Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej: kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym

Abstract

Liczne badania w dziedzinie handlu międzynarodowego bazują na danych statystycznych pozyskiwanych z instytucji krajowych i międzynarodowych. Analiza tych danych wskazuje na bardzo dużą rozbieżność pomiędzy nimi, która może prowadzić w efekcie badacza danego zjawiska do całkowicie fałszywych wniosków. Podobny efekt może przynieść zgodna z poprawnością obliczeniową ale błędna pod względem logicznym interpretacja wyników prowadzonych badań. Niniejszy artykuł podkreśla znaczenie wiarygodności i rzetelności analiz ekonomicznych prowadzonych w oparciu o dane statystyczne, a także identyfikuje w tej sferze wybrane błędy i pułapki z jakimi może zetknąć się badacz zjawiska.

Keywords

badania naukowe, statystyka, metodyka badań

PDF (Język Polski)

References

 1. Bielak, R. Cierpiał-Wolan, M. Okrasa, W. Witkowski, J. (2016). Statystyka dla lepszego Świata” — oczekiwania i trendy. 60. Światowy Kongres Statystyki, Rio de Janeiro 2015. Wiadomości Statystyczne, 3, 1-24.
 2. Brdulak, J. (2005). Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Warszawa: Oficy-na Wydawnicza SGH.
 3. Daszkowski, J. (2014). O retoryczności i nielogiczności statystyki stosowanej. Wiadomo-ści Statystyczne, 2, 17-35.
 4. Francuz, P. Mackiewicz, R. (2015). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 5. Kaczmarek, T. (2010). Metodologia badań naukowych. O wiedzy i prawdzie w naukach ekonomicznych. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2, 13-27.
 6. Mączyńska, E. (2013). Błędy pomiaru w gospodarce. W: Owsiak, S. Pollok, A. (red.), W poszukiwaniu nowego ładu gospodarczego, 41-52, Warszawa: Wydawnictwo PTE.
 7. Nadolna, B. (2009). Metodologiczne aspekty prac naukowych. Folia Pomer. Univ. Tech-nol. Stetin, Oeconomica, 56, 145 -158.
 8. Niedzielska, E. (1998). Informatyka ekonomiczna. Wrocław: Wydawnictwo AE.
 9. Romer, P. (2015). Niewłaściwe wykorzystanie matematyki w teorii wzrostu gospodarcze-go. Gospodarka Narodowa, 6, 141-150.
 10. Stanosz, B. (1998). Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Stefanowicz, B. (2013). Informacja, wiedza, mądrość. Warszawa: Główny Urząd Staty-styczny.
 12. Zaliwski, A. (2000). Korporacyjne bazy wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 13. Ziembiński, Z. (1993). Logika praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Źródła internetowe:
 15. Bank Światowy (2017). Portal Banku Światowego, http://wits.worldbank.org (dostęp: 23.09.2017)
 16. CBR (2017). Portal Centralnego Banku Rosji, www.cbr.ru (dostęp: 23.09.2017)
 17. MR (2017). Portal Ministerstwa Rozwoju, www.mr.gov.pl (dostęp: 23.09.2017)
 18. NBP (2017). Portal Narodowego Banku Polskiego, www.nbp.pl (dostęp: 23.09.2017)
 19. UNCTAD (2017). Portal Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, http://unctadstat.unctad.org (dostęp: 23.09.2017)

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.