Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej: kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczymAbstract

Liczne badania w dziedzinie handlu międzynarodowego bazują na danych statystycznych pozyskiwanych z instytucji krajowych i międzynarodowych. Analiza tych danych wskazuje na bardzo dużą rozbieżność pomiędzy nimi, która może prowadzić w efekcie badacza danego zjawiska do całkowicie fałszywych wniosków. Podobny efekt może przynieść zgodna z poprawnością obliczeniową ale błędna pod względem logicznym interpretacja wyników prowadzonych badań. Niniejszy artykuł podkreśla znaczenie wiarygodności i rzetelności analiz ekonomicznych prowadzonych w oparciu o dane statystyczne, a także identyfikuje w tej sferze wybrane błędy i pułapki z jakimi może zetknąć się badacz zjawiska.


Bielak, R. Cierpiał-Wolan, M. Okrasa, W. Witkowski, J. (2016). Statystyka dla lepszego Świata” — oczekiwania i trendy. 60. Światowy Kongres Statystyki, Rio de Janeiro 2015. Wiadomości Statystyczne, 3, 1-24.

Brdulak, J. (2005). Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Warszawa: Oficy-na Wydawnicza SGH.

Daszkowski, J. (2014). O retoryczności i nielogiczności statystyki stosowanej. Wiadomo-ści Statystyczne, 2, 17-35.

Francuz, P. Mackiewicz, R. (2015). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kaczmarek, T. (2010). Metodologia badań naukowych. O wiedzy i prawdzie w naukach ekonomicznych. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2, 13-27.

Mączyńska, E. (2013). Błędy pomiaru w gospodarce. W: Owsiak, S. Pollok, A. (red.), W poszukiwaniu nowego ładu gospodarczego, 41-52, Warszawa: Wydawnictwo PTE.

Nadolna, B. (2009). Metodologiczne aspekty prac naukowych. Folia Pomer. Univ. Tech-nol. Stetin, Oeconomica, 56, 145 -158.

Niedzielska, E. (1998). Informatyka ekonomiczna. Wrocław: Wydawnictwo AE.

Romer, P. (2015). Niewłaściwe wykorzystanie matematyki w teorii wzrostu gospodarcze-go. Gospodarka Narodowa, 6, 141-150.

Stanosz, B. (1998). Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stefanowicz, B. (2013). Informacja, wiedza, mądrość. Warszawa: Główny Urząd Staty-styczny.

Zaliwski, A. (2000). Korporacyjne bazy wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Ziembiński, Z. (1993). Logika praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Źródła internetowe:

Bank Światowy (2017). Portal Banku Światowego, http://wits.worldbank.org (dostęp: 23.09.2017)

CBR (2017). Portal Centralnego Banku Rosji, www.cbr.ru (dostęp: 23.09.2017)

MR (2017). Portal Ministerstwa Rozwoju, www.mr.gov.pl (dostęp: 23.09.2017)

NBP (2017). Portal Narodowego Banku Polskiego, www.nbp.pl (dostęp: 23.09.2017)

UNCTAD (2017). Portal Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, http://unctadstat.unctad.org (dostęp: 23.09.2017)


Published : 2017-11-23


MichalikA. (2017). Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej: kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym. International Entrepreneurship Review, 3(3), 481-492. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1817

Adam Michalik  michalia@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  PolandCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search


Most read articles by the same author(s)