Oligopoly and Economies of Scale. W: P.R. Krugman (red.), Rethinking International Trade: 178. Cambridge: MIT Press.
 30. Kudełko, J. (2005). Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów. W: Z. Zioło (red.), Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów: 66. Rzeszów: WSIiZ w Rzeszowie.
 31. Lipiec-Zajchowska, M. (2000). Metody i modele oceny konkurencyjności gospodarki. W: M. Lipiec-Zajchowska (red.), Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Rosji: 12. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 32. Majewska-Jurczyk, B. (1998). Dominacja w polityce konkurencyjności UE, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 33. Meeusen, W., Rayp, G. (1998). The determinants of competitiveness of OECD-countries and the relevance of some simple S&T indicators as proxies for product quality and marketing efforts. CESIT paper, RUCA, 98-102.
 34. Morgan, K. (1997). The Learning Regions: Institutions, Innovation and Regional Removal. Regional Studies, 31, 491-503.
 35. Nazarczuk, J.M. (2008). Wybrane aspekty konkurencyjności polskiej gospodarki. W: A.P. Balcerzak, E. Rogalska (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski: 29-30. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.
 36. Nowakowski, M.K. (red.) (2000). Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych, Warszawa: Key Text.
 37. Obłój, K. (1998). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Warszawa: PWE.
 38. Obłój, K. (2001). Logika przewagi konkurencyjnej. Przegląd Organizacji, 9, 3-6.
 39. Olczyk, M., & Daszkiewicz, N. (2008). Konkurencyjność podmiotów – ujęcie teoretyczne. W: N. Daszkiewicz (red.), Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro: 14. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 40. Oziewicz, E. (red.) (2000). Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 41. Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie, Warszawa: Agencja Wydawnicza „Placet”.
 42. Płowiec, U. (1994). Sprostać wyzwaniom konkurencyjności. W: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw: 10. Warszawa: PTE, Warszawa.
 43. Porter, M.E. (1986). Competition in Global Industries, Boston: HBS Press.
 44. Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations, New York: The Free Press.
 45. Porter, M.E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, 11, s. 77-90.
 46. Porter, M.E. (2000). The Current Competitiveness Index: Measuring Microeconomic Foundations of Prosperity. The Global Competitiveness Report, Geneva: World Economic Forum.
 47. Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji, Warszawa: PWE.
 48. Reynauld, A., Vidal, J.P. (1998). Labour Standards and International Competitiveness: A Comparative Analysis of Developing and Industrialized Countries, Cheltenham: E. Elgar Publishing.
 49. Skawińska, E. (2002). Reakcje na zmiany a konkurencyjność przedsiębiorstw. W: E. Skawińska (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście: 66. Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 50. Stankiewicz, M.J. (2000). Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, 7-8, 95-111.
 51. Swann, G.M.P., Prevezer, M., Stout, D. (red.) (1998). The Dynamics of Industrial Clusters, Oxford: Oxford University Press.
 52. Tyson, L.D’A. (1992). Who’s Bashind Whom: Trade Conflict in High Technology Industries, Washington: Institute for International Economics.
 53. Wawrzyniak, B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Warszawa: Poltext.
 54. Wierzbowski, J. (1995). Państwo jako aktywny uczestnik kształtowania międzynarodowej konkurencyjności. W: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki – uwarunkowania i perspektywy, Raport nr 38. Warszawa: IRiSS.
 55. Wrzosek, W. (1999). Przewaga konkurencyjna. Marketing i rynek, 7, 2-8.
 56. Wziątek-Kubiak, A. (2003). Konkurencyjność polskiego przemysłu, Warszawa: Bellona.
 57. Wziątek-Kubiak, A. (2011). Międzynarodowa specjalizacja a konkurencyjność. Ekonomista, 4, 471-491.
 58. Zinnes, C., Eilat, Y., Sachs, J. (2001). Benchmarking Competitiveness in Transition Economies. Economics of Transition, 9, 315-353.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.